Bachelor i psykologi


Nytt studium 2020!psy132

 
Bachelor i psykologi ved Ansgar høyskole (AHS) er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng.
 
Psykologi er en mangfoldig vitenskap som har utgangspunkt i studiet av atferd og mentale prosesser. Studenten vil derfor tidlig i bachelorprogrammet bli presentert for fagbegreper og temaer som har stått sentralt i psykologiens historie og som fremdeles er relevante i vitenskapens søken etter å beskrive, forklare og forutsi hvordan mennesker tenker, føler, opplever og handler. Videre i studieløpet presenteres ulike fagområder der psykologikunnskap anvendes for blant annet å belyse utfordringer som vi står overfor i dagens samfunn. En rød tråd i studieforløpet er de forskningsmetoder som benyttes for å undersøke fenomener innen psykologiens gjenstandsfelt.
 
Det forventes at kandidaten etter oppnådd bachelorgrad i psykologi har et læringsutbytte i form av kunnskaper, ferdigheter og kompetanse på det nivå som fremkommer i Kunnskapsdepartementets Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.
 

Fakta om studiet

Søknad Gjennom Samordna Opptak
Søkekode 255 903
Varighet 3 år
Studiepoeng 180
Studiested Kristiansand
Språk Norsk

 

Kunnskapsmål

Kandidaten:
 • Har bred kunnskap om sentrale begreper, teorier og metoder i psykologien.
 • Kjenner til psykologiens historie, egenart og plass i samfunnet.
 • Har kunnskap om det norske velferdssystemet.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor psykologiens fagfelt.
 • Kjenner til hvordan barn og unges utvikling og menneskelig atferd kan forstås i sin sosiokulturelle kontekst.

Ferdighetsmål

Kandidaten:
 • Kan anvende sin kunnskap innenfor psykologifaget.
 • Kan anvende psykologifaglig kunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger, og faglig begrunne sine vurderinger.
 • Kan finne og vurdere fagstoff og fremstille dette for å gjennomføre en selvstendig bacheloroppgave innenfor psykologi.
 • Kan reflektere over egen kommunikasjon, relasjoner, holdninger og verdier i møte med andre.

Generell kompetanse

Kandidaten:
 • Har innsikt i etiske problemstillinger knyttet til psykologifaget.
 • Har innsikt i psykologien som vitenskap, psykologiens rolle i samfunnet og hvordan dette kan bidra til å bedre menneskers liv, helse og fellesskap.
 • Kan planlegge og gjennomføre en faglig skriveprosess om et psykologisk tema.
 • Kan formidle psykologikunnskap muntlig og skriftlig.
 • Kan utveksle synspunkter, delta i faglige debatter og bidra til nytenkning og god praksis.

Oppbygging av studiet

Bachelorprogrammet Bachelor i psykologi har:

 • Obligatoriske emner                            140 sp
 • Valgfrie studiepoeng                            40 sp (merket fet skrift)
 • Mulighet for utvekslingsopphold           4. semester
År
Semester
Emner i studieprogrammet bachelor i psykologi
 
 
1
1. semester, høst
2. semester, vår
 
 
 
2
3. semester, høst
4. semester, vår
(Mulighet for utenlandsopphold)
 
 
 
3
5. semester, høst
6. semester, vår
 

Utfyllende informasjon om Bachelor psykologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

3 år

Pris

Semesteravgift:
NOK 6 500,-

Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson