Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi


Bachelorgraden i kultur- og samfunnspsykologi gir kompetanse som vil være relevant i forebyggende sosialt, helse- og integreringsarbeid, særlig i forhold til ungdom og minoriteter. Kandidatene vil kunne jobbe med bl.a. sosial samhandling, inkludering, kunnskapsformidling, analyse og prosjektplanlegging innenfor det offentlige eller organisasjons- eller menighetsliv.

Bachelorgraden kvalifiserer også til opptak på flere mastergrader i psykologi (spesifikke krav må undersøkes for hvert studiested).

Fakta om studiet

Søknad Gjennom Samordna Opptak
Søkekode 255 876
Varighet 3 år
Studiepoeng 180
Studiested Kristiansand
Språk Norsk

 

Kunnskapsmål

 • Ha bred kunnskap om hvordan enkeltindivider reagerer og handler, og hvilke virkemidler som kan anvendes for å forebygge og håndtere problemer og utvikle individer og grupper
 • Kjenne til sentrale begreper, teorier og metoder i psykologien, og kjenne til psykologiens historie, egenart, forskningstradisjon og plass i samfunnet
 • Kjenne til hvordan barn og unges utvikling og menneskelig atferd kan forstås i sin sosiokulturelle kontekst

Ferdighetsmål

 • Kunne skaffe seg og videreutvikle kunnskap innenfor psykologifaget
 • Kunne analysere sammenhenger mellom individ og samfunnsstrukturer, og vurdere ulike systemer og forebyggende/helsefremmende tiltak på et faglig grunnlag
 • Ha de nødvendige metodiske ferdigheter og et høyt etisk refleksjonsnivå for gjennomføring av et selvstendig bachelorarbeid innenfor kultur- og samfunnspsykologi
 • Kunne formidle psykologisk kunnskap muntlig og skriftlig, og kunne knytte kunnskapen til dagsaktuelle utfordringer

Generell kompetanse

 • Kunne vise empati og respekt i møte med mennesker i sårbare situasjoner, i minoritetsposisjon og med ulik kulturbakgrunn, og reflektere over egne holdninger overfor andre
 • Ha et reflektert forhold til psykologien som fag, og til psykologiens rolle i samfunnet og i å bidra til å bedre menneskers liv, helse og fellesskap
 • Kunne vurdere psykologifaglig vitenskapelighet, bedrive kildekritikk, og selv kunne planlegge og gjennomføre en faglig skriveprosess om et kultur- eller samfunnspsykologisk tema

Yrkesrelevans

 • Hva kan jeg bli? Man kan for eksempel bli miljøarbeider eller jobbe i kommunen eller i en organisasjon. Studiet gir relevant kompetanse for forebyggende sosialt, helse- og integreringsarbeid, særlig i forhold til ungdom og minoriteter. Kandidatene vil kunne jobbe med bl.a. sosial samhandling, inkludering, folkehelseprosjekter, kunnskapsformidling, analyse og prosjektplanlegging innenfor det offentlige eller organisasjons- eller menighetsliv.
 • Hvordan er hverdagen til dette yrket? Hverdagen i de fleste aktuelle yrkene er variert og vil handle mye om å møte og ivareta andre mennesker, både ansikt til ansikt og i prosjekter og planlegging.
 • Hvilke videreutdanninger kan jeg ta? De fleste mastergrader i psykologi, og tverrfaglige mastergrader i for eksempel kommunikasjon, sosialt arbeid, folkehelse eller familieterapi (flere av disse har krav om relevant arbeidspraksis i tillegg).

 

Oppbygging av studiet

Bachelorprogrammet Kultur- og samfunnspsykologi er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng. Programmet er sammensatt slik:
 • Obligatoriske psykologiemner (130 stp)
 • Frie emner (40 stp)
 • Ex.phil. (10 stp)
Et studieløp kan se slik ut:
 
Første år (obligatoriske emner)
 
Andre år
 
Tredje år
 
* Ett av valgemnene PSY118, PSY217 og PSY221 må inngå i bachelorgraden.
 
** ATH tilbyr et "alternativt" studium for studenter som har Examen Philosophicum fra tidligere studier (les mer).
 
Utfyllende informasjon om bachelor i kultur- og samfunnspsykologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realfagskompetanse

Varighet

3 år

Pris

Semesteravgift:
NOK 5 900,-

Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson