MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi

MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL516
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Førsteamanuensis Reidar Salvesen og docent Roland Spjuth 
Undervisningsspråk Skandinaviske språk og ev. engelsk
Gjelder fra
August 2015

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL500. Emnet er et obligatorisk emne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Ha en grunnleggende forståelse for ulike former for vitenskapelig arbeid og hvordan en kan skaffe seg innsikt i ulike problemstillinger gjennom forskning.
 • Ha kjennskap til ulike typer av empiriske undersøkelser som eksempelvis kvantitative og kvalitative undersøkelser samt metodetriangulering.
 • Få god kjennskap til kvalitative undersøkelser, herunder utvikling av erfarings- og feltbasert kunnskap og metoder for følgeforskning/aksjonsforskning.
 • Kjenne grunnleggende vitenskapsfilosofiske synspunkter og retninger innen dagens humaniora og samfunnsvitenskap.
 • Kjenne ulike hermeneutiske metoder og teorier om sammensmelting av forståelseshorisonter.
Ferdighetsmål
 • Kunne reflektere over etiske og teologiske problemstillinger med relevans for vitenskapelig forskning.
 • Kunne analysere og beskrive styrke og svakhet ved forskjellige forskningsparadigmer og forskningsmetoder.
 • Kunne drøfte andres undersøkelser kritisk og selv kunne formulere og gjennomføre forskningsprosjekter som er teoretisk og metodisk underbygget.
Generell kompetanse
 • Kunne reflektere faglig og teologisk over ulike vitenskapelige paradigmer.
 • Kunne identifisere og anvende forskjellige vitenskapelige metoder i eget arbeid.
 • Kunne formulere en forskningsplan for en masteravhandling og selv utvikle ferdigheter til å kunne gjennomføre et slikt arbeid under veiledning.

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan vitenskapelig arbeid gjennomføres og utvikle forståelse for grunnleggende vitenskapsteoretiske forhold knyttet til forskningsarbeid. Videre skal emnet sette studentene i stand til å reflektere over metode og resultater i andres forskning, og gi dem tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre egne undersøkelser basert enten på studiet av litteratur eller på kvalitative og kvantitative metoder. I kurset skal studenten også trenes i å gjøre relevante koblinger mellom innsamlede data, teori og presentasjon.
 
En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og diskusjoner med innlagte ettermiddags- og kveldssamlinger.  Studentene skal ved undervisningens begynnelse levere inn et refleksjonsnotat og en bokrapport etter oppsatt mal.
 

Vurderingsformer

Eksamen
I dette emnet skriver studenten en emneoppgave på opp til 3500 ord (+/- 10 %).
 • Oppgaven skal være et førsteutkast til en prosjektskisse for en masteravhandling, med utgangspunkt i det innleverte refleksjonsnotatet.
 • Oppgaven skal skrives etter mal for prosjektskisse for masteravhandlinger.
Oppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.
 
For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Gjennomgått oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av kursuken og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

(ca. 800 sider)
Barbosa da Silva, António og Salvesen, Reidar (2010). Vitenskapsfilosofi. Et studiekompendium. Ansgar Teologiske Høgskole, utvalgte sider, OBS: A4-sider). (Heftet er gjort tilgjengelig på Canvas som PDF-filer)
 
Gadamer, Hans-Georg (2004/1989). Truth and Method, 2nd ed. London/New York: Continuum (s. 268-304, ca. 36 sider). (Boken finnes oversatt til de fleste språk)
 
Johannessen, Asbjørn, Tufte, Per Arne og Kristoffersen, Line (2010). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag (436 sider). Samme bok på svensk: Johannessen, Asbjørn, Tufte, Per Arne og Kristoffersen, Line (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber.
 
Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (tilgjengelig på https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/ )
 
Everett, E. & Furseth, I. (2012). Masteroppgaven: hvordan begynne - og fullføre. Oslo: Universitetsforlaget. 184 sider
 
eller
 
Oliver, Paul (2008): Writing your thesis, 2nd ed. Los Angeles, Calif.: Sage

Oppdatert 20. juni 2018