EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi

EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi

 

Fakta om emnet

Studiepoeng  
10
Kode
EXP113
Undervisningssemester
Høst
Studiested
Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig
 
Undervisningsspråk
Norsk
Gjelder fra
Høsten 2016

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet EXP113 Examen Facultatum og forskningsmetoder for psykologi utgjør 10 studiepoeng av PSY100 årsstudiet i psykologi og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i kultur- og samfunnspsykologi (treårig studieløp). Det består av to kurs: vitenskapsteori, akademisk tenkning og formidling (5 studiepoeng) og forskningsmetoder for psykologi (5 studiepoeng).
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
Etter dette kurset skal du
 • Ha grunnleggende kunnskap om vitenskapsfilosofiens grunnproblemer og tradisjoner.
 • Kunne gjøre rede for kjennetegnene ved de ulike psykologiske retningene, samt beskrive likheter og forskjeller i metoder og menneskesyn, og deres vitenskapelige utfordringer.
 • Kunne gjøre rede for sentrale elementer i forskningsprosessen og ulike metoder for datainnsamling samt analyse som kvantitativ og kvalitativ metode.
 • Kjenne til de viktigste teoretiske utfordringene psykologien som fagfelt står ovenfor og beskrive skillet, samt vekselvirkningene, mellom akademisk og anvendt psykologi.
 • Anvende ulike læringsstrategier og studieteknikker, finne frem til og vurdere akademiske kilder, identifisere og reflektere omkring hovedargumentet i en tekst, samt utvikle egne skriftlige ferdigheter til å diskutere vitenskapelige problemstillinger.
Ferdighetsmål
Etter dette kurset skal du
 • Kunne kritisk vurdere noen av feilkildene og utfordringene innenfor vitenskapelig forskningsmetoder generelt, og metoder innen for psykologi som fagfelt spesielt.
 • Kjenne til ulike måter å fortolke data, samt deres styrker og begrensninger.
 • Kunne drøfte kriterier for god og etisk forskning.
 • Kunne formulere forskningsspørsmål og problemstillinger.
 • Kunne vurdere styrker og svakheter ved ulike forskningsdesign.
 • Kunne vurdere om en argumentasjon er holdbar og god, samt anvende kilder til å bygge et eget skriftlig argument og foreta drøfting.
Generell kompetanse
Etter dette kurset skal du
 • Utvikle faglig nysgjerrighet og respekt for vitenskapelige verdier.
 • Ha kompetanse til å gjenkjenne vanlige feilkilder og svakheter som kan forekomme ved ulike forskningsmetoder og som er viktig for å forstå og vurdere psykologisk forskning.
 • Kunne redegjøre for faglige problemstillinger på en strukturert og reflekterende måte, ved bruk av fagterminologi og akademisk språk.
 • Kunne lese og forstå statistiske fremstillinger av data og deres analyser.
 • Kunne finne frem til relevant faglitteratur ved bruk av biblioteket og akademiske databaser, samt kjenne prinsippene for god kildekritikk.
 • Kunne henvise til kilder på en korrekt og konsekvent måte.

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Emnet skal gi deg en innføring i vitenskapelig metode, tenkning, argumentasjon og formidling. Det er delt inn i to kurs. En felles ex.fac del som omhandler vitenskapsteori, akademisk tenkning og formidling (5 studiepoeng) og en fordypning i forskningsmetoder for psykologi (5 studiepoeng).
 
