MAL515 Endringsledelse og endringsprosesser i menighet

MAL515 Endringsledelse og endringsprosesser i menighet

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL515
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Professor Jan Inge Jensen
Undervisningsspråk Skandinaviske språk og ev. engelsk
Gjelder fra
Januar 2016

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL515 Endringsledelse og endringsprosesser i menighet utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL500. Emnet er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Kunne forstå hvordan organisasjonsendring skjer, og ha kjennskap til teorier og metoder for endring med hensyn til kommunikasjon, organisasjonsdesign, organisasjonskultur, ledelse, lederutvikling og kulturforståelse.
 • Ha forståelse for hvordan teorier og metoder for endring kan brukes i en menighetskontekst.
 • Ha kunnskap om hvordan endringsledelse har funnet sted i menigheter i Skandinavia og andre steder.  
 • Kunne redegjøre for sentrale teorier og metoder innenfor ledelse av endring i menigheter, herunder roller, lederstil, forskjellig slags ledelse, kommunikasjon, nettverksbygging, organisasjonsutvikling, kulturbygging og lederutvikling.
 • Ha god innsikt i hvordan en konfliktsyklus kan oppstå.
Ferdighetsmål
 • Kunne kritisk anvende teorier og metoder for endringsledelse i ulike menigheter, basert både på organisasjonsteoretisk og teologisk refleksjon.
 • Kunne analysere og utrede hvordan endringsledelse er benyttet i en eller flere casemenigheter.
 • Evne til å evaluere endringsledelse og endringsprosesser i et etisk perspektiv.
 • Evne til å analysere og bidra til å løse konflikter og til å benytte ulike synspunkter på en konflikt i en endringsprosess.
Generelle kompetanse
 • Være en katalysator for å initiere og fremme nødvendig endring i en menighet
 • Verdsette og bruke ulike synspunkter på endring og endringsretning uten å miste omforent endringsmål av syne.
 • Kunne legge til rette for og lede endringsprosesser i kirke og menighetsarbeid.

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

I dette emnet skal det gis en bred innføring i teorier og metoder for endring av menigheter og frivillige organisasjoner. Emnet skal dessuten utvikle evnen til å analysere menigheters behov for endring, de organisatoriske og ledelsesmessige forutsetninger for endring og hvilke tiltak som kan være viktige for å gjennomføre endring. Det legges i denne sammenheng vekt på å skape forståelse for og evne til å initiere og gjennomføre endringsprosesser basert på en solid atferdsteoretisk og teologisk basis.
 
En ukes intensiv undervisning med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt en eller to ettermiddags- og/eller kveldssamlinger.
 

Vurderingsformer

Studentene vil også bli bedt om å møte til kurset med en bokrapport og et refleksjonsnotat som relaterer emnets tematikk til studentens egen menighet eller tjenestesammenheng. Notatet skal utarbeides på grunnlag av en oppgitt mal og det vil bli gjort til gjenstand for bearbeidelse underveis i kursuken – og spesielt i tilknytning til oppgave- og metodeseminaret.
 
Studenten kan etter gjennomgått kursuke og på basis av pensum skrive sin emneoppgave (se neste punkt) over utvalgt problematikk som har framkommet i refleksjonsnotatet.
 
Eksamen
I MAL515 skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Gjennomgått oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av kursuken og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

(ca. 750 sider)
Askeland, H. (2003). Kirken i samfunnet, samfunnet i kirken. Organisasjonssosiologiske perspektiver på menighetsutvikling og endring. Halvårsskrift for praktisk teologi. (16 sider)
 
Carter, J.C. (2009). Transformational Leadership and Pastoral Leading Congregational Change. Pastoral Psychology, (2009) 58:261–271. (10 sider)
 
Confger, J. A. (2000). Effective change begins at the top. I Beer, Michael og Nohria, Nitin (2000). Breaking the Code of Change. Harvard Business School press. (13 sider)
 
Jacobsen, D.I. (2012). Organisasjonsendringer og endringsledelse. 2. utg. Bergen: Fagbokforlaget. (Ca. 300 sider)
 
Jenssen, J.I., Råmunddal, L., Barbosa da Silva, A. (2016/2018). Perspektiver på menighetsutvikling og endringsledelse. Kristiansand. (Del 3, ca. 200 sider)
 
Nordby, H. (2017). Konflikthåndtering for ledere. Oslo: Gyldendal Akademisk (utvalg på 100 sider)
 
Yukl, G. (2008). Leadership in Organizations. Kapittel 9: Charismatic and transformational leadership, kapittel 10: Leading change in organizations, kapittel 11: Ethical, servant, spiritual and authentic leadership.  Upper Saddle River, Boston: Pearson. (Ca. 100 sider)
 
Oppdatert 30. april 2018