FOU-strategi for 2014-2016

Vedtatt av høyskolestyret 18. mars 2014.
 

1 Visjon og målsetting

Ansgar Teologiske Høgskole er en evangelikal høgskole der det kristne verdigrunnlag skal prege alle høgskolens fagområder – som i dag er teologi, musikk, psykologi og interkulturelle studier.
Målsetningen for høgskolens forskingsvirksomhet er:
 
ATH har som målsetting at høgskolens forskning skal tilføre kirke, kultur og samfunn ny og relevant kunnskap på høgskolens fagområder. Forskningen ved ATH skal være av høy faglig kvalitet, og skal utføres i overensstemmelse med vitenskapelige metoder og forskningsetiske verdier. Forskningsmiljøet ved ATH skal være stimulerende og utfordrende.
 
Forskningsstrategien skal bidra til å gi retning til og underbygge høgskolens faglige og forskningsmessige utvikling de neste tre årene. Høyskolens strategiske plan er overordnet forskningsstrategien, som skal være en operasjonalisering av førstnevnte plan. Sammen med økonomiske incentiver skal forskningsstrategien gi en reell faglig konsentrasjon og fokus for høgskolens forskningsaktivitet. Hovedmålet er å styrke produksjonen av og kvaliteten på høgskolens forskning.
 
Følgende premisser er viktige for gjennomføringen av forskningsstrategien:
  • Høgskolen skal satse målrettet på meritterende forskning, studie- og organisasjonsutvikling.
  • Med hensyn til forskningsmidler skal det prioriteres å avsete midler til stipendiatstillinger, post.doc.-stillinger og strategiske forskningsprosjekter.
  • Høgskolen vil prioritere å støtte publisering som gir uttelling i finansieringssystemet for universitets- og høgskolesektoren. Støtte til publisering på nivå 2 vil prioriteres særskilt.  
  • Forskningsprosjekter som utløser ekstern finansiering vil prioriteres.

2 Forskningsstrategiske mål

Forskningsstrategiske mål for Ansgar Teologiske Høgskole kan deles i overordnede strategiske mål og forskningsmessige delmål. Delmålene beskriver forutsetninger for å nå overordnede strategiske mål.
 

2.1 Overordnede strategiske mål

De overordnede strategiske målene er:
·      Høgskolens forskningsmessige resultater skal være av høy nasjonal og internasjonal kvalitet innenfor fagområdene teologi, musikk, psykologi og interkulturelle studier.
·      Forskningen ved høgskolen skal bidra til utvikling og fornyelse av kirke-, kultur- og samfunnsliv.
·      Høgskolens skal være en attraktiv forskningspartner både nasjonalt og internasjonalt.
 

2.2 Forskningsmessige delmål

Følgende delmål skal bidra til realisering av de overordnede strategiske målene:
  • Høgskolen skal styrke de ansattes vitenskapelige kompetanse som grunnlag for opprykk til førstenivå eller professor-/dosent.
  • Høgskolens skal styrke forbindelsen mellom forskning og utdanning på høgskolens fagområder og involvere studenter i høgskolens forskningsaktiviteter.
  • Høgskolen skal utvikle forpliktende faglige og forskningsmessige nettverk nasjonalt og internasjonalt for alle sine fagområder.
  • Ansatte med vitenskapelig kompetanse på professor- eller førstenivå skal bidra med publisering på høgskolens fagfelt, fortrinnsvis med publiseringer som gir publikasjonspoeng i finansieringssystemet.
 

3 Kompetanseprofil

Høgskolens kompetanseprofil sier noe om den kompetanse de vitenskapelige ansatte besitter, samt den kompetanse som er innenfor høgskolens ulike fagområder. Kompetanseprofilen måles i antall årsverk i undervisnings- og forskningsstillinger på det enkelte fagområde.
 

3.1 Stillingsstruktur ved høgskolen

Kompetanseprofilen til Ansgar Teologiske Høgskole sier noe om forutsetningene og mulighetene til å drive forskning og FoU-arbeid ved høgskolen.
Ansgar Teologiske Høgskole har en kompetanseprofil med en høy andel ansatte på professor/dosent- og førstenivå.
 
