IFO116 Kultur og religionsmøte

IFO116 Kultur og religionsmøte

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode IFO116
Undervisningssemester Vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Førsteamanuensis Ingrid Eskilt
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2015

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet IFO116 Kultur- og religionsmøte utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. IFO100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Interkulturell forståelse (3-årig studieløp) ved ATH. Emnet overlapper med KRLE115.

Undervisningen foregår gjennom forelesninger i kurset Religionsmøte og menneskerettigheter og samlinger og veiledede selvstudier i valgdelen. IFO116 er et emnealternativ for dem som ikke har anledning til å bli med på studieturen (IFO117) det første året, og kan ellers tas som en del av IKS200 Fordypning i interkulturelle studier.

Forventet læringsutbytte

Religionsmøte og menneskerettigheter

Kunnskapsmål
 • Kunne forklare hva religionsdialog og religionsmøte er
 • Kunne forklare hva menneskerettigheter og religionsfrihet er
 • Kunne gjøre rede for møter mellom islam og kristendom i historisk perspektiv og i dag
Ferdighetsmål
 • Kunne formidle kunnskap om og undervise om religionsdialog, menneskerettigheter og religionsfrihet
 • Kunne vurdere ulike kristne holdninger til muslimer
 • Kunne reflektere kritisk over ulike sider ved misjon versus religionsdialog, sett i lys av misjonsbefaling, etikk og menneskerettigheter
Generell kompetanse
 • Kunne vise respekt og sensitivitet i møte med mennesker med andre religioner og livssyn
 • Kunne følge normer og regler for religionsdialog
 • Utvikle en verdibasert grunnholdning basert på menneskerettigheter og religionsfrihet

Minoriteter og integreringsarbeid

Kunnskapsmål
 • Kunne gjøre rede for ulike minoritetsgrupper i Norge og norsk politikk overfor disse i historisk perspektiv
 • Kunne gjøre rede for utfordringer som ligger i integrering av minoriteter i en majoritetskultur
 • Vise forståelse for majoritetsbefolkningens maktposisjon i forhold til minoriteter
Ferdighetsmål
 • Kunne diskutere og fremme konstruktive argumenter i dagens aktuelle integreringsdebatt.
 • Kunne reflektere over praktisk politikk med hensyn til minoriteter og integrering av disse i majoritetskulturen
 • Kunne vurdere kritisk medias dekning av minoriteter
Generell kompetanse
 • Kunne vise sensitivitet, forståelse og engasjement i arbeidet for minoriteters rettigheter nasjonalt og internasjonalt

Globalisering

Kunnskapsmål
 • Kunne gjengi og forklare ulike årsaker til globalisering
 • Kunne gjøre rede for globaliseringenes virkninger på ulike deler av samfunnet generelt, både globalt og lokalt, og på kristen misjonsvirksomhet spesielt
Ferdighetsmål
 • Kunne reflektere over positive og negative sider ved globalisering både for samfunn og kristen misjonsvirksomhet
 • Kunne kritisk vurdere ulike tiltak for å minske globaliseringens negative virkninger globalt og lokalt
Generell kompetanse
 • Kunne vise engasjement for en mer rettferdig verden i et globalt perspektiv

Kursbeskrivelser og arbeidsformer 

Religionsmøte og menneskerettigheter (5 studiepoeng)
Kurset skal gi en innføring i temaene religionsmøte, religionsdialog og misjon, med særlig vekt på forholdet mellom kristendom og islam. Temaene vil belyses fra et menneskerettighetsperspektiv og et kjønnsperspektiv. Kurset gir en innføring i menneskerettighetenes historie og innhold, med særlig vekt på religionsfriheten.
 
Valgfri fordypning i kulturmøte (5 studiepoeng)
I dette kurset velger man seg en fordypning blant følgende alternativer:
 • Minoriteter og integreringsarbeid
 • Globalisering og misjon
Minoriteter og integreringsarbeid  (5 studiepoeng)
Kurset skal gi en innførende kunnskap om minoritetsgrupper som historisk har levd lenge i Norge. Det skal også behandle hvilke utfordringer som ligger i kulturforskjeller og integrering av minoriteter i en majoritetskultur.
 
Globalisering og misjon  (5 studiepoeng)
Kurset skal gi en generell innføring i begrepet globalisering og ha en spesiell fokus  på globaliseringens  betydning for kristen misjon.
 

Vurderingsformer

Eksamen
I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minimum 75 % fremmøte på seminartimene
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum
Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen). Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Religionsmøte
Leirvik, Oddbjørn Religionspluralisme. Pax Forlag 2007. Side 7-102 (95 sider)
Opsal, J; Bakke, R (red): Mellom kors og halvmåne Genesis Forlag, Oslo 1994. Side 1-150 og 165-196 (182 sider)
*Kirkens Nødhjelp (red): Håp for verden Kirken og Menneskerettighetene 1998. Side 7-26, 87-100 (34 sider)
*Oslokoallisjonen: “Ground Rules for Missionary Activities”. The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief 2009. Tilgjengelig på http://www.oslocoalition.org/documents/groundrules_final.doc(8 sider)
*Breistein, Ingunn Folkestad: The Oslo Coalition for Freedom of Religion or Belief: Ground Rules for Missionary Activities”. I: A Learning Missional Church - Reflections from Young Missiologists. Edinburgh 2010-series, Regnum Books 2011(11 sider)
*The Cape Town Commitment 2010. (Sidetall varierer med hvor dokumentet hentes, ca. 30 sider)
På engelsk: http://www.lausanne.org/ctcommitment
På norsk i Ekenes, Engelsviken, Jørgensen og Kjøde (red.): Misjon til forandring : refleksjoner og visjoner fra Lausanne III. Hermon 2011
*Barbosa da Silva, António: ”Mission eller dialog? En kritisk analys av kontroversen mission eller dialog ur kunskapsteoretisk och etisk synsvinkel”, s. 43-59 i Nygren, Tomas: En värld – en religion? Religionsteologisk reflektion. Johannelunds teologiska skriftserie 3-4 2002. (17 sider)
*Grung, Anne Hege: ”Kvinner i dialog”. Artikkel tidligere publisert i boka Emmaus: Erfaringer fra et meditasjons- og dialogarbeid, Emmaus, Oslo 2000. Tilgjengelig på http://www.emmausnett.no/ressurser/kvinner_i_dialog.shtml  (7 sider)
*Thelle, Notto: ”Hva er kristen tro i møte med annen tro?”. S. 176-190 i Henriksen, Jan-Olav (red.): Tro. 13 essays om tro, Kom forlag 2006 (15 sider)
 
Valgfri fordypning i kulturmøte
 
Minoriteter og integreringsarbeid               
Bonnevie, Lund, Anne og Bente Bolme Moen (red): Nasjonale minoriteter i det flerkulturelle Norge.2010. S.15-261. Trondheim: Tapir akademisk forlag (245 s)
Kjeldstadli, Knut: Sammensatte samfunn. Innvandring og inkludering. Pax forlag 2008. S. 105-176 (ca. 71 s.)
Fuglerud, Øyvind og Thomas Hylland Eriksen (red.): Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. 2007. S. 7-21. Oslo: Pax forlag. (15 s)
 
Globalisering
Eriksen, Thomas H.: Globalisering. Åtte nøkkelbegreper. Universitetsforlaget 2008.  (180 s.)
Tiplady, Richard (red): One World or Many? The impact of Globalization on Mission.2003. S.1-82, 191-267. Pasadena: William Carey Library (158s.)

Oppdatert 11. januar 2018