MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk

MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL512
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Professor Jan Inge Jensen
Undervisningsspråk Skandinaviske språk og ev. engelsk
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL512 Ledelse, lederutvikling og etikk utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL500. Emnet er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Kunne ulike teorier om ledelse og organisering med relevans for menighet.
 • Kunne teorier og kjenne metoder for lederutvikling.
 • Kunne teologiske og etiske perspektiver på ledelse og lederutvikling.
Ferdighetsmål
 • Kunne redegjøre for og drøfte sentrale problemstillinger knyttet til organisering og ledelse i ulike kontekster.
 • Kunne demonstrerte teologisk og etisk refleksjon over lederrollen.
 • Kunne utforme lederutviklingsprogram i egen organisasjon.
 • Kunne drøfte hvordan ulik organisasjonsdesign påvirker menighetens arbeid.
 • Kunne utforme plan for egen læring.
Generell kompetanse
 • Kunne utvise god forståelse for hvordan ulike former for ledelse og organisering påvirker organisatorisk atferd.
 • Kunne dokumentere god yrkesetisk refleksjon som leder og utvise respekt for medmennesker.
 • Kunne reflektere over egen praksis.
 • Kunne utvikle sin integritet som leder og som forbilde.

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

I dette emnet tas det sikte på å gi studentene innsikt i teorier og metoder i ledelse og lederutvikling slik at de settes i stand til å drøfte sentrale problemstillinger knyttet til ledelse og lederutfordringer, til å reflektere over egen og andres ledelse og til å kunne utforme og gjennomføre utviklingsprogrammer for ledere i egen menighet/organisasjon. Dessuten skal studentene utvikle forståelse og evne til etisk refleksjon rundt egen og andres lederskap og kunne være i stand til å forstå når ledelse blir uetisk.
 
En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt to til tre ettermiddags- og/eller kveldssamlinger.
 
Studentene skal ved undervisningens begynnelse innlevere et refleksjonsnotat og bokrapporter etter nærmere oppgitt mal.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Eksamensformen for MAL512 er hjemmeeksamen. Studentene får 8 virkedager på å besvare oppgaven, som kan bestå av en stor eller tre mindre oppgaver. Stor oppgave skal være på 5000 ord (+/- 10%). Mindre oppgaver skal hver være på 1500 ord (+/- 10%). Gradert karakter A-F.
For å kunne melde seg opp til eksamen, må følgende elementer av emnet være fullført og bestått:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat som knyttes til bokrapportene
 • Gjennomgått oppgaveseminar

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av kursuken og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Grunnbok
Berg, M.E. (2008). Ledelse, verktøy og virkemidler, 3. utg. Oslo: Universitetsforlaget (s 9-282, antall sider 273)
 
Ledelse i et kristent etisk perspektiv
Banks, R. & Ledbetter, B. M. (2004). Reviewing Leadership: A Christian Evaluation of Current Approaches, Grand Rapids: Baker Academic (120 sider)
 
Clarke, Andrew D. (2008). A Pauline Theology of Church Leadership, Library of New Testament Studies, 362, London: T&T Clark (Antall sider)
 
Clinton, W. (1997). "The life cycle of a leader", i: Barna, G. (red.), Leaders on leadership wisdom, advice, and encouragement on the art of leading God's people. Ventura, Calif.: Regal Books (s. 149-182, 33 sider)
 
McClendon, J. (2002). Systematic Theology, Vol 1. Ethics, Nashville: Abingdon Press (s. 17-82, 65 sider)
 
Lederutvikling
Arnulf, J.K. (2008). ”Lederutvikling”, i: Kuvaas, B. (red): Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser. Evidensbasert HRM. Bergen: Fagbokforlaget. (Ca 10 sider)
 
Ely, K, Boyce, L. A., Nelson, J. K., Zaccaro, S. J., Hernez-Broome, G., Whyman, W. (2010). “Evaluating leadership coaching: A review and integrated framework”. The Leadership Quarterly, vol. 21 (14 sider)
 
Solansky, S. T. (2010). “The evaluation of two key leadership development program components: Leadership skills assessment and leadership mentoring”. The Leadership Quarterly (6 sider)
 
Yukl, G.A., (2009). Leadership in Organizations. 7th ed. Prentice Hall. “Developing leadership skills», Chapter 14 p. 423-453 (30 sider)

 

Oppdatert 14. mai 2019