Målet for Ansgar Teologiske Høgskole i perioden 2014-2016
·      Andel førstestillingskompetente årsverk: 70 %.
·      Andel professor og dosent årsverk: 20 %.
 
Opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
Det er to alternative karriereveier innenfor universitets- og høgskolesektoren:
·      Opprykk til førstelektor, dosent
·      Opprykk til førsteamanuensis, professor
 
Opprykk til førstelektor er aktuell for ansatte med utviklings- og forskningsarbeid rettet mot profesjons- og yrkesfelt, samt pedagogisk utviklingsarbeid. Opprykk til førsteamanuensis er aktuell for ansatte opptatt i formaliserte doktorgradsprogram. Den formaliserte doktorgraden vil først og fremst være knyttet til disiplinbasert og vitenskapelig forskerkompetanse. Begge kompetanse- og stillingsnivåene tilfredsstiller NOKUTs krav til førstestilling.
 
Dosent er en nyopprettet stillingskategori over førstelektor, som er en toppstilling innen undervisning, formidling og forskning på høyt nivå (tilsvarende professornivå). Ved opprykk i stilling som dosent stilles det krav til dokumentasjon av pedagogiske og vitenskapelige/faglige kvalifikasjoner godt over førstelektornivå. Opprykk til professor derimot er primært knyttet til forskningsaktiviteter.
 
Opprykk til førstelektor og dosent er anerkjent som likeverdig med opprykk til førsteamanuensis og professor. For ATH er begge ”veiene” til opprykk viktige og nødvendige for den videre utvikling av høgskolens faglige profil og forskningsaktivitet. Høgskolen skal drive med undervisning, forskning og formidling, og vil av den grunn ha behov for både faglig brede og den vitenskapelige spisskompetanse. Høgskolen vil legge til rette for at ansatte skal kunne benytte seg av begge veiene til opprykk. Mens opprykk til førsteamanuensis primært vil skje gjennom opptak i doktorgradsprogram ved andre institusjoner, vil høgskolen selv legge til rette for opprykk til førstelektor.
 

3.2 Vitenskapelig publisering

Vitenskapelig publisering er inkludert i finansieringssystemet for universitets- og høgskolesektoren. Forskningskomponenten i finansieringssystemet er delt i en resultatbasert forskningskomponent (RBO) og en strategisk forskningskomponent.
 
Resultatbasert forskningskomponent (RBO)
Det overordnede målet ved resultatbasert omfordeling er å stimulere til økt forskningsaktivitet og fordele ressurser til forskningsmiljø som kan dokumentere gode forskningsresultat.
Målet for Ansgar Teologiske Høgskole i perioden 2014-2016:
  • Publikasjonspoeng per faglig årsverk:1.
  • Publikasjonspoeng per førstestillingsårsverk:1,8.
Strategisk forskningskomponent  
Den strategiske forskningskomponenten i finansieringssystemet inneholder særskilte midler til doktorgradsstillinger, vitenskapelig utstyr samt andre strategiske tiltak. Høgskolen så langt ikke fått strategiske forskningsmidler via statsbudsjettet, noe som kan endre seg med en ny regjering.  Dessuten er det viktig at høgskolen selv avsetter strategiske forskningsmidler til doktorgradsstillinger, post.-doc.-stillinger og andre strategiske forskningstiltak.
·      Målet for Ansgar Teologiske Høgskole i perioden 2014-2016:Strategiske forskningsmidler til stipendiater/post.doc.-stillinger tilsvarende 200 % stillinger.
·      Avsette midler til strategiske kommisjonsvurderinger for opprykkstillinger (førstelektor).
·      Strategiske forskningsmidler til publiseringer som gir uttelling i finansieringssystemet, særlig på nivå 2.
 

