Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi


Bachelorgraden i kultur- og samfunnspsykologi gir kompetanse som vil være relevant i forebyggende sosialt, helse- og integreringsarbeid, særlig i forhold til ungdom og minoriteter. Kandidatene vil kunne jobbe med bl.a. sosial samhandling, inkludering, kunnskapsformidling, analyse og prosjektplanlegging innenfor det offentlige eller organisasjons- eller menighetsliv.

Bachelorgraden kvalifiserer også til opptak på flere mastergrader i psykologi (spesifikke krav må undersøkes for hvert studiested).

Fakta om studiet

Søknad Gjennom Samordna Opptak
Søkekode 255 876
Varighet 3 år
Studiepoeng 180
Studiested Kristiansand
Språk Norsk

 

Kunnskapsmål

 • Ha bred kunnskap om hvordan enkeltindivider reagerer og handler, og hvilke virkemidler som kan anvendes for å forebygge og håndtere problemer og utvikle individer og grupper
 • Kjenne til sentrale begreper, teorier og metoder i psykologien, og kjenne til psykologiens historie, egenart, forskningstradisjon og plass i samfunnet
 • Kjenne til hvordan barn og unges utvikling og menneskelig atferd kan forstås i sin sosiokulturelle kontekst

Ferdighetsmål

 • Kunne skaffe seg og videreutvikle kunnskap innenfor psykologifaget
 • Kunne analysere sammenhenger mellom individ og samfunnsstrukturer, og vurdere ulike systemer og forebyggende/helsefremmende tiltak på et faglig grunnlag
 • Ha de nødvendige metodiske ferdigheter og et høyt etisk refleksjonsnivå for gjennomføring av et selvstendig bachelorarbeid innenfor kultur- og samfunnspsykologi
 • Kunne formidle psykologisk kunnskap muntlig og skriftlig, og kunne knytte kunnskapen til dagsaktuelle utfordringer

Generell kompetanse

 • Kunne vise empati og respekt i møte med mennesker i sårbare situasjoner, i minoritetsposisjon og med ulik kulturbakgrunn, og reflektere over egne holdninger overfor andre
 • Ha et reflektert forhold til psykologien som fag, og til psykologiens rolle i samfunnet og i å bidra til å bedre menneskers liv, helse og fellesskap
 • Kunne vurdere psykologifaglig vitenskapelighet, bedrive kildekritikk, og selv kunne planlegge og gjennomføre en faglig skriveprosess om et kultur- eller samfunnspsykologisk tema

Yrkesrelevans

 • Hva kan jeg bli? Man kan for eksempel bli miljøarbeider eller jobbe i kommunen eller i en organisasjon. Studiet gir relevant kompetanse for forebyggende sosialt, helse- og integreringsarbeid, særlig i forhold til ungdom og minoriteter. Kandidatene vil kunne jobbe med bl.a. sosial samhandling, inkludering, folkehelseprosjekter, kunnskapsformidling, analyse og prosjektplanlegging innenfor det offentlige eller organisasjons- eller menighetsliv.
 • Hvordan er hverdagen til dette yrket? Hverdagen i de fleste aktuelle yrkene er variert og vil handle mye om å møte og ivareta andre mennesker, både ansikt til ansikt og i prosjekter og planlegging.
 • Hvilke videreutdanninger kan jeg ta? De fleste mastergrader i psykologi, og tverrfaglige mastergrader i for eksempel kommunikasjon, sosialt arbeid, folkehelse eller familieterapi (flere av disse har krav om relevant arbeidspraksis i tillegg).

Oppbygging av studiet

Bachelorprogrammet i kultur- og samfunnspsykologi er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng. Programmet er sammensatt slik:
 • Obligatoriske psykologiemner 130 sp
 • Frie emner 50 sp
Obligatoriske emner
1 .Innføring i psykologi og psykologiens historie
20 sp
2. Biologisk, kognitiv og utviklingspsykologi
10 sp
3. Personlighets- og sosialpsykologi
10 sp
4. Examen facultatum og forskningsmetoder for psykologi 
10 sp
5. Examen philosophicum
10 sp
6. Helse- og samfunnspsykologi
10 sp
7. Kulturpsykologi
10 sp
8. Samfunnspsykologisk praksis
10 sp
9. Menneskesyn og metodiske grunnlagsproblemer (metode II)
10 sp
10. Forskningsmetode III 
10 sp
11. Bacheloroppgave i kultur- og samfunnspsykologi
20 sp
 
Frie emner
De 50 frie studiepoengene er helt frie og innebærer at studentene kan velge emner innen alle fag som gir studiepoengsuttelling. Det anbefales at studentene velger emner som kan komplettere psykologiemnene, slik at bachelorgraden kvalifiserer for arbeidslivet eller er for relevante masterstudier. Femte semester kan bestå av 30 frie studiepoeng, og åpner således for å ta ett semester med studier i utlandet.
 
ATH vil også kunne tilby emner i psykologi som ikke inngår som obligatoriske i studieløpet i kultur- og samfunnspsykologi. Disse frittstående psykologiemnene kan for eksempel være innenfor området som religions- og helsepsykologi.
 
Det gis ikke undervisning i PSY221 Ungdom, identitet og narrativer studieåret 2019/2020.
 
Et studieløp kan se slik ut:
 
Første år (obligatoriske emner)
 
Andre år
 
Tredje år
ATH tilbyr et "alternativt" studium for studenter som har Examen Philosophicum fra tidligere studier (les mer).
 
Utfyllende informasjon om bachelor i kultur- og samfunnspsykologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

3 år

Pris

Semesteravgift:
NOK 5 900,-

Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson