MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi

MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL516
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Reidar Salvesen og Roland Spjuth 
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2015

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende (les mer om de spesifikke opptakskravene).
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL516 Vitenskapelig metode i praktisk teologi utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL500. Emnet er et obligatorisk emne i studieprogrammet master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Ha en grunnleggende forståelse for ulike former for vitenskapelig arbeid og hvordan en kan skaffe seg innsikt i ulike problemstillinger gjennom forskning
 • Ha kjennskap til ulike typer av empiriske undersøkelser som eksempelvis kvantitative og kvalitative undersøkelser samt metodetriangulering
 • Få god kjennskap til kvalitative undersøkelser herunder utvikling av erfarings- og feltbasert kunnskap og metoder for følgeforskning/aksjonsforskning
 • Kjenne grunnleggende vitenskapsfilosofiske synspunkter og retninger innen dagens humaniora og samfunnsvitenskap.
 • Kjenne ulike hermeneutiske metoder og teorier om sammensmelting av forståelseshorisonter
Ferdighetsmål
 • Kunne reflektere over etiske og teologiske problemstillinger med relevans for vitenskapelig forskning
 • Kunne analysere og beskrive styrke og svakhet ved forskjellige forskningsparadigmer og forskningsmetoder
 • Kunne drøfte andres undersøkelser kritisk og selv kunne formulere og gjennomføre forskningsprosjekter som er teoretisk og metodisk underbygget
Generell kompetanse
 • Kunne reflektere faglig og teologisk over ulike vitenskapelige paradigmer
 • Kunne identifisere og anvende forskjellige vitenskapelige metoder i eget arbeid
 • Kunne formulere en forskningsplan for en masteravhandling og selv utvikle ferdigheter til å kunne gjennomføre et slikt arbeid under veiledning

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan vitenskapelig arbeid gjennomføres og utvikle forståelse for grunnleggende vitenskapsteoretiske forhold knyttet til forskningsarbeid.. Videre skal emnet sette studentene i stand til å reflektere over metode og resultater i andres forskning og det skal gi dem tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre egne undersøkelser basert enten på studiet av litteratur eller på kvalitative og kvantitative metoder. I kurset skal studenten også trenes i å gjøre relevante koblinger mellom, innsamlede data, teori og presentasjon. 
 
Undervisning
 • En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og diskusjoner med innlagte ettermiddags- og kveldssamlinger.
 • Studentene skal ved undervisningens begynnelse levere inn et refleksjonsnotat etter oppsatt mal.

Vurderingsformer

Eksamen
I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på opp til 3500 ord (+/- 10 %).
 • Oppgaven skal være et førsteutkast til en prosjektskisse for en masteravhandling, men utgangspunkt i det innleverte refleksjonsnotatet
 • Oppgaven skal skrive med etter mal for prosjektskisse for masteravhandlinger.
Oppgaven vurderes til bestått / ikke bestått.
 
Følgende elementer må være godkjent for at oppgaven skal kunne bli vurdert:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Innledende oppgaveseminar, med
  • innlevering av oppgaveutkast
  • n veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • Refleksjonsnotat skal være innlevert og godkjent før kursstart

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

(ca. 800 sider)
 • Johannessen, Asbjørn; Tufte, Per Arne og Kristoffersen, Line (2010): Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Abstrakt forlag (436 sider). Samme bok på svensk språk: Johannessen, Asbjørn; Tufte, Per Arne og Kristoffersen, Line (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber.
 • Da Silva, og Salvesen 2010: Vitenskapsfilosofi. Et studiekompendium. Ansgar Teologiske Høgskole, utvalgte sider, OBS: A4 sider). (Heftet er gjort tilgjengelig på Its Learning som PDF-filer)  
 • Gadamer, Hans-Georg 2004/1989 (2. Ed.): Truth and Method, London/New York: Continuum, sidene 268-304 (ca. 36 sider). (Boken finnes oversatt til de fleste språk)
 • Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (tilgjengelig på https://www.etikkom.no/forskningsetiske-retningslinjer/Samfunnsvitenskap-jus-og-humaniora/ )
 • Furseth og Everett 2012: Masteroppgaven: hvordan begynne - og fullføre, Oslo Universitets forlaget. 184 sider
  eller
 • Oliver, Paul (2008): Writing your thesis, 2. utg./ed. Los Angeles, Calif.: Sage

Oppdatert 22. februar 2017