MAL521 Endringsforkynnelse (Transformativ forkynnelse)

MAL521 Endringsforkynnelse (Transformativ forkynnelse)

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL521
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Ikke avklart
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende (les mer om de spesifikke opptakskravene).
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL521 Endringsforkynnelse utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520 Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Inngående kjennskap til endringsforkynnelse innebærer både for forkynner og tilhørere.
 • Kunne kritisk begrunne kristen endringsforkynnelse ut fra Bibelen og den kristne tradisjon, herunder forholdet mellom Åndens gjerning og forkynnerens gaver og kompetanse.
 • Kunne analysere og kritisk bedømme likheter, forskjeller og særpreg ved tidligere forkynnere og forkynnertradisjoners praktisering av endringsforkynnelse.
 • Kunne analysere og drøfte hva slags forkynnelse som skaper endring i en gitt kultur.
Ferdighetsmål
 • Kunne analysere de praktiske og teoretiske kunnskapene om endringsforkynnelse og anvende disse i sin egen forkynnelse.
 • Evne til å fornye forkynnertradisjoner gjennom teoretiske og metodiske refleksjoner.
 • Kunne anvende relevant kunnskap om den kulturelle konteksten der forkynnelsen praktiseres.
 • Kunne gi en kritisk evaluering av forkynnelse ut fra bibelske, etiske og religionspsykologiske kriterier.
Generelle kompetanse
 • Ha et begrunnet syn på endringsforkynnelsens basis i de bibelske tekster.
 • Ha utviklet en moden, integrert og ydmyk holdning til forkynnertjenesten.
 •  Ha en grunnholdning av respekt overfor tilhørere og medarbeidere, anerkjenne deres selvstendighet og frie valg.
 • Ha en integrert overbevisning om at forkynnelsen av Guds ord – ved Åndens hjelp - skaper forandring og fremgang for Guds rike.

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Dette emne skal gi studentene fordypet innsikt i hvilken forkynnelse som skaper forandring i individer, menigheter og samfunn. Undervisningen tar sikte på å tydeliggjøre det dynamiske samspill som skjer i skjæringspunktet mellom Bibelordet, Åndens nærvær, en forsamling og en moden forkynner.
 
Undervisning
 • En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler
 • En eller to ettermiddags eller kveldssamlinger

Vurderingsformer

Eksamen
I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • skriftlig 90 minutters emneprøve

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

(ca. 800 sider)
 • Andersen, Leif (2006): Teksten og tiden. En midlertidig bok om forkyndelsen.  Bd 2. Lohse Fredericia s. 195-280.
 • Austnaberg, Hans (2009): Om betydningsfull forkynnelse og endringserfaringer i Austnaberg og Mæland (red) Grensesprengende, Tapir, Trondheim s. 73-95.
 • Chapell, Bryan (1992): Using Illustrations to Preach with Power. Zondervan Publishing House, Grand Rapids 190 sider.
 • Day, David, Ashley, Jeff, Francis, Leslie J. (2005): A reader on preaching. Making Connections. Ashgate Pub. Ltd. London UK. s 113-150; 245-275.
 • Hybels, B., Briscoe, S., Robinson, H.(1989) Mastering Contemporary Preaching, Portland, Multnomah Press 171 sider
 • Pagitt, Doug(2005): Preaching Re-imagined: the Role of the Sermon in Communities of Faith.  Grand Rapids  251 sider
 • Tveitereid, Knut (2009): I interaktivitetens navn. Forkynnelse i grensesnittet mellom evangeliet, kirken og kulturen i Austnaberg og Mæland (red) Grensesprengende, Tapir, Trondheim  s. 169-186.
Supplerende litteratur:
 • Robbinson, H. & Larson, C. B. (2005): The art and craft of biblical preaching. Zondervan, s.. 23-114 (91 sider)
 • Carson, D.A.(1984):  Biblical Interpretation and the Church. Text and Context, Gran Rapids, Baker  225 sider.
 • Halvorsen, P.B. (1989): Katolske prekener. Oslo, St.Olav Forlag 1989. 158 sider
 • Howard, D.M. ed. (1977) ( Declare His Glory Among the Nations. Downers Grove, InterVarsity Press,  257 sider.
 • Jansen, J.J.(1912) Forkyndelsen. Et livsspørsmål for kirke og folk. Kristiania, H. Aschehoug & Co. ,239 sider.
 • Larsen, D.L.(1989): The Anatomy of Preaching. Identifying the Issues in Preaching Today. Gran Rapids, Baker  193 sider..
 • Larsen, D.L.(1992):The Evangelism Mandate. Recovering the Centrality of Gospel Preaching. Wheaton, Crossway Books, 226 sider.
 • Larsen, D.L.(1998): The Company of the Preachers, A History of Biblical Preaching from the Old Testament to the Morderen Era, Gran Rapids, Kregal Publications,  857 sider.
 • Nordhaug, H.(2000):…så mitt hus kan bli fullt. En bok om prekenen. Luther Forlag, Oslo, 242 sider.
 • Robinson, H.W.(1980): Biblical Preaching. The development and Delivery of Expository Preaching. Gran Rapids, 208 sider.
 • Stott, J.(1982): The Art of Preaching in the Twentieth Century. Between Two Worlds. Gran Rapids, Eerdmans , 335 pages  (English edition: Why I Believe in Preaching)
 • Stott, J.(1986) The Cross of Christ, Leicester, InterVarsity Press,, 351 sider.
 • Sæbø, M., red. (1976): Så sier Kirkens Herre. Med Det gamle testamente på prekestolen.Oslo. Land og kirke, 227 sider

Oppdatert 15. september 2015