Eksamensordninger

Vurderingsformer

Ved Ansgar Teologiske Høgskole benytter vi oss av normalt av 3 vurderingsformer. I tillegg kommer noen muntlige og praktiske vurderingsformer.
Det fremgår av fag- og studieplan hvilken vurderingsform som gjelder for de ulike emnene.
 

Hjemmeeksamen

Eksamensoppgaven legges ut i Inspera Assessment 8 arbeidsdager før innleveringsfrist. Studentene får 8 arbeidsdager på å besvare oppgaven. Hjemmeeksamen kan bestå av en stor eller to - tre mindre oppgaver.
Oppgaven kan enten bestå av en essayoppgave på 3000 ord eller tre mindre essayoppgaver av 1200 ord. Emner som har hjemmeeksamen har normalt et metodeseminar eller annet obligatorisk krav som må fullføres før en kan begynne på hjemmeeksamen.
 

Skoleeksamen

De fleste av høyskolens skriftlige skoleeksamener har en varighet på 4 timer. Noen få skoleeksamener har en varighet på 3 eller 5 timer (dette vil fremgå av studieplanen). Skoleeksamen arrangeres normalt digitalt, og studenten benytter sitt eget datautstyr. Enkelte emner har obligatorisk krav som må være fullført før en kan få anledning til å  avlegge eksamen.
 

Seminaroppgave

En seminaroppgave er en innlevering av en oppgave hvor studenter har valgt emnet selv. Faglærer vil normalt gi emner en kan velge fra.  Seminaroppgavens omfang bestemmes av emnets studiepoeng. For å få levert og vurdert en seminaroppgave må de obligatoriske aktivitetene være gjennomført og godkjent. Studieplanen angir de obligatoriske krav for de ulike emnene. Seminaroppgavene leveres i Inspera Assessment.
 

Bacheloroppgaver og masteravhandlinger

Bacheloroppgaver og masteravhandlinger er i form lik en seminaroppgave, men har naturlig nok et annet omfang. Studieplanen angir retningslinjer for og krav til både innhold og form. Oppgaven/avhandlingen leveres i Inspera Assessment.
 

Søknad om alternativ eksamensform

I noen tilfeller er det mulig å søke om alternativ eksamensform. Retningslinjer for dette finnes under eksamensinformasjon i studiehåndboka. Kontakt skolens eksamensinspektør for mer informasjon..
 

Studieårets inndeling

Studieåret ved Ansgarskolen er inndelt i to semestre. Det undervises normalt i tre emner parallelt for hvert studium/emnegruppe i løpet av et semester.
 
Noen studier og emner følger andre sykluser. En oppdatert oversikt finner du alltid i akademisk kalender.
 

Vurdering / Eksamen

Det avholdes vurdering/eksamen av de emner det undervises i ved slutten av hvert semester.
Utsatt og konte-eksamen for høstsemesteret arrangeres i overgangen januar/ februar.
Utsatt og konte-eksamen for vårsemesteret arrangeres i slutten av august.
Alle utsatte og konte-eksamener arrangeres på ettermiddagstid.
Oppmelding til utsatte og konte-eksamen gjøres via Studentweb, oppmalingsfrister bli kunngjort på nettsiden og i Canvas.
 

Følge undervisning i enkeltemner

Dersom du bare ønsker å følge undervisningen i ett enkelt emne eller noen emner uten å gjennomføre hele studiet, har du anledning til det. Dersom du ønsker å følge undervisningen, må du selv følge med i hvilket semester går. Skal du ta eksamen må du huske å melde deg opp innen fristen.