MAL521 Endringsforkynnelse (Transformativ forkynnelse)

MAL521 Endringsforkynnelse (Transformativ forkynnelse)

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL521
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Førstelektor Øyvind Skjegstad
Undervisningsspråk Skandinaviske språk  og ev. engelsk
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL521 Endringsforkynnelse utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Inngående kjennskap til hva endringsforkynnelse innebærer både for forkynner og tilhørere.
 • Kunne kritisk begrunne kristen endringsforkynnelse ut fra Bibelen og den kristne tradisjon, herunder forholdet mellom Åndens gjerning og forkynnerens gaver og kompetanse.
 • Kunne analysere og kritisk bedømme likheter, forskjeller og særpreg ved tidligere forkynnere og forkynnertradisjoners praktisering av endringsforkynnelse.
 • Kunne analysere og drøfte hva slags forkynnelse som skaper endring i en gitt kultur.
Ferdighetsmål
 • Kunne analysere de praktiske og teoretiske kunnskapene om endringsforkynnelse og anvende disse i sin egen forkynnelse.
 • Evne til å fornye forkynnertradisjoner gjennom teoretiske og metodiske refleksjoner.
 • Kunne anvende relevant kunnskap om den kulturelle konteksten der forkynnelsen praktiseres.
 • Kunne gi en kritisk evaluering av forkynnelse ut fra bibelske, etiske og religionspsykologiske kriterier.
Generelle kompetanse
 • Ha et begrunnet syn på endringsforkynnelsens basis i de bibelske tekster.
 • Ha utviklet en moden, integrert og ydmyk holdning til forkynnertjenesten.
 • Ha en grunnholdning av respekt overfor tilhørere og medarbeidere, anerkjenne deres selvstendighet og frie valg.
 • Ha en integrert overbevisning om at forkynnelsen av Guds ord – ved Åndens hjelp - skaper forandring og fremgang for Guds rike.

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Dette emnet skal gi studentene fordypet innsikt i hvilken forkynnelse som skaper forandring i individer, menigheter og samfunn. Undervisningen tar sikte på å tydeliggjøre det dynamiske samspill som skjer i skjæringspunktet mellom bibelordet, Åndens nærvær, en forsamling og en moden forkynner.
 
En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler.
 
En eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.
 

Vurderingsformer

Eksamen
I dette emnet skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
  • Gjennomgått oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning
 • Skriftlig 90 minutters emneprøve

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av kursuken og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

(ca. 800 sider)
Andersen, Leif (2006). Teksten og tiden. En midlertidig bok om forkyndelsen.  Bd 2. Fredericia: Lohse, s. 195-280.
 
Austnaberg, Hans (2009). Om betydningsfull forkynnelse og endringserfaringer. I: Austnaberg, H. og Mæland, B. (red.) Grensesprengende. Trondheim: Tapir, s. 73-95.
 
Chapell, Bryan (1992): Using Illustrations to Preach with Power. Grand Rapids: Zondervan, 190 sider.
 
Day, D., Ashley, J. & Francis, L. J. (2005). A reader on preaching. Making Connections. London: Ashgate, s 113-150; 245-275.
 
Hybels, B., Briscoe, S., Robinson, H.(1989). Mastering Contemporary Preaching, Portland: Multnomah Press, 171 sider
 
Pagitt, D. (2005): Preaching Re-imagined: the Role of the Sermon in Communities of Faith. Grand Rapids: Zondervan,  251 sider
 
Tveitereid, Knut (2009): I interaktivitetens navn. Forkynnelse i grensesnittet mellom evangeliet, kirken og kulturen. I: Austnaberg, H. og Mæland, B. (red.) Grensesprengende. Trondheim: Tapir,  s. 169-186.
 
 
Supplerende litteratur:
 
Robbinson, H. & Larson, C. B. (2005). The art and craft of biblical preaching. Grand Rapids: Zondervan, s. 23-114 (91 sider)
 
Carson, D.A. (1984). Biblical Interpretation and the Church. Text and Context. Grand Rapids: Baker,  225 sider.
 
Halvorsen, P.B. (1989). Katolske prekener. Oslo: St.Olav. 158 sider
 
Howard, D.M. (red.) (1977). Declare His Glory Among the Nations. Downers Grove: InterVarsity Press, 257 sider.
 
Jansen, J.J. (1912). Forkyndelsen. Et livsspørsmål for kirke og folk. Kristiania: H. Aschehoug & Co., 239 sider.
 
Larsen, D.L. (1989). The Anatomy of Preaching. Identifying the Issues in Preaching Today. Grand Rapids: Baker , 193 sider.
 
Larsen, D.L. (1992). The Evangelism Mandate. Recovering the Centrality of Gospel Preaching. Wheaton: Crossway Books, 226 sider.
 
Larsen, D.L. (1998). The Company of the Preachers, A History of Biblical Preaching from the Old Testament to the Morderen Era. Grand Rapids: Kregal Publications,  857 sider.
 
Nordhaug, H. (2000).…så mitt hus kan bli fullt. En bok om prekenen. Oslo: Luther Forlag, 242 sider.
 
Robinson, H.W. (1980). Biblical Preaching. The development and Delivery of Expository Preaching. Grand Rapids: Baker, 208 sider.
 
Stott, J. (1982). The Art of Preaching in the Twentieth Century. Between Two Worlds. Grand Rapids: Eerdmans, 335 pages  (Britisk utgave med tittel: I Believe in Preaching)
 
Stott, J. (1986). The Cross of Christ. Leicester: InterVarsity Press, 351 sider.
 
Sæbø, M. (red.) (1976). Så sier Kirkens Herre. Med Det gamle testamente på prekestolen. Oslo: Land og kirke, 227 s.

 

Oppdatert 30. april 2018