IFO117 Studieopphold i Sør

IFO117 Studieopphold i Sør

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode IFO117
Undervisningssemester Tredje undervisningsmodul
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Førsteamanuensis Ingrid Eskilt
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Juni 2015

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet IFO117 Studieopphold i Sør utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. IFO100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i Interkulturell forståelse (3-årig studieløp) ved ATH.
 
Undervisningen foregår gjennom en obligatorisk studietur på 4 uker og forelesninger på skolen og i landet man reiser til. Pensum i emnet tilpasses studielandene. De siste årene har turen gått til Thailand og Kina.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Kunne gjøre rede for lokal historie, kultur, religion og samfunnsutvikling i landene man reiser til
 • Kunne forklare hvilke utfordringer og behov aktører som driver utviklings- og misjonsarbeid i landene man reiser til står overfor
Ferdighetsmål
 • Kunne identifisere og reflektere over kulturelle dimensjoner som har særskilt betydning for å forstå og kommunisere i forhold til den lokale og/eller regionale kultur
 • Kunne knytte faglige refleksjoner til konkrete erfaringer og opplevelser under studieoppholdet
Generell kompetanse
 • Kunne vise kulturell sensitivitet og respekt i møte med lokalbefolkningen
 • Kunne vise empati og engasjement i forhold til utfordringene vertene under studieoppholdet lever med
 • Kunne reflektere over hvordan egen bakgrunn og kultur spiller inn i møte med mennesker, interkulturelle studier under studieoppholdet

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Kurset skal gi knytte sammen det teoretiske materialet fra andre IFO100-emner med den lokale/regionale kulturelle konteksten studenten møter. Det vil bli lagt vekt på å beskrive den lokale kulturs historie, økonomiske og sosiale utvikling og ulike særtrekk av kulturell karakter. Studentene vil dessuten besøke norske organisasjoner og institusjoner som arbeider i området innen bistand, misjon, handel eller annen virksomhet. Slik vil studieoppholdet være en kombinasjon av undervisning og ekskursjoner.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Eksamen i emnet er en seminaroppgave på 3000 ord om en selvvalgt problemstilling knyttet til studieoppholdet. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast før avreise
 • studieopphold i Sør
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i gruppe (avsluttende oppgaveseminar etter hjemkomst)

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Studieopphold i Sør
 • Egeland, Jan: Flyktningregnskapet 2017. Oslo: Flyktninghjelpen 2017. (35 sider)
 • Eskilt, Ingrid: Kristen kirke i afrikansk kontekst. Oslo: MF, Hovedfagsoppgave 1986, side 82-98. (17 sider)
 • Berg, Berit og Kirsten Lauritsen: Eksil og livsløp. Oslo: Universitetsforlaget 2009, side 135-169. (34 sider)
 • Simensen, Jarle: Afrikas historie. Oslo: Cappelen 2004, side 13-390. (377 sider)
 • Tolo, Arne og Line Alice Ytrehus (red.): Interkulturell forståelse og bistand. Trondheim: Tapir 2011, side 5-40; 93-114. (56 sider)
Oppdatert 5. januar 2018