MAL514 Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv

MAL514 Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL514
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Professor Greger Andersson
Undervisningsspråk Skandinaviske språk og ev. engelsk
Gjelder fra
Oktober 2015

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL514 Bibelforståelse og formidling i et menighetsutviklende perspektiv utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL500. Emnet er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Inngående kjennskap til hvordan det eksegetiske arbeidet med bibelske tekster som kilde kan anvendes som redskap også for å forstå og tolke samtiden.
 • Kunne redegjøre for ulike homiletiske teorier og metoder og kunne kritisk evaluere deres relevans både i forhold til den bibelske teksten, til ekklesiologien og til den aktuelle kommunikasjonssituasjonen.
 • Kunne kritisk reflektere over forkynnelse og lederskap i en menighetsutviklende sammenheng. 
Ferdighetsmål
 • Kunne gjennomføre den homiletiske prosessen fra tekst til forkynnelse på en selvstendig måte.
 • Kunne initiere og lede bibelsamtaler og studier som et redskap for å tolke kirke og samtid. 
 • Kunne reflektere over ”strategisk forkynnelse” ut ifra et menighetsutviklende perspektiv.
Generell kompetanse
 • Ha en reflektert forståelse av kirken som læringsmiljø og av forkynnelsens plass og funksjon i forhold til menigheters utvikling og ulike undervisningsmiljøer.
 • Ha evne til å kritisk evaluere sin rolle som forkynner og egen forkynnelse ut fra et teologisk, praktisk-teologisk og etisk perspektiv.

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Kurset skal anvende eksegetisk kunnskap og bibelske studier i forkynnelse og undervisning i en menighetsutviklende sammenheng. Kurset gir kjennskap til tolkningshistorie, prosessen fra eksegetiske studier til forkynnelse, samt hermeneutiske og homiletiske teorier. Eksegetiske øvelser, studier av prekener og prekenøvelser kan inngå som en del av kurset. Perspektivet er gjennomgående menighetsutviklende og betoningen blir dermed lagt på forholdet mellom lederskap, bibeltolkning/bruk og forkynnelse.
 
En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt to eller tre ettermiddags- og/eller kveldssamlinger.
 
Studentene skal før kursstart innlevere et kritisk refleksjonsnotat, se under vurderingsformer.
 

Vurderingsformer

Som eksamensform har emnet MAL514 hjemmeeksamen. Studentene får åtte (8) virkedager på å besvare oppgaven. Denne kan bestå av en stor oppgave (5000 ord) eller to-tre mindre oppgaver. Rammer for besvarelser gis sammen med oppgavene. Gradert karakter A-F.
 
Studentene skal ved kursets begynnelse levere inn en kritisk refleksjonsnotat over en av pensumfordypningene. Hver kandidat velger en av fordypningene (A-D) og leser et utvalg på ca. 250 sider, og skal med utgangspunkt i ett eller flere av emnets læringsutbyttebeskrivelser skrive en kritisk refleksjon på 1000-1300 ord.
 
Obligatorisk innlevering må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Refleksjonsnotatet vurderes til bestått/ikke-bestått.
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av kursuken og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Anderson, G. (2014]. To Live the Biblical Narratives: Pentecostal Autobiographies and the Baptism in the Spirit. Pentecostal Studies 13:1 

Fee, G.D. (1991). Gospel and Spirit. Issues in New Testament Hermeneutics. Peabody: Hendrickson. ISBN: 0-943575-78-8.

Hull, W. E. (2006). Strategic Preaching. The Role of the Pulpit in Pastoral Ledership.  Atlanta: Chalice Press

Råmunddal, L. (2013). Hva gjør forkynnelsen menighetsutviklende? Om forkynnelsens funksjon i en menighetsbyggende kontekst. I: Perspektiver for menighetsutvikling og endringsledelse. Kompendium for Master i ledelse og menighetsutvikling.

Stevenson, P. K. & Wright, S. I. (2009). Preaching the Atonement. Kentucky, USA: Westminster John Knox Press

Tellbe, M. (2015). Vad menar vi med att Bibeln är Guds ord?. Örebro: Libris. ISBN: ISBN: 9789173874281.

Wilson, P. S. (2004). Preaching and homiletical theory. St. Louis: Chalice Press   (s. 1-177) ISBN: 9780827229815

Valgfri fordypning (ca. 200-250 sider). Studentene velger selv innenfor en av fordypningene. I fordypningen skal studenten fokusere på tekstarbeid eller tematisk arbeid som hver for seg kan utgjøre grunnlag for utarbeidelse av prekener.
 
A. Å forkynne fra Det gamle testamentet
 • Achtemaier, E. (1989). Preaching from the Old Testament. Louisville: Westminster John Knox Press. ISBN: 0-664-25042-4.
 • Achtemaier, E. (1998). Preaching Hard Texts of the Old Testament. Peabody: Hendrickson. ISBN: 1-56563-333-4.
 • Greidanus, S. (1999). Preaching Christ from the Old Testament: a Contemporary Hermeneutical Method. Grand Rapids: Eerdmans. ISBN: 0-8028-4449-9
B. Å forkynne fra Det nye testamentet
 • Beasley-Murray, G R. (1996). Preaching the Gospel from the Gospels. Peabody: Hendrickson Publishers. ISBN: 1-56563-166-8.
 • Buttrick, D. (2002). Speaking Jesus. Homiletic Theology and the Sermon on the Mount. Louisville: Westminster John Knox Press. ISBN: 0-664-22602-7.
 • Green, Joel B m.fl. (ed). (2003). Narrative Reading, narrative preaching: Reuniting New Testament Interpretation and Proclamation. Grand Rapids: Baker. ISBN: 978-0801027215
 • Kysar, Robert. (2002). Preaching John. Augsburg Fortress Publishers. ISBN: 0-8006-3226-5
C. Ånden og Ordet
 • Archer, K. J. A. (2004). Pentecostal Hermeneutic for the Twenty-First Century – Spirit, Scripture and Community, (Journal of Pentecostal Theology Supplement Series 28), London.
 • Arrington, F. L. (1988). Historical Perspectives on Pentecostal and Charismatic Hermeneutics. I: Burgess, S. (ed). Dictionary of Pentecostal and Charismatic Movements, Grand Rapids: Regency Reference Library
 • Menzies, W. W. & Menzies, R.O. (2004). Spirit and Power. Foundations of Pentecostal Experience. Grand Rapids: Zondervan. ISBN 0 310 23507-3
D. Utfordringer for forkynnelsen
 • Johnston, G. (2001). Preaching to a Postmodern World. Leicester: IVP. ISBN: 0-85111-490-3.
 • Eidevall, G. & Hillert, S. (2004). Uppdrag att tolka: prästutbildning ur homiletiskt, hermeneutiskt och exegetiskt perspektiv. Uppsala: Forlag??.
 • Buttrick, D. (1987). Homiletic Moves and Structures. Philadelphia: Augsburg Fortress Publishers. ISBN: 978-0800620967
Oppdatert 14. november 2019