KRLE113 Kristendommens historie

KRLE113 Kristendommens historie

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode KRLE113
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig  
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2011

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet KRLE 113 Kristendommens historie utgjør 10 studiepoeng av KRLE100 Kristendom med RLE. KRLE100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integret del av studieprogrammet Bachelor i teologi / Bachelor i Praktisk teologi (3-årig studieløp) ved ATH.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
  • Kunne gjengi og forklare sentrale tidsepoker og utviklingstrekk i kristendommens historie.
  • Kunne gjengi og forklare ulike kirkesamfunns historie, lære, etikk, organisasjonsstruktur og gudstjenesteliv.
Ferdighetsmål
  • Kunne drøfte årsaker og virkninger ved kristendommens historie
  • Kunne drøfte likheter og ulikheter ved ulike kirkesamfunn
  • Kunne drøfte årsaker og virkninger i vekkelses- og misjonshistorien
Generell kompetanse
  • Kunne vise forståelse for ulike kirkesamfunns historiske utvikling, deres likheter og ulikheter
  • Kunne vise respekt for ulike kristne konfesjoners tro og praksis
     

Kursbeskrivelse og arbeidsformer 

Norsk kirke- og misjonshistorie (4 studiepoeng)
Kurset skal gi et overblikk over norsk kirke- og misjonshistorie, og innsikt i kirker og menigheter som en del av den historiske virkelighet.
 
Kirke- og misjonshistorie med frikirkehistorie (4 studiepoeng)
Kurset skal gi et overblikk over allmenn kirke- og misjonshistorie samt frikirkelig historie fra oldkirken fram til nyere tid. Spesielt vektlegges den europeiske og nordamerikanske kirkehistorie samt oldkirken, reformasjonen og vekkelsesbevegelsene på 1700 og 1800-tallet. Studiet skal gi innsikt i kirker og menigheter som en del av den historiske virkelighet.
 
Konfesjonskunnskap (2 studiepoeng)
Kurset skal behandle utvalgte konfesjoner og kirkelige bevegelser, med vekt på konfesjoner som er representert i det norske samfunn.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen
Eksamen vurderes etter gradert skala A – F
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminar etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Norsk kirke- og misjonshistorie Litteratur (ca 300 sider)
 Elstad, H og P. Halse: Illustrert norsk kristendomshistorie. Fagbokforlaget, 2002.  ISBN 82-7674-702-7. Side 13-323 (313 sider)
 
Kirke- og misjonshistorie med frikirkehistorieLitteratur (ca 315 sider)
Brynjar H: Kirke og misjon gjennom 2000 år. Lunde Forlag 1997. ISBN 82-520-4450-6. Side 13-275 (262 sider)
Breistein, I. F. og Eskilt, I: Frikirke- og vekkelsesbevegelser - en historisk oversikt. Kompendium. Kristiansand 1997. Side 7-60 (53 sider)
 
Konfesjonskunnskap Litteratur (ca 160 sider)  
Tjørhom, Ola (red.): Kirkesamfunn i Norge: Innføring i kirkekunnskap. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2018. ISBN 978-82-02-59475-6. Side 13-80; 101-150; 169-232; 335-348
 
Oppdatert 15. november 2018