Handlingsplan FoU

Handlingsplan for FoU-virksomheten ved Ansgar Teologiske Høgskole skoleåret 2018/2019

 
Planen er oppdatert i FoU-råd 15.10.18. Primært er det årsplanen som er oppdatert, men treårsmål er noen steder språklig oppdatert og presisert og formuleringer er endret dersom de ikke samsvarer med virkeligheten i dag. Fotnoter gir da mer presis informasjon.
 
 
Strategiske mål (hentet fra overordnet strategi for ATH)
Treårsmål (hentet fra overordnet strategi for ATH)
Skoleåret 2018/2019
Ansvar
Frist
1.
ATH skal organisere FoU-virksomheten på en måte som sikrer tilstrekkelig høyt kompetansenivå på skolens fagområder og effektiv ressursbruk
 
Sikre at skolen har minst 80 % førstestillingskompetanse, herunder 20 % professor- og dosentårsverk
 
Oppfordre ansatte til å søke eksterne stipendiatstillinger og opprykk
 
Forskningsleder
 
 
 
Løpende
 
 
 
Det skal avsettes midler til internfinansierte opprykkstillinger[1]
 
Videreføre de fire stipendiatstillinger som er internfinansiert
 
Rektor/studiesjef/­forskningsleder
 
 
 
Løpende
 
 
 
Arbeide for at forskningsgruppene fungerer som base for ansattes FOU-virksomhet og som sted for felles søknadsskriving til eksterne forskningsmidler
Styrke forskningsgruppe-virksomheten ved å appellere ansatte til aktiv deltakelse i minst én forskningsgruppe
Forskningsleder/­forsknings­gruppeledere
 
 
 
Løpende
 
 
 
Ansatte skal søke å være en del av forskningsgrupper ved VID og/eller andre aktuelle UHR-institusjoner
 
 
- Delta i nettverk for kultur og folkehelse i samarbeid med ABUP/UiA
- Minst tre ansatte skal bli med i forskningsgrupper ved VID (jf. avtale)
Forskningsleder
 
 
 
Rektor/­forskningsleder
 
Løpende
 
 
 
- Ta initiativ til at mastergradsstudentene involveres i forskningen ved ATH, også i tilknytning til forskningsgruppene
-Fortsatt arrangere tverrfaglige fagdager hvert semester
 
-Invitere masterstudentene med i forskningsgrupper og på fagdager
- Tverrfaglige fagdager i hvert semester
 
Koordinator for masterpro-grammet
 
 
 
Forskningsleder
Løpende
 
 
 
 
Løpende
2.
Ta initiativ for å styrke og videreutvikle forskningssamarbeid med andre UHR-institusjoner i Norge og internasjonalt
 
Inngå samarbeidsavtale med VID om FOU-virksomhet (NB! ble inngått vår-17)
 
Utnytte samarbeidsavtalen med VID
 
Rektor/forskningsleder
 
 
 
Løpende
 
 
 
Tildele forskningsmidler etter søknad hver semester – innenfor feltene: konferansedeltakelse, publisering/frikjøp fra undervisning og språkvask
Oppfordre ansatte til å bli med i nettverk som på sikt kan søke eksterne forskningsmidler (se også punkt 1)
Forskningsleder
Løpende
3.
ATH skal ha inntekter fra eksterne forskningsmidler og skattefrie gaver for å kunne drive enda bedre og mer forskning på høyskolens fagområder
Ansatte skal søke/være del av søknader om eksterne forskningsmidler fra NFR, EU og/eller andre eksterne utlysninger
 
Det skal tilbys informasjon/opplæring om hvordan man søker
Forskningsleder/­forskningsgruppeledere
 
 
 
Løpende
 
 
 
 
Det skal vurderes å gi RBO-midler til søknadsskriving
 
Saken skal behandles i FoU-rådet
 
FoU-rådet
 
 
Løpende
 
Lage individuelle FoU-planer for alle faglig ansatte på høyskolen[2]
-Arbeide spesielt for at ansatte som ikke går ph.d.-veien, får muligheter for å søke opprykk til 1.kompetanse
 
Forskningsleder
 
 
 
Løpende
 
 
 
Øke skattefrie gaver med 15 %
 
Arbeide med fundraising
Kommunikasjonsleder/­Rektor
Igangsatt og følges løpende opp
Øke andelen givere gjennom god informasjon til skolens eier, til misjonsmenigheter og medlemmer av Misjonskirken Norge
Arbeide med fundraising
 
Kommunikasjonsleder/­Rektor
 
 
 
Løpende
4.
Ansatte skal publisere sin forskning i vitenskapelige kanaler
Ansatte skal opprettholde en høy publiseringsrate, med minst 1,0 publiseringspoeng for førsteamanuensis/førstelektor, og minst 1,4 publiseringspoeng for dosent/professor
 
 
- Lage/utvikle arbeidsplansystem for å frigjøre mer tid til forskning, jf. individuell FoU-plan
 
Studiesjef
 
 
 
 
 
 
Vedtatt i møte 15.10.18 og følges opp av studiesjef og fung. forskningsleder
 
 
ATH skal videreutvikle det digitale tidsskriftet Scandinavian Journal for Leadership and Theology
Få SJLT inn på FoU-budsjettet
Videreutvikling av SJLT drøftes i styringsgruppe for masteren
FoU-råd/rektor
 
Ansvarlig redaktør
 
SJLT inne på budsjettet fra 2017.
Løpende
Ansatte får uttelling for publisering gjennom RBO-midler, og publisering på nivå 2 gir høyest uttelling
-Vil inngå i individuell FoU-plan hvem som bør satse på nivå 2
-Økonomiske prioriteringer vil skje iflg. plan
Studiesjekf/
forskningsleder
Løpende
 
Plan revidert i FoU-råd, 15.10.18
 
Lars Råmunddal
Fung. forskningsleder

[1]  Stipendiatstillinger var med i denne formuleringen fra 2017, men endret i FoU-møte 15.10.18 med begrunnelse i at ATH i 2018 fikk tildelt tre stipendiatstillinger over statsbudsjettet.
[2]  Tidligere tekst: Ansatte uten forskningskompetanse skal søke eksterne stipendiatmidler, som treårsmål ble i FoU-møte 15.10.18 endret til den som nå er gjengitt.