4 Virkemidler

Dette avsnittet beskriver hvordan forskningsaktiviteten ved Ansgar Teologiske Høgskole organiseres og finansieres, samt hvordan de overordnede strategiske mål og forskningsmessige delmål skal oppnås.

4.1 Organisatoriske virkemidler

Høgskolens FoU-råd
Høgskolens FoU-råd har ansvar for å styrke og samordne forskningen ved høgskolen. Et særlig ansvar har rådet på følgende områder:
·      FoU-rådet har et særlig ansvar for nøye å følge opp høgskolens forskningsstrategi.
·      FoU-rådet skal koordinere forskningsaktiviteten ved høgskolen.
·      FoU-rådet skal gi høgskolens ansatte nødvendig utviklings- og forskningsstøtte samt veiledning.
·      FoU-rådet skal etablere og videreutvikle arenaer og nettverk for faglig utvikling og framlegg av pågående arbeid av høgskolens ansatte.
·      FoU-rådet skal aktivt bidra til utvikling av forskningsprosjekter på høgskolens fagområder.
·      FoU-rådet skal aktivt bistå i opprykkssøknader til førstelektor- og dosentnivå.
·      FoU-rådet skal arbeide aktivt med ekstern finansiering av høgskolens forskningsprosjekter og -aktiviteter.
·      FoU-rådet ved rektor skal arbeide aktivt med finansiering av stipendiatstillinger over statsbudsjettet.
 
Bibliotek
Oppdaterte bibliotekressurser er en forutsetning for gode rammevilkår for forskning og fagutvikling. Det er derfor viktig at høgskolen har et oppdatert forsknings- og studiebibliotek. Høgskolebiblioteket må sikre
·      relevante digitale og analoge samlinger og tjenester for vitenskapelig personale
·      sikre tilgang til digitale vitenskapelige verktøy for vitenskapelig personale
·      at høgskolen har hensiktsmessige lokaler med arbeidsplasser og moderne teknologi

4.2 Ressurser til forskning

Den viktigste ressursen for iverksetting av forskningsstrategien ved Ansgar Teologiske Høgskole er de vitenskapelige ansattes samlede faglige, forskningsmessige og pedagogiske kompetanse. Det vil arbeides målrettet med at den enkeltes forskningsressurs skal bidra til realiseringen av høgskolens overordnede strategiske mål innen forskning på høgskolens fagområder. I tillegg vil det årlig avsattes strategiske forskningsmidler ved høgskolen, som skal benyttes til målrettet forskning innenfor innen prioriterte områder. Dessuten skal det arbeides med å styrke den eksterne finansieringen av høgskolens forskningsaktiviteter.
 
Forskningstid
De vitenskapelig ansatte ved høgskolen har en forskningsplikt på 20 prosent for førstenivå og 30 prosent for professor/dosentnivå. Forskningsplikten skal benyttes etter følgende premisser: 
·      Forskningsplikten skal benyttes til forskingsaktiviteter i henhold til behov for målrettet forskning og kompetanseutvikling på høgskolens fagområder og prioriterte områder. 
·      Høgskolens ansatte på førstenivå skal utarbeide en plan for planlagt forskningsaktivitet for ett år om gangen.
·      Det skal stilles krav til rapportering for bruk av forskningsplikten.
 
Strategiske forskningsmidler
Det skal årlig avsettes strategiske forskningsmidler ved høgskolen for å styrke iverksettelsen av forskningsstrategien. De strategiske forskningsmidlene benyttes til stipendiat-/post.doc.-stillinger, publiseringer som utløser publiseringspoeng i finansieringssystemet, reisemidler til forskingskonferanser med mer. De strategiske forskningsmidlene skal benyttes etter følgende premisser:
·      De strategiske forskningsmidlene skal benyttes til forskingsaktiviteter i henhold til behov for målrettet forskning og kompetanseutvikling på høgskolens fagområder og prioriterte områder.
·      De strategiske forskningsmidlene skal benyttes til i størrelsesorden én til to stipendiatstillinger i året.
·      Det strategiske forskningsmidlene skal benyttes til publisering som utløser publiseringspoeng innenfor finansieringssystemet.
·      Det skal stilles krav til rapportering for bruk av de strategiske forskningsmidlene.
·      Det skal arbeides målrettet for å skaffe eksterne forskningsmidler til høgskolen.
·      Den enkelte forsker vil etter søknad kunne disponere 25 % av de RBO-midlene vedkommende har oppnådd. 

