IFO114 Sosialantropologi og metode

IFO114 Sosialantropologi og metode

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode IFO114
Undervisningssemester Vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Høgskolelektor Hildegunn Tønnessen Schuff
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2012

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet IFO114 Sosialantropologi og metode utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. IFO100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og kan brukes i ulike bachelorgrader  ved ATH. Undervisningen foregår gjennom forelesninger, oppgave- og metodeseminarer og veiledning. Det er obligatorisk oppmøte på seminarene (maks. 25 prosent fravær).
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Kunne forklare grunnleggende sosialantropologiske begreper og hva som særpreger sosialantropologien som fag
 • Kunne belyse ulike samfunnsområder ut fra et sosialantropologisk perspektiv
 • Kjenne til hva som særpreger feltarbeidet som metode
Ferdighetsmål
 • Kunne bruke grunnleggende sosialantropologiske begreper og modeller
 • Kunne tilegne seg kunnskap om samfunnet gjennom feltarbeid
 • Kunne gjøre metodiske og etiske refleksjoner rundt eget og andres feltarbeid
Generell kompetanse
 • Kunne nærme seg ulike kulturer og grupper med åpenhet og respekt, og med kulturrelativismen som metodisk prinsipp
 • Kunne behandle og omtale dem man møter i feltarbeidet med etisk integritet

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Innføring i sosialantropologi (5 studiepoeng)
Kurset skal gi et overblikk over sosialantropologien som fag. Grunnleggende sosialantropologiske begreper og modeller blir presentert, sammen med sosialantropologiske perspektiver på ulike fenomener og samfunnsområder.
 
Feltarbeid og samfunnsforståelse (5 studiepoeng)
Kurset skal gi forståelse av og erfaring med feltarbeidet som metode. Studenten skal gjennomføre et mindre feltarbeid under veiledning og innenfor angitte rammer, og gjøre seg refleksjoner rundt dette i seminaroppgaven.
 

Vurderingsformer

Seminaroppgave
I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 3500 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minimum 75 % fremmøte på seminartimene
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum
Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen) Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Innføring i sosialantropologi
Eriksen, T. H.: Små steder – store spørsmål. Innføring i sosialantropologi. 3. utgave. Oslo: Universitetsforlaget, 2010. S. 13-302 (290 s.)
 
Feltarbeid og samfunnsforståelse
Fangen, Kathrine: Deltagende observasjon. Fagbokforlaget 2010, 2. utgave. S. 9-16, 33-115, 146-170 og 189-235 (163 sider).
Barth, F. Vi mennesker. Fra en antropologs reiser. Oslo: Gyldendal, 2005. side 7-199 (192 sider)
 
Oppdatert 27. juni 2017