IKS212-214 Fordypningsemner

IKS212-214 Fordypningsemner

 

Fakta om emnene

Studiepoeng   10
Kode IKS 212-214
Undervisningssemester Andre undervisningsperiode
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig  
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Mars 2014

 

Opptakskrav

IFO100 Årsstudium i interkulturell forståelse eller tilsvarende.
 

IKS212 Menneskerettigheter

Emnebeskrivelse

Emnet IKS212 Menneskerettigheter utgjør 10 studiepoeng av Bachelorgraden i interkulturelle studier. Emnet er et valgemne i fordypning i interkulturelle studier (IKS) og utgjør en av tre mulige teoretiske fordypningsemner knyttet til forberedelser til feltarbeid og skriving av bacheloroppgave i Interkulturelle studier.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger/samlinger, og legger til rette for stor grad av selvstudium (særlig i forbindelse med selvvalgt fordypning).
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Kunne gjøre rede for hva menneskerettigheter er, den historiske framveksten av disse rettighetene og rasjonelle begrunnelser for rettighetene
 • Kunne gjøre rede for grunnleggende begrep og institusjoner knyttet til dagens arbeid med menneskerettigheter i vårt land og verdenssamfunnet
 • Kunne gjøre rede for sentrale problemområder knyttet til menneskerettighetsarbeid i vår tid
Ferdighetsmål
 • Kunne reflektere over forhold og situasjoner i vårt eget land ut fra alle menneskers likeverd og like krav på rettigheter
 • Kunne vurdere tiltak i vårt eget samfunn med hensyn til krav om like rettigheter for alle
 • Kunne reflektere over og vurdere forhold i verdenssamfunnet med hensyn til ivaretakelse av menneskerettigheter
Generell kompetanse
 • Kunne vise toleranse og respekt i møte med mennesker med annen bakgrunn med hensyn til funksjonsevne, etnisitet, kultur, sosial stilling eller livssynsmessig tilhørighet
 • Kunne reflektere omkring egne holdninger i møte med annerledeshet
 • Kunne vise engasjement i kampen for alle menneskers likeverd og rettigheter

Kursbeskrivelser og arbeidsformer 

Menneskerettigheter (10 studiepoeng)
Kurset gir en grunnleggende innføring i ulike typer menneskerettigheter (MR), deres historiske utvikling og de internasjonale organisasjonene som overvåker dem. Det behandler rasjonelle og verdimessige spørsmål som ligger til grunn for dagens MR-tenkning. Kurset omfatter også aktuelle samfunnsmessige debatter knyttet til MR i norsk kontekst.  Kurset behandler kritiske spørsmål knyttet til MR i det internasjonale samfunnet med konkrete eksempler fra ulike deler av verden.
 

Vurderingsformer

Eksamen
I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i gruppe (avsluttende oppgaveseminar)
 • muntlig emneprøve
Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen). Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Menneskerettigheter
Høstmælingen, Njål: Hva er menneskerettigheter? Oslo 2005. (137 s)
Bergem, Knut V, Beate Ekeløve-Slydal, Gunnar M.Ekeløve-Slydal. (red): Menneskerettigheter – en innføring, Oslo 2009. (216 s.)
Donnelly, Jack: International Human Rights, Colorado 2007. (219 s.)
 
I tillegg velges et selvvalgt pensum relatert til feltarbeidet, godkjent av faglærer, med et omfang på minimum 200 sider.
 
Forslag til selvvalgt pensum:
Midgaard, Knut , Bjørn Erik Rasch. (red): Demokrati – vilkår og virkninger, Bergen 2004.
Nickel, James W.: Making Sense of Human Rights, Oxford 2007, 2. utg.
 