4.3 Kompetanseheving

Ansgar Teologiske Høgskole vil ha fokus på å sikre omfanget av faglige toppstillinger på professor-/dosent og førstenivå i årene framover i forhold til det nivå institusjonen trenger for å iverksette sine hovedmål. Sentrale aktiviteter og virkemidler på dette område vil være kompetanseutvikling og stipendiatstillinger.
 
Høgskolens kompetanseprofil
Følgende tiltak vil være viktige med hensyn til videreutvikling av høgskolens kompetanseprofil innenfor høgskolens fagområder:
·      ATH har en kompetansekatalog som viser de ansattes kompetanse og faglige status. Kompetansekatalogen skal videreutvikles og kontinuerlig oppdateres.
 
Opprykk til førstenivå og dosent-/professornivå
Følgende tiltak vil være viktige med hensyn til opprykk:
·      Høgskolen skal til enhver tid ha minst én til to stipendiat-/post.doc.-stillinger.
·      Høgskolen skal legge til rette for opprykk til førstelektor- og dosentnivå for ansatte i hovedstillinger (minst 60 prosent).
·      Det er viktig at veiledningsforhold etableres for ansatte mht. opprykk til førstenivå eller professor-/dosentnivå.  
·      Det skal tilbys kurs i artikkelskriving/publisering for ansatte på ATH, med særlig fokus på å utløse publiseringspoeng i finansieringssystemet.
 
Stipendiater
Følgende tiltak vil være viktig med hensyn til stipendiater:
·      Høgskolens stipendiater skal være opptatt i et doktorgradsprogram.
·      Høgskolens stipendiater skal arbeide innenfor høgskolens fagområder. 
·      Det skal tilbys veiledning og hjelp til ansatte som ønsker å utarbeide en søknad om opptak i doktorgradsprogram.

4.4 Nettverk og eksternt samarbeid

Nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid vil være et sentralt virkemiddel i utviklingen av kvalitet i høgskolens forskningsaktivitet. Strategiske forskningsmidler vil bli disponert målrettet for å stimulere til deltakelse ved faglige konferanser, hvor de faglige ansatte bidrar med foredrag og legger frem artikler.
Følgende tiltak vil være viktig med hensyn til nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid:
·      Deltakelse i nasjonale og internasjonale konferanser, hvor høgskolens ansatte skal presentere artikkelutkast som senere kan publiseres i kanaler som gir publiseringspoeng, vil bli prioritert.
·      Det er viktig at forskningsnettverk vedlikeholdes og bygges ved hjelp av konferansedeltakelse og annen eksponering i forskerfellesskap.
 

5 Målsettinger og tiltak for perioden 2014-2016

Høgskolens forskningsstrategi for perioden 2014-2016 har som målsetting å bedre rammevilkårene og ressursgrunnlaget for forskning og kvaliteten på forskningen. Det vil bli arbeidet med tiltak langs følgende linjer:
·      skjerme tid til forskning
·      avgrense tid til undervisning og eksamensarbeid gjennom forenklinger og rasjonaliseringer
·      opprettholde høy publiseringsaktivitet som gir uttelling på RBO i finansieringssystemet
·      målsettingen er 1 publiseringspoeng per faglig årsverk og 1,8 publikasjonspoeng per førstestillingsårsverk.
·      opprettholde strategiske forskningsmidler til stipendiatstillinger
·      nye arbeidsformer og incentiver for forskning vil kunne bli utredet og utprøvd
·      gjennomgang og evaluering av RBO-andelen som er avsatt til den enkelte forsker (25 % i 2014)
·      øke den eksterne finansieringen av forskningsvirksomheten
·      ansatte skal oppmuntres til å søke om forskningsmidler for egne prosjekter

