Bachelor i teologi


Bachelor i teologi er en åpen bachelor med ulike fordypninger og store valgmuligheter. Det gir allmenn innføring i teologiens disipliner og religion og kristen tro.  Den vil kvalifisere for flere ulike stillinger innen kirke, menighet og organisasjonsliv, alt etter hvilken fordypning en velger. Studieprogrammet vil også kvalifisere til videre studier og opptak på masterstudier.
 
 

Fakta om studiet

Søknad Gjennom Samordna Opptak
Søkekode 255 480
Varighet 3 år
Studiepoeng 180
Studiested Kristiansand
Språk Norsk
 
 
Studiet består av:
 • Obligatoriske emner innen teologi og KRLE - 80/85 studiepoeng
 • Examen Philosophicum - 20 studiepoeng
 • Valgfrie fordypningsemner - 80 studiepoeng (fordypning i bibelvitenskap eller misjon)
Læringsutbytte for de obligatoriske emnene:

Kunnskapsmål

 • Ha bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen teologi, religion og kristen tro.
 • Ha bred kunnskap om bakgrunn og tradisjoner for teologi, religion og kristen tro, samt fagfeltenes egenart og plass innen den kristne kirke og dagens samfunn.
 • Kunne oppdatere sin kunnskap innen fagfeltene teologi, religion og kristen tro.

Ferdighetsmål

 • Evne til å oppdatere og fornye egen kunnskap i teologi og samfunnsspørsmål.
 • Kunne reflektere over eget arbeid og egen tjeneste og ha evne til å justere dette under veiledning.
 • Evne til å innhente, bearbeide og presentere kunnskap om teologi, kristendom, religion og samfunnsspørsmål.

Generell kompetanse

 • Kunne beskrive, vurdere og ha innsikt i yrkesetiske problemstillinger.
 • Kunne formidle teologisk kunnskap og kristen tro og livssyn i kirke, skole og samfunn.
 • Kunne vise toleranse, respekt og tillit i møte med mennesker med ulik livssyn og livstolkning.
 • Være bevisst på den lederrolle som kunnskap og utdanning gir.

 

Oppbygging av studiet

 

Bachelor i teologi med fordypning i bibelvitenskap

 1. KRLE 100 Kristendom med RLE - 60 studiepoeng
 2. Examen philosophicum (EXP 101) - 10 studiepoeng
 3. Examen facultatum (EXP105) - 10 studiepoeng
 4. TEOL201 Teologi I - 15 studiepoeng
 5. TEOL202 Teologi II - 15 studiepoeng
 6. TEOL203 Bibelvitenskap - 10 studiepoeng
 7. Språkfag :
 8. Praktisk teologiske fag - 25 studiepoeng
 9. Valgemner - antall studiepoeng avhengig av språkvalg

Bachelor i teologi med fordypning i misjon

 1. KRLE100 Kristendom med RLE - 60 studiepoeng
 2. Examen philosohpicum (EXP101) - 10 studiepoeng
 3. Examen facultatum (EXP105) - 10 studiepoeng
 4. TEOL201 Teologi I - 15 studiepoeng
 5. TEOL202 Teologi II - 15 studiepoeng
 6. IFO Årsstudium (enkeltemner) - 40 studiepoeng:
 7. Fordypningsemner:
 8. Valgfritt emne - 10 studiepoeng

Åpen bachelor i teologi

 
Utfyllende informasjon om Bachelor i Teologi finner du i studieplanen for studieprogrammet (pdf).

Oppstart

Høst

Søknad

Hovedfrist 15. april. Noen søkergrupper innen 1. mars (se samordnaopptak.no)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Varighet

3 år

Pris

Semesteravgift første og andre år:
1 500,- per semester
Tredje år:
2 900,- per semester

Prisdetaljer

SiA-avgift på 485,- betales per semester.
Kontaktperson