 

IKS213 Flyktninger, fred og forsoning

Emnebeskrivelse

Emnet IKS213 Flyktninger, fred og forsoning utgjør 10 studiepoeng av Bachelorgraden i interkulturelle studier. Emnet er et valgemne i fordypning i interkulturelle studier (IKS) og utgjør en av tre mulige teoretiske fordypningsemner knyttet til forberedelser til feltarbeid og skriving av bacheloroppgave i Interkulturelle studier.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger/samlinger, og legger til rette for stor grad av selvstudium (særlig i forbindelse med selvvalgt fordypning).
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Kunne gjøre rede for grunnleggende begreper og teorier innenfor fred- og konfliktstudier
 • Kunne forklare ulike årsaker til krig, utfordringer ved kriger i dagens verden og ulike tilnærminger til å skape fred og forsoning
 • Kunne gjøre rede for flyktningsituasjonen i verden og utfordringer ved å leve som flyktning og i eksil
Ferdighetsmål
 • Kunne anvende begreper og teorier fra fred- og konfliktstudier i forhold til aktuelle konflikter i verden i dag
 • Kunne vurdere ulike tiltak for fred og forsoning på et faglig grunnlag
 • Kunne analysere og forstå flyktningers hverdag og utfordringer i et norsk og et transkulturelt perspektiv
Generell kompetanse
 • Kunne møte mennesker som har opplevd krig og flukt med forståelse og respekt
 • Kunne reflektere over etiske sider ved krig, fred og forsoning
 • Kunne sette spesifikke konflikter og situasjoner i en større kulturell og samfunnsmessig sammenheng
 • Kunne trekke inn perspektiver fra flere fag og orientere seg i et tverrfaglig felt

Kursbeskrivelser og arbeidsformer 

Flyktninger, fred og forsoning (10 studiepoeng)
Kurset skal gi en oversikt over aktuelle problemstillinger knyttet til flyktninger, fred og forsoning i verden i dag. Kurset vil fungere som en innføring i fred- og konfliktstudier, og vektlegge hvordan konflikter oppstår, løses og utløser flyktningestrømmer. Fredsbygging, ikkevold, eksilsituasjon og forsoningsprosesser blir sentrale temaer.
Studentene skal fordype seg i et selvvalgt tema knyttet til flyktninger, fred og forsoning i den konteksten man planlegger feltarbeid i.
 

Vurderingsformer

Eksamen
I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i gruppe (avsluttende oppgaveseminar)
 • muntlig emneprøve
Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen). Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Flyktninger, fred og forsoning
Barash, David P. og Charles P. Webel: Peace and Conflict Studies. 2. utgave. Thousand Oaks: Sage 2009. S. 1-42 og 219-488 (312 sider)
Østrud, Øyvind: Hva er krig? Oslo: Universitetsforlaget 2009. 140 sider.
Berg, Berit og Kirsten Lauritsen: Eksil og livsløp. Oslo: Universitetsforlaget 2009. S. 7-18 og 170-198 (41 sider)
Mørland, Liv: Veier til forsoning - etter krig. Kristiansand: Portal forlag. S. 11-23 og 158-193 (39 sider)
Anderson, Mary B.: Do No Harm.  Boulder/London: Lynne Rienner Publishers 1999. S. 1-22 og 145-147 (25 sider)
Flyktninghjelpen: ”Det globale flyktningbildet”, innledning i nyeste utgave av Flyktningregnskapet. Alt om mennesker på flukt verden over. Oslo: Flyktninghjelpen (ca. 10 sider) Kan lastes ned fra www.flyktninghjelpen.no
I tillegg velges et selvvalgt pensum relatert til feltarbeidet, godkjent av faglærer, med et omfang på minimum 200 sider.
 
Forslag til selvvalgt pensum:
Sharam Alghasi, Elisabeth Eide, Thomas Hylland Eriksen (red): Den Globale drabantbyen . Groruddalen og det nye Norge. 2012
Prieur, Annick: Balansekunstnere. Betydningen av innvandrerbakgrunn i Norge. Pax forlag 2004.
Leer-Salvesen, Paul: Forsoning etter krenkelser. Bergen: Fagbokforlaget 2009.
Elsaas, Peter: Håndbog i kulturpsykologi. Et fag på tværs. København: Gyldendal 2003.
Lavik, Nils Johan og Nora Sveeaas: Politisk psykologi. Oslo: Pax forlag 2005.
Andre kapitler fra pensumbøkene (over) kan også være relevante som selvvalgt pensum.
 