5.1 Videreutvikling av høgskolens forskningskultur

Det vil prioriteres å videreutvikle organiseringen av høgskolens forskningsmiljø og forskningsaktiviteter. Det vil bli lagt til rette for meningsutveksling om forskning på høgskolens fagområder, samt stimulere til forskning gjennom målrettede aktiviteter og intenciver. Det skal fokuseres på synliggjøring av forskerens resultater. Dette skjer ved publisering i kanaler som gir publiseringspoeng i forskningskomponenten, samt gjennom forskningsformidling til allmennheten.  Ved søknad om tid til forskning skal søknader som gir høgskolen tilskudd via RBO eller ekstern finansiering prioriteres.
 
Styrking av forskningsaktivitetene
Innenfor eksisterende ressursrammer må det arbeides for at den enkelte forsker sikres best mulig effektiv tid forskning. Det bør utarbeides planer for undervisning og forskning for hvert semester, hvor skjerming av tid til forskning inngår, og hvor undervisningen når det er mulig skjer i blokker eller konsentrerte perioder.
Den enkelte forsker skal hvert skoleår lage en enkel plan for sin egen forskning, som drøftes med forskningsleder og seksjonsleder. Den enkelte forsker skal ved årets slutt rapportere på grunnlag av sin forskningsplan.
 
Kunstnerisk utviklingsarbeid
Kunstnerisk utviklingsarbeid sidestilles med forskning. Det er utviklet gode rutiner for dokumentasjon av kunstnerisk arbeid for de tilsatte ved Seksjon for musikk.
 
Sterkere nasjonal og internasjonal orientering
Høgskolens ansatte bør oppmuntres til å benytte seg av utvekslingsordninger og opphold ved universitets- og høgskolesentra i utlandet. Særlig bør de vitenskapelig ansatte i større grad søke på og gjøre bruk av de utvekslingsmidler høgskolen får gjennom Erasmus-programmet. Fagområdene må aktivt søke medlemskap i nasjonale fagmiljøer innen universitets- og høgskolesektoren. Ansatte skal oppmuntres til å arbeide for å bli en del av nasjonale og internasjonale forskningsgrupper.

5.2 Finansiering av forskningen

Hovedkilden for finansiering av forskning ved høgskolen er eget budsjett, det vil si forskningsandelen i stillingene og strategiske forskningsmidler. For å styrke ressursgrunnlaget for forskning skal det arbeides for:
·      bedre utnyttelse av forskningsandelen i stillingene på førstenivå og dosent-/professornivå
·      øke de strategiske forskningsmidler
·      søke nye eksterne finansieringskilder for forskning
 

6 Iverksetting og oppfølging

Forskningsstrategien gjelder for perioden 2014-2016. Ansvaret for iverksetting og oppfølging ligger både hos høgskolens administrasjon (rektor og forskningsleder), men også hos fagområdene selv (seksjonslederne og de vitenskapelig ansatte). Forskningsstrategien bør være tema på møter i FoU-rådet, Studienemnda og seksjonsmøter. Rapportering om oppfølging skal inngå i seksjonenes årsmeldinger. I forbindelse med det årlige budsjettarbeidet skal oppfølging av forskningsstrategien trekkes inn.
 
Forskning og studieprogrammer
Høgskolen legger opp til en sterk kobling mellom forskning, undervisning og studieprogrammer. Gjennom studieprogrammene skal studentene møte ulike former for forskningsaktiviteter. Masterstudentene skal inviteres med på faglige samlinger, og få anledning til å legge frem deler av masteroppgaven.  
 
Forskningsetikk
Det vises til høgskolens etiske retningslinjer for forskning.
 
Satsningsområder
Høgskolens fagområder - teologi, musikk, psykologi og interkulturelle studier - er som tidligere nevnt, høgskolens satsingsområder for forskning. I tillegg vil det satses på tverrfaglig  forskning i skjæringspunktet mellom høgskolen fagområder.