MAL522 Gudstjeneste, liturgikk og møtedesign

MAL522 Gudstjeneste, liturgikk og møtedesign

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL522
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Dosent Lars Råmunddal 
Undervisningsspråk Skandinaviske språk og ev. engelsk  
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL522 Gudstjeneste, liturgikk og møtedesign utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Ha kunnskap om ulike typer av liturgi i kirkens historie, herunder tenkning, praksis og reformarbeid i de nordiske folkekirker.
 • Ha inngående kunnskap om ulike teologiske perspektiver på sentrale elementer som bønn, tilbedelse og lovsang, preken, dialog og bruken av Åndens gaver.
 • Ha kunnskap om hvordan disse kan formes til en helhet i en kirke og i en husmenighet.
Ferdighetsmål
 • Ha utviklet evnen til å samarbeide og lytte til andre i kreative prosesser
 • Ha demonstrert en tydelig praktisk teologisk refleksjon over utforming av gudstjenester og møter.
 • Kunne planlegge og gjennomføre en gudstjeneste eller et møte i menighet og/eller husgruppe på en tydelig og trygg måte.
Generell kompetanse
 • Ha utviklet en tydelig etisk refleksjon over møte med ulike mennesker i en gudstjenestesammenheng.
 • Ha evne til å reflektere konstruktivt over egen praksis.
 • Kunne anvende liturgisk kunnskap om møter og gudstjenester til å lede et fornyelsesarbeid.

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Emnet tar sikte på å gi en bred innføring i den kristne gudstjenestens historie og ulike tradisjoner, gudstjenestens innhold og teologi – samt gudstjenestens utforming og funksjon. Spesielt vil det bli vektlagt å drøfte forholdet mellom faste liturgiske elementer i gudstjenesten og de mer spontane – bl.a. knyttet til bruk av Åndens gaver. I emnet vil det også bli vektlagt å drøfte vilkårene for god og funksjonell planlegging, utforming og gjennomføring av ulike gudstjenesteformer i ulike konfesjonelle og kirkelige kontekster.
 
En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt en eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.
 
Når studenten møter til undervisningsuke skal han/hun ha deltatt i 3 gudstjenester i ulike sammenhenger og skrevet et observasjonsnotat over gudstjenestens form og ledelse (ca. 1 side pr. gudstjeneste). Observasjonsnotatene må være levert for å få anledning til å avlegge eksamen. I tillegg skal studenten før kursstart ha lest et utvalg på 250 sider i pensum og gjøre et refleksjonsnotat.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Eksamensformen for MAL525 er hjemmeeksamen. Studentene får 8 virkedager på å besvare oppgaven, som kan bestå av en stor eller to-tre mindre oppgaver. Stor oppgave skal være på 5000 ord (+/- 10%). Mindre oppgaver skal hver være på 1500 ord (+/- 10%). Gradert karakter A-F.
 
For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Observasjonsnotat
  • Refleksjonsnotat knyttet til pensumlesning
 • Gjennomgått oppgaveseminar

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av kursuken og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Banks, R. (1990). Going to Church in the First Century. 2nd ed. Jacksonville: Seedsowers Christian Books Publishing, 46 sider.
 
Berger, T., & Spinks, B. D. (red.) (2009). The Spirit in Worship: Worship in the Spirit. Collegeville: Liturgical Press, 3-58, s.115-178, 207-259, 285- 292, 167 sider.
 
Cherry, C. M. (2010). The Worship Architect: A Blueprint for Designing Culturally Relevant and Biblically Faithful Services. Grand Rapids: Baker Academic. 272 sider.
 
Jones, C. et al. (red.) (1992). The Study of Liturgy. Rev. ed. London: SPCK (s. 1-68, pluss selvvalgt fordypning ca. 120 sider*),187 sider.
 
Johns, J.D. & Johns, C.B. (1992). Yielding to the Spirit: A Pentecostal Approach to Group BibleStudy. Journal of Pentecostal Theology 1 (1992): 109-134, 25 sider.
 
Kimball, D., Crowder, D., & Morgenthaler, S. (2004). Emerging Worship: Creating Worship Gatherings for New Generations. Grand Rapids: Zondervan/YouthSpecialties.  115- 231, 116 sider.
 
Wilson, L., & Moore, J. (2009). Taking Flight With Creativity: Worship Design Teams That Work. Nashville: Abingdon Press, s. 3-108,105 sider.
 
Supplerende litteratur
Segler, F. M. & Bradley, R. (2006). Christian Worship. Its Theology and Practice, Nashville, Tennesse: B&H Publishing Group, ca 820 sider.
 
Oppdatert 2. mai 2018