 

IKS214 Misjonsvitenskap 1

Emnebeskrivelse

Misjonsvitenskap 1 utgjør 10 studiepoeng av Bachelorgraden i interkulturelle studier. Emnet er et valgemne i fordypning i interkulturelle studier (IKS) og utgjør en av tre mulige teoretiske fordypningsemner knyttet til forberedelser til feltarbeid og skriving av bacheloroppgave i Interkulturelle studier og kan brukes som valgemne i andre studieløp ved ATH. Dersom man velger varianten misjonsvitenskap, er dette den teoretiske innledningen til IKS215: Feltarbeid og bacheloroppgave (20sp), som da vil gjennomføres i tilknytning til misjonsarbeid i en eller annen form. Emnet kan følges opp med IKS216 Misjonsvitenskap 2.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger/samlinger, og legger til rette for stor grad av selvstudium (særlig i forbindelse med selvvalgt fordypning).
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Kunne gjøre rede for motivasjon og begrunnelse for kristen misjonvirksomhet
 • Kunne gjøre rede for forståelse av misjon i historisk perspektiv
 • Kunne gjøre rede for viktige emner i skjæringspunktet mellom kristen misjon og dagens globaliserte samfunn
Ferdighetsmål
 • Kunne vurdere ulike misjonsprosjekt historisk og i dag
 • Kunne legge til rette for en målrettet holistisk misjonsvirksomhet
 • Kunne reflektere over utfordringer i dagens kristne misjonsvirksomhet
Generell kompetanse
 • Kunne vise respekt og åpenhet i møte med mennesker med ulik trosbakgrunn samtidig som en kan holde fast og bekjenne egen tro
 • Kunne reflektere over seg selv som bærer av et kristent budskap
 • Vise engasjement og forståelse for misjonenes betydning i dagens verden

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Misjonsvitenskap 1
Kurset gir en innføring i motivasjonen og begrunnelsen for kristen misjon ut fra bibelske skrifter og slik disse har blitt forstått i ulike epoker av kirkens historie. Sentrale tema i dagens misjonsvirksomhet blir tatt opp som forholdet til bistandsarbeid, vestlig misjonær i andre kulturer og i en global verden, personlige sider ved å være misjonsarbeider og misjonsstrategi i forhold til ulike sosiale og kulturelle kontekster.
 

Vurderingsformer 

Eksamen
I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i gruppe (avsluttende oppgaveseminar)
 • muntlig emneprøve
Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen). Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Solheim, Dagfinn: Misjonsvitenskap. Guds Rike er kommet nær. 2011, Oslo:  FiH-forlaget  (230 s)
Eskilt, Ingrid: ”Misjonærkall og kulturens subjektive vending” i Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap 1/2012 (4-22: 18s)
Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. Temanummer om misjon og bistand 1-2/2010. (ca. 75s)
Moreau, Scott A, Gary R, Corwin, Gary B. McGee.: Introducing World Missions. A Biblical, Historical and Practical Survey. Grand Rapids 2004. S. 11-23, 71-89, 157-189, 205-220, 233-243, 265-314 (135 s.)
Nordstokke, Kjell: “International Diakonia i Mission to the World. Communicationg the Gospel in the 21st Century. Essays in Honour of Knud Jørgensen. Engelsviken, Tormod, Ernst Harbakk, Rolv Olsen, Thor Strandenæs(red).: Oxford 2008 (s.103-114) (11s)
Aano, Kjetil.: “Going Global”: A Reflection on being a Western Christian in a Global Church”i Mission to the World. Communicationg the Gospel in the 21st Century. Essays in Honour of Knud Jørgensen. Engelsviken, Tormod, Ernst Harbakk, Rolv Olsen, Thor Strandenæs(red).: Carlisle 2008 (s.92-102 (10s)
Selvvalgt pensum relatert til feltarbeidet, godkjent av faglærer, med et omfang på minimum 200 s.
 
Forslag til selvvalgt pensum:
Cape Town-erklæringen i Misjon til forandring. Refleksjoner og visjoner fra Lausanne iii.  Ekenes, Rolf, Tormod Engelsviken, Knud Jørgensen, Rolf Kjøde (red.). Hermon 2011.
Lingenfelter, Sherwood G, Marvin K. Mayers.: Ministering Cross-Culturally. An Incarnational Model for Personal Relationship. 2. ed. Grand Rapids 2003.
 
Oppdatert 30. mars 2016