MAL513 Den Hellige Ånd, spiritualitet og menighetsutvikling

MAL513 Den Hellige Ånd, spiritualitet og menighetsutvikling

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL513
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Dosent Lars Råmunddal 
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende (les mer om de spesifikke opptakskravene).
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL513 Den Hellige Ånd, spiritualitet og menighetsutvikling utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL500. Emnet er et obligatorisk emne i studieprogrammet master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Ha god kjennskap til nytestamentlig pneumatologi og hva forholdet mellom Ånden og kirken er - med særlig henblikk på Åndens gaver og tjenester
 • Ha kjennskap til hovedretninger av pneumatologier og spiritualitetstradisjoner gjennom kirkens historie og kunne drøfte disse retningers betydning for menighetsutvikling i dag 
 • Kunne anvende innsikt i pneumatologi, ekklesiologi og spiritualitet i en kritisk evaluering av hvilke praksiser og ledelses- og organisasjonsformer som tjener Åndens liv og gjerning i kirken/menigheten – og hvilke som ikke gjør det 
 • Ha kjennskap til egen kirkelig spiritualitetstradisjon og kunne identifisere og beskrive egen spiritualitetspraksis
Ferdighetsmål
 • Kunne analysere og reflektere over Den hellige ånds gjerning og virkemåte relatert til kirkens historie og til menighetsutviklende tenkning og praksis i dag  
 • Kunne gjenkjenne og videreformidle bærende og sunne pneumatologier og spiritualitetstradisjoner for dagens og morgendagens kirke og kunne identifisere og korrigere pneumatologier og spiritualitetsformer som blir et sidespor i forhold til Bibelens budskap og sunn praksis
 • Kunne analysere og reflektere over hvordan en menighet gjennom en hensiktsmessig organisering og ulike ledelsesformer kan tilrettelegge for menighetsutvikling og vekst ved utvikling og bruk av nådegaver
 • Kunne begrunne og evaluere styrke og svakhet ved eget ståsted med tanke på spiritualitet i et lederskaps- og menighetsperspektiv
Generell kompetanse
 • Kunne formidle hovedtrekk ved utviklingen av pneumatologier og spiritualitet i kirkehistorien og hvilken betydning dette har hatt for menighetsutvikling og kirkevekst
 • Kunne forstå og formidle hvilken betydning ledelse og spiritualitet har for bruk og utvikling av Den hellige ånds gaver i menighetsbygging
 • Kunne utvikle planer for menighetsledelse og -organisering som fremmer Åndens gaver og virke på en sunn og menighetsbyggende måte
 • Kunne inspirere til spiritualitetsformer som fremmer personlig fordypning, kreativt lederskap og dynamisk menighetsutvikling gjennom Åndens gaver og virke

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Dette kurset handler om hvordan menighetsledere kan bidra til å fremme en dyp og bærekraftig spiritualitet i en menighet, ved personlig modellering, ved en teologisk forankret strategisk tenkning, ved karismatisk lederskap og ved å utvikle tjenlige strukturer og organisasjonsformer. Det vil bli undervist i hvordan forholdet mellom Den hellige ånd, menigheten og den enkelte troendes liv og tjeneste framstilles i Det nye testamentet og hvordan man opp gjennom kirkens historie har tolket dette forhold gjennom ulike pneumatologier og spiritualitetsformer. Emnet vil ha et spesielt fokus på spørsmålet om hvordan man i menighetsutviklende tenkning og praksis i dag skal kunne legge til rette for Åndens genuine og nyskapende gjerning i og gjennom kirken.
 
Undervisning
I tillegg til forelesninger, vil kurset bestå samtale, case og grupper.
Studentene vil også bli bedt om å møte til kurset med et refleksjonsnotat som relaterer emnets tematikk til studentens egen menighet eller tjenestesammenheng. Notatet skal utarbeides på grunnlag av en oppgitt mal.
Studenten kan etter gjennomgått kursuke og på basis av pensum skrive sin emneoppgave (se neste punkt) over utvalgt problematikk som har framkommet i notatet.
 

Vurderingsformer

I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Innledende oppgaveseminar, med
  • innlevering av oppgaveutkast
  • veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • Refleksjonsnotat etter egen mal skal være innlevert før kursstart

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

 • Cheesman, G.: “A History of Spiritual Formation in Evangelical Theological Education” i: The Theological Educator, January 2011. http://thetheologicaleducator.net/2011/01/31/  (10 sider)
 • Hahn, Celia Allison 2001: Uncovering Your Church’s Hidden Spirit, Herndon: The Alban Institute, (s. 1-136:136 sider)
 • Kärkkäinen, Veli-Matti (2002b): Toward a Pneumatological Theology: Pentecostal and Ecumenical Perspectiveson Ecclesiology, Soteriology, and Theology of Mission. (Edited by Amos Yong) Lanham, Maryland: University Press of America, Inc. (Side 109-134 i «Part Two: Ecclesiology») (25 sider)
 • Long, Brad, Paul Stokes, Cindy Strickler (2009): Growing the Church in the Power of the Holy Spirit: Seven Principles of Dynamic Cooperation. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House. (s.107-236: 129 sider)
 • McGrath, Alister E. (1999): Christian Spirituality. An introduction. Malden, Massachusetts: Blackwell. (s. 1-34; 82-109: 60 sider)
 • Reed, Angela H. 2011: Quest for Spiritual Community: Reclaiming Spiritual Guidance for Contemporary Congregations, New York: T&T Clark International (s. 43 -179: 136 sider)
 • Råmunddal, Lars 2013: ”Menighetsutvikling og spiritualitet. Om utvikling av menighetsspiritualitet i lys av Urban Holmes spiritualitetstypologi og Miroslav Volfs ekklesiologi”, i: Forankring og fornyelse. Ansgarskolen 1913-2013, Hildegunn M.T. Schuff, Reidar Salvesen og Hallvard Hagelia (red.)
 • Van Gelder, Graig 2000: The Essens of the Church: A Community Created by the Spirit, Grand Rapid, Mich.: Baker Books (s. 101-184: 83 sider)
 • Volf, Miroslav 2002: “Community Formation as an Image of the Triune God: A Congregational Model of Church Order and Life”, i: Community Formation – In the Early Church and in the Church Today, R. N. Longenecker, ed., Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, Inc. (s. 213-235: 25 sider)
 • Ware, Corinne 1995: Discover your Spiritual Type. A Guide to Individual and Congregational Growth, The Alban Institute (131 sider)
 
Oppdatert 1. mars 2017