MAL515 Endringsledelse og endringsprosesser i menighet

MAL515 Endringsledelse og endringsprosesser i menighet

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL515
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Professor Jan Inge Jensen
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Januar 2016

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende (les mer om de spesifikke opptakskravene).
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL515 Endringsledelse og endringsprosesser i menighet utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL500. Emnet er et obligatorisk emne i studieprogrammet master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Kunne forstå hvordan organisasjonsendring skjer, og ha kjennskap til teorier og metoder for endring med hensyn til kommunikasjon, organisasjonsdesign, organisasjonskultur, ledelse, lederutvikling og kulturforståelse
 • Ha forståelse for hvordan teorier og metoder for endring kan brukes i en menighetskontekst
 • Ha kunnskap om hvordan endringsledelse har funnet sted i menigheter i Skandinavia og andre steder  
 • Kunne redegjøre for sentrale teorier og metoder innenfor ledelse av endring i menigheter, herunder roller, lederstil, forskjellig slags ledelse, kommunikasjon, nettverksbygging, organisasjonsutvikling, kulturbygging og lederutvikling
 • Ha god innsikt i hvordan en konfliktsyklus kan oppstå
Ferdighetsmål
 • Kunne kritisk anvende teorier og metoder for endringsledelse i ulike menigheter, basert både på organisasjonsteoretisk og teologisk refleksjon
 • Kunne analysere og utrede hvordan endringsledelse er benyttet i en eller flere casemenigheter
 • Evne til å evaluere endringsledelse og endringsprosesser i et etisk perspektiv
 • Evne til å analysere og bidra til å løse konflikter og til å benytt ulike synspunkter på en konflikt i en endringsprosess
Generelle kompetanse
 • Være en katalysator for å initiere og fremme nødvendig endring i en menighet
 • Verdsette og bruke ulike synspunkter på endring og endringsretning uten å miste omforent endringsmål av syne
 • Kunne legge til rette for og lede endringsprosesser i kirke og menighetsarbeid

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

I dette emnet skal det gis en bred innføring i teorier og metoder for endring av menigheter og frivillige organisasjoner. Emnet skal dessuten utvikle  evnen til å analysere menigheters behov for endring, de organisatoriske og ledelsesmessige forutsetninger for endring og hvilke tiltak som kan være viktige for å gjennomføre endring. Det legges i denne sammenheng vekt på å skape forståelse for og evne til å initiere og gjennomføre endringsprosesser basert på en solid atferdsteoretisk og teologisk basis.
 
Undervisning
 • En ukes intensiv undervisning med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler
 • En eller to ettermiddags- og/eller kveldssamlinger
 • Studentene skal ved undervisningens begynnelse lever inn to bokrapporter etter nærmere angitt mal

Vurderingsformer

Eksamensformen er hjemmeoppgave.  Studentene får 8 dager på å besvare oppgaven. Denne kan bestå av en stor oppgave (5000 ord) eller to-tre mindre oppgaver. Rammer for besvarelser gis sammen med oppgavene. Gradert karakter A-F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Innledende oppgaveseminar, med
  • innlevering av oppgaveutkast
  • veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • Bokrapporter skal være innlevert og godkjent før kursstart

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

(809 sider)
 • Askeland, Harald (2003): Kirken i samfunnet, samfunnet i kirken. Organisasjonssosiologiske perspektiver på menighetsutvikling og endring. I Halvårsskrift for praktisk teologi. Luther Forlag, 16 sider
 • Jenssen, J.I., Råmunddal, L. Barbosa da Silva, A. (2016): Perspektiver på menighetsutvikling og endringsledelse. Kristiansand,. (ca 350 sider)
 • Yukl, Gary (2008): Leadership in Organizations. Kapittel 9: Charismatic and transformational leadership, kapittel 10: Leading change in organizations, kapittel 11: Ethical, servant, spiritual and authentic leadership.  (ca. 100 sider) Upper saddle River, Boston, Pearson.
 • Jacobsen, Dag Ingvar, 2 utg (2012): Organisasjonsendringer og endringsledelse. Bergen fagbokforlaget (ca 300 sider) siste utgave
 • Confger, Jay A. (2000): Effective change begins at the top. I Beer, Michael og Nohria, Nitin (2000): Braking the Code of Change. Harvard Business School press. (13 sider)
 • Carter, Judith Corbett (2009): Transformational Leadership and Pastoral Leading Congregational Change. Pastoral Psychol (2009) 58:261–271. (10 sider)
Oppdatert 22. februar 2017