MAL511 Menighetsutvikling og den misjonale menighet

MAL511 Menighetsutvikling og den misjonale menighet

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL511
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Dosent Lars Råmunddal
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende (les mer om de spesifikke opptakskravene).
 

Emnebeskrivelse

MAL511 Menighetsutvikling og den misjonale menighet utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL500. Emnet er et obligatorisk emne i studieprogrammet master i ledelse og menighetsutvikling..
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Inngående kjennskap til praktisk teologi som fagområde og kunne forstå dets oppgave og relevans med tanke på studiet av menigheter og deres lederskap
 • Kunne forstå forskjellige tradisjoners syn på kirkens natur og den ekklesiologiske selvforståelse i en lavkirkelig og frikirkelig kontekst
 • Kunne forstå kirkens oppgaver og plass som misjonal i en sen-modernistisk tid med særlig vekt på menighetsutvikling
 • Kunne forstå forholdet mellom ekklesiologisk normativ tenkning og bruk av atferdsvitenskapelige teorier og metoder i menighetsutvikling
 • Kunne identifisere forskjellige vekstfaktorer i menighetsutvikling, forstå disse hver for seg og drøfte hvordan de samvirker i vekstprosesser i menigheter
Ferdighetsmål
 • Kunne redegjøre for teologi og praksis i forskjellige ekklesiologiske tradisjoner
 • Kunne analysere den ekklesiologiske kontekst og planlegge menighetsutvikling i møte med nye utfordringer
 • Kunne reflektere misjonalt og planlegge menighetsutvikling både ut fra en normativ ekklesiologisk tenkning og dagens behov og utfordringer
 • Kunne anvende ekklesiologisk kunnskap i en handlingsrettet praksis rettet mot menneskers behov og lengsel
Generell kompetanse
 • Kunne vise respekt for ekklesiologiske tradisjoner uten å være begrenset av disse
 • Kunne forplikte seg på og arbeide for å virkeliggjøre den lokale ekklesiologiske målsetting
 • Kunne identifisere mulige konsekvensene av strategiske valg som gjennomføres
 • Kunne anvende kunnskap om ulike modeller for menighetsutvikling for å styrke menigheten som et misjonalt og utadrettet fellesskap i et senmoderne samfunn
 • Kunne resonnere om styrke og svakheter i ulike måter å anvende teologiske perspektiver i forskningsprosesser

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

I kurset Menighetsutvikling og misjonal menighet vil det bli gitt en grunnleggende innføring i faget menighetsutvikling. Menighetsutvikling kan defineres som et fagfelt innenfor praktisk teologi som på teologisk og empirisk grunnlag beskriver og drøfter menighetens hensikt og funksjonalitet.  Empirisk sett gjør faget seg bruk av samfunnsvitenskapelige metoder og vurderinger. Innenfor teologien er det ikke minst ekklesiologiske perspektiver hentet både fra bibelvitenskapen, kirkehistorien og den systematiske teologi som nyttiggjøres. I kurset vil kirkens/menighetens misjonale natur og vesen bli spesielt drøftet.
 
Undervisning
 • En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler.
 • To eller tre ettermiddags- og/eller kveldssamlinger.
 • Studentene skal ved undervisningens begynnelse innlevere to bokrapporter etter nærmer oppgitt mal.

Vurderingsformer 

Eksamen
I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Innledende oppgaveseminar, med
  • innlevering av oppgaveutkast
  • veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • Bokrapporter skal være innlevert og godkjent

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

(ca 900 sider)
 • Hegstad, H. 2002: «Ekklesiologi mellom teori og praksis», i: J-O. Henriksen, G. Heiene og S.O. Thorbjørnsen (red.), Teologi for kirken. Festskrift til professor dr. theol. Torleif Austad på 65-årsdagen, Oslo: Verbum, (s. 171-180)
 • Hegstad, H. 2003: «Hva er menighetsutvikling og hvorfor behøves det?» i: Halvårsskrift for praktisk teologi. 20 (1), (s. 4-9)
 • Hegstad, H. 2007: «Menighetsutvikling på amerikansk», i: Halvårsskrift for praktisk teologi, 24 (2), (s. 14-23)
 • Jenssen, J.I., Råmunddal, L., Barbosa da Silva, A. 2013 (kompendium): Perspektiver på menighetsutvikling og endringsledelse. Kristiansand. (Et utvalg på ca 250 sider)
 • Råmunddal, L. 2011: Konsept og endring. En studie av hvordan lokale ekklesiologier formes, KIFO Perspektiv/Church Research Perspectives, Trondheim: Tapir Akademisk Forlag, (285 sider)
 • Råmunddal, L. 2012: «Er menighetsutvikling ‘naturlig’? En kritisk drøfting av Christian A. Schwarz’ biotiske kirkevekstparadigme», i: Menighetsutvikling i folkekirken, Oslo /IKO-Forlaget AS, (20 sider)
 • Gelder, C. van & D. J. Zscheile 2011: The Missional Church in Perspective: Mapping Trends and Shaping the Conversation.  Grand Rapids: Baker Academic (184 sider)
 • Guder, D.L. 1998: Missional Church. A Vision for the Sending of the Church in North America. Kap. 7: Missional Ledarship: Equipping God´s People for Mission, (s 183-220), Grand Rapids, Mi.: Eerdmans, )
 • Engelsviken, T. 2004: «Den misjonale  kirke og utfordringen fra kirken i sør», i: Engelsviken, T. og K.O. Sannes (red.): Hva vil det si å være kirke? Kirkens vesen og oppdrag, bind 3 i Ekklesiologi-prosjektet ved Det teologiske Menighetsfakultet, Tapir Akademisk Forlag: Trondheim, (side 69-92)
 • Jørgensen, K. 2004: «Trenger kirken omvendelse» På veg mot en misjonal ekklesiologi”, i: Engelsviken, T. og K.O. Sannes (red.): Hva vil det si å være kirke? Kirkens vesen og oppdrag, bind 3 i Ekklesiologi-prosjektet ved Det teologiske Menighetsfakultet, Tapir Akademisk Forlag: Trondheim, (side 51-68)
 • Rasmussen, R. 2004: Misjonerende menighet. Lokal menighetsutvikling i en global kirke, Oslo: Verbum Forlag

Oppdatert 22. februar 2017