Kurset i vitenskapsteori, akademisk tenkning og formidling skal gi deg de elementære ferdigheter som trengs for å få mest mulig ut av studietiden. Det er en innføring i vitenskapsteori og kritisk tenkning. Du vil få en grunnleggende forståelse for vitenskapsfilosofiens røtter og grunnproblemer samt hvordan dette former dagens vitenskapsforståelse og metoder. Du vil få en praktisk forståelse i hva som kjennetegner god forskning og fagformidling. Det innebærer å utvikle grunnleggende ferdigheter innen logikk og retorikk som hjelper deg til å utføre en analyse, evaluering og oppbygging av god argumentasjon. Du vil få en innføring i kildesøk, kildekritikk og riktig kildehenvisning så du kan orientere deg i den faglige debatten og blant annet unngå plagiat i eget arbeid. Du blir også praktisk arbeid med egne skriveferdigheter. Slik at du kan gjøre rede for, beskrive, reflektere, sammenligne, drøfte og argumentere for å kunne utforme en faglig tekst med tydelig hovedbudskap og struktur.
 
Kurset i forskningsmetoder gir deg en grunnleggende innføring i sentrale trekk ved empirisk forskning. Emnet presenterer sentrale begreper og trekk ved empirisk forskning inkludert problemformulering, design, observasjoner, databehandling og fortolkning. Du får en innføring i kvalitative og kvantitative tilnærminger. Det legges vekt på de særegne metodiske og etiske utfordringene psykologien som vitenskap står overfor.
 
Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, obligatoriske seminarer og nettbasert undervisningsmateriell (Canvas). I tilknytning til seminarundervisningen, hvor det er fokus på studentaktive læringsformer som gruppearbeid og muntlige presentasjoner, kan det også benyttes læringsaktiviteter som prosjektarbeid, kollokvier og lærerveiledning. I det første året vektlegges studieteknikk, skriftlige fremstillingsferdigheter og analytiske ferdigheter. Dette legger grunnlaget for å bli en god fagperson og faglig formidler. I seminartimene settes fagstoffet fra pensum in i et dagsaktuelt og et anvendt perspektiv for å øke forståelsen av stoffet, evnen til refleksjon og samfunnsengasjementet.
 
Mens forelesningene har et omfang på 48 undervisningstimer i løpet av semesteret. Seminaret et omfang på inntil 20 undervisningstimer i løpet av semesteret. Seminarene er felles med PSY121. Terminen løper fra august til desember. Det er beregnet 9 timer i uka på eget arbeid og kollokviegrupper i løpet av semesteret på dette kurset. Om man tar 30 studiepoeng i semesteret er arbeidsbelastningen 27 timer selvstudium og kollokvier i uka. Dette er et fulltidsstudium.
 

Vurderingsformer

For å kunne fremstilles seg til eksamen må man ha ⅔ oppmøte på de obligatoriske seminartimene.
 
Det avholdes en skriftlig skoleeksamen (fire timer), som sensureres av ekstern sensor. Eksamen vurderes med bokstavkarakterer (A til F). Studenter som får bokstavkarakteren F, har ikke bestått eksamen.
Mulighet til hjemme eksamen?
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer i henhold til retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Vitenskapsteori, akademisk tenkning
 • Bem, Sacha og Huib Looren De Jong (2013) Theoretical Issues in psychology. An introduction 3.ed. London: Sage Publishing ISBN: 978-0-85702-979-9. Kapittel 1-5 (ca.173 sider)              
 • Andersen Øyen, Simen; Solheim, Birger og Johansen, Anders (2013) Akademisk skriving – en skriveveiledning. Oslo: Cappelen Damm, ISBN 9788202396824.
 • Stanovich, Keith (2013) How to think straight about psychology. London: Pearson Education Ltd, ISBN 9781292023106.
 • Berg, Bård (2014) Introduksjon til menneskevitenskapene. Oslo: Universitetsforlaget, ISBN 9788215023113.
Anbefalt lesning:
 • Nygaard, Lynn (2015) Writing for scholars Oslo: Universitetsforlaget. ISBN: 978-8-2150-2555-1
Forskningsmetoder
 • Svartdal, Frode (2015) Psykologiens forskningsmetoder En introduksjon 4. utgave Bergen: Fagbokforlaget ISBN: 9788245018875. (ca. 350 sider)

Oppdatert 20. juni 2018