MAL513 Den Hellige Ånd, spiritualitet og menighetsutvikling

MAL513 Den Hellige Ånd, spiritualitet og menighetsutvikling

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL513
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Førsteamanuensis Karl Inge Tangen
Undervisningsspråk Skandinaviske språk og ev. engelsk
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL513 Den Hellige Ånd, spiritualitet og menighetsutvikling utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL500. Emnet er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Ha god kjennskap til nytestamentlig pneumatologi og hva forholdet mellom Ånden og kirken er - med særlig henblikk på Åndens gaver og tjenester.
 • Ha kjennskap til hovedretninger av pneumatologier og spiritualitetstradisjoner gjennom kirkens historie og kunne drøfte disse retningers betydning for menighetsutvikling i dag. 
 • Kunne anvende innsikt i pneumatologi, ekklesiologi og spiritualitet i en kritisk evaluering av hvilke praksiser og ledelses- og organisasjonsformer som tjener Åndens liv og gjerning i kirken/menigheten – og hvilke som ikke gjør det. 
 • Ha kjennskap til egen kirkelig spiritualitetstradisjon og kunne identifisere og beskrive egen spiritualitetspraksis.
Ferdighetsmål
 • Kunne analysere og reflektere over Den hellige ånds gjerning og virkemåte relatert til kirkens historie og til menighetsutviklende tenkning og praksis i dag.  
 • Kunne gjenkjenne og videreformidle bærende og sunne pneumatologier og spiritualitetstradisjoner for dagens og morgendagens kirke og kunne identifisere og korrigere pneumatologier og spiritualitetsformer som blir et sidespor i forhold til Bibelens budskap og sunn praksis.
 • Kunne analysere og reflektere over hvordan en menighet gjennom en hensiktsmessig organisering og ulike ledelsesformer kan tilrettelegge for menighetsutvikling og vekst ved utvikling og bruk av nådegaver.
 • Kunne begrunne og evaluere styrke og svakhet ved eget ståsted med tanke på spiritualitet i et lederskaps- og menighetsperspektiv.
Generell kompetanse
 • Kunne formidle hovedtrekk ved utviklingen av pneumatologier og spiritualitet i kirkehistorien og hvilken betydning dette har hatt for menighetsutvikling og kirkevekst.
 • Kunne forstå og formidle hvilken betydning ledelse og spiritualitet har for bruk og utvikling av Den hellige ånds gaver i menighetsbygging.
 • Kunne utvikle planer for menighetsledelse og -organisering som fremmer Åndens gaver og virke på en sunn og menighetsbyggende måte.
 • Kunne inspirere til spiritualitetsformer som fremmer personlig fordypning, kreativt lederskap og dynamisk menighetsutvikling gjennom Åndens gaver og virke.

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Dette emnet handler om hvordan menighetsledere kan bidra til å fremme en dyp og bærekraftig spiritualitet i en menighet. Det vil bli undervist i hvordan forholdet mellom Den hellige ånd, menigheten og den enkelte troendes liv og tjeneste framstilles i Det nye testamentet og hvordan man opp gjennom kirkens historie har tolket dette forhold gjennom ulike pneumatologier og spiritualitetsformer. Emnet vil ha et spesielt fokus på spørsmålet om hvordan man i menighetsutviklende tenkning og praksis i dag skal kunne legge til rette for Åndens genuine og nyskapende gjerning i og gjennom kirken.
 
En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt to til tre ettermiddags- og/eller kveldssamlinger.
 
Studentene vil også bli bedt om å møte til kurset med et refleksjonsnotat og bokrapporter.
 

Vurderingsformer

Eksamen
I MAL513 skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Gjennomgått oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av kursuken og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Cheesman, G. (2011). “A History of Spiritual Formation in Evangelical Theological Education” i: The Theological Educator, January. http://thetheologicaleducator.net/2011/01/31/  (10 sider)
 
Hahn, C.A. (2001). Uncovering Your Church’s Hidden Spirit, Herndon: The Alban Institute, (s. 1-136:136 sider)
 
Hegertun, T. (2017). The Spirit Driven Church. Signs of God¨s Graceful Presence. Eugene, Oregon: Pickwick Publications, (kap. 2-5: ss. 23-137)
 
Jenssen, J.I. og Birkeland, K. (2011): Ledelse, organisering og nådegaver i menigheter. I: Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 1-2014, http://sjlt-journal.com/no1/ledelse-organisering-og-nadegaver-i-menigheter/, (15 sider)
 
Kärkkäinen, V.-M. (2002b). Toward a Pneumatological Theology: Pentecostal and Ecumenical Perspectiveson Ecclesiology, Soteriology, and Theology of Mission. Lanham, Maryland: University Press of America, Inc. (Side 109-134 i «Part Two: Ecclesiology») (25 sider)
 
Long, B., Stokes, P., Strickler, C. (2009). Growing the Church in the Power of the Holy Spirit: Seven Principles of Dynamic Cooperation. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House. (s.107-236: 129 sider)
 
McGrath, A. E. (1999). Christian Spirituality. An introduction. Malden, Massachusetts: Blackwell. (s. 1-34; 82-109: 60 sider)
 
Reed, A. H. (2011). Quest for Spiritual Community: Reclaiming Spiritual Guidance for Contemporary Congregations, New York: T&T Clark International (s. 43 -179: 136 sider)
 
Råmunddal, L. (2013). ”Menighetsutvikling og spiritualitet. Om utvikling av menighetsspiritualitet i lys av Urban Holmes spiritualitetstypologi og Miroslav Volfs ekklesiologi”, i: Schuff, H., Salvesen, R., Hagelia, H. (red.), Forankring og fornyelse. Ansgarskolen 1913-2013 (20 sider)
 
Tangen, K.I. (2014): Å konseptualisere ledelse i lys av spiritualitet og etikk. I: Scandinavian Journal for Leadership & Theology, 1-2014, http://sjlt-journal.com/no1/konseptualisere-ledelse-i-lys-av-spiritualitet-og-etikk, (14 sider)
 
Ware, C. (1995). Discover your Spiritual Type. A Guide to Individual and Congregational Growth, Herndon: The Alban Institute (131 sider)
 
Ressursbok:
 
Jørgensen, J.-P. (2014). Når troen setter spor. Hjelp til å arbeide med din troshistorie, Oslo: Luther Forlag.
 
Oppdatert 19. november 2018