MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk

MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL512
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Professor Jan Inge Jensen
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende (les mer om de spesifikke opptakskravene).
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL500. Emnet er et obligatorisk emne i studieprogrammet master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Kunne ulike teorier om ledelse og organisering med relevans for menighet
 • Kunne teorier og kjenne metoder for lederutvikling
 • Kunne teologiske og etiske perspektiver på ledelse og lederutvikling
Ferdighetsmål
 • Kunne redegjøre for og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til organisering og ledelse i ulike kontekster
 • Kunne demonstrerte teologisk og etisk refleksjon over lederrollen
 • Kunne utforme lederutviklingsprogram i egen organisasjon
 • Kunne drøfte hvordan ulik organisasjonsdesign påvirker menighetens arbeid
 • Kunne utforme plan for egen læring
Generell kompetanse
 • Kunne utvise god forståelse for hvordan ulike former for ledelse og organisering påvirker organisatorisk atferd
 • Kunne dokumentere god yrkesetisk refleksjon som leder og utvise respekt for medmennesker
 • Kunne reflektere over egen praksis
 • Kunne utvikle sin integritet som leder, og som forbilde

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

I dette emnet tas det sikte på å gi studentene innsikt i teorier og metoder i ledelse og lederutvikling slik at de settes i stand til å drøfte sentrale problemstillinger knyttet til ledelse og lederutfordringer, til å reflektere over egen og andres ledelse og til å kunne utforme og gjennomføre utviklingsprogrammer for ledere i egen menighetsorganisasjon. Dessuten skal studentene utvikle forståelse og evne til etisk refleksjon rundt egen og andres lederskap og kunne være i stand til å forstå når ledelse blir uetisk.
 
Undervisning
 • En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler.
 • To til tre ettermiddags- og/eller kveldssamlinger
Studentene skal ved undervisningens begynnelse innlevere et refleksjonsnotat etter nærmer oppgitt mal.
 

Vurderingsformer

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Innledende oppgaveseminar, med
  • innlevering av oppgaveutkast
  • veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • Et refleksjonsnotat etter nærmere oppgitt mal skal være innlevert før kursstart

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Grunnbok
 • Morten E Berg 2008: Ledelse, verktøy og virkemidler, 3. utgave. Universitetsforlaget. (s 9-282, antall sider 273)
Ledelse i et kristent etisk perspektiv
 • Banks, R. & Ledbetter, B. M., 2004: Reviewing Leadership: A Christian Evaluation of Current Approaches, Baker Academic. (120 sider)
 • Clarke; Andrew D. 2008: A   W. Clinton: "The life cycle of a leader" i Leaders on leadership wisdom, advice, and encouragement on the art of leading God's people/ redaktør George Barna. Ventura, Calif., U.S.A.: Regal Books, 1997(s. 149-182 33 sider)
 • McClendon, James 2002: Et utvalg i Systematic Theology Vol 1. Ethichs, Abingdon Press (s. 17-82 65 sider)
Lederutvikling
 

Oppdatert 22. februar 2017