IFO119 Kommunikasjon

IFO119 Kommunikasjon

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode IFO119
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Høgskolelektor Hildegunn T. Schuff
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Juni 2015

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet IFO119 Kommunikasjon utgjør 10 studiepoeng av IFO100 Interkulturell forståelse. Emnet inngår også i bachelorgrader i teologi og musikk, og kan brukes som valgemne i andre studieløp ved ATH.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger og praktiske øvelser.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Kunne forklare og drøfte ulike kommunikasjonsmodeller
 • Kunne gjøre rede for hva interkulturell kompetanse innebærer på kunnskaps-, ferdighets- og holdningsnivå
 • Kunne gjøre rede for sentrale dimensjoner ved kommunikasjon som verbal og nonverbal kommunikasjon, multimodalitet, relasjoner og konfliktløsning
Ferdighetsmål
 • Kunne trekke på kunnskapen om kommunikasjon og i konkrete samhandlingssituasjoner, og reflektere rundt egen kommunikasjon
 • Kunne legge til rette for gode samtaler og samspill i grupper
 • Kunne  tilpasse formidlingen av et budskap til kontekst og målgruppe
Generell kompetanse
 • Kunne vise respekt og åpenhet i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn og ulike meninger
 • Kunne reflektere omkring egne kommunikasjonsvaner, kultur og holdninger til andre mennesker
 • Kunne kommunisere et budskap på ulike måter, tilpasset kontekst og målgruppe

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Kultur og kommunikasjon
Kurset gir en innføring i grunnleggende kommunikasjonsteori. Sentrale temaer er språk og oversettelse, nonverbal kommunikasjon, kulturkontekst og interkulturell kommunikasjon, konflikthåndtering og forsoning.
Kurset tar også for seg dialog mellom mennesker og på samfunnsplan.
 
 Kreativ og kontekstuell formidling
Kurset gir en praktisk innføring i kreativ kommunikasjon der man skal øve seg i å tilpasse kommunikasjonen til kontekst og målgruppe. Blant temaene er ulike virkemidler og samspillet mellom dem, multimodalitet, fortellerkunst, mottaker orientert kommunikasjon og målrettet formidling.
 

Vurderingssformer

Eksamen
Eksamen er todelt og består av en praktisk formidlingsoppgave i grupper og en muntlig eksamen som inneholder refleksjon rundt formidlingsoppgaven og teori. Praktisk eksamen og muntlig eksamen teller 50 % hver, og vurderes etter gradert skala A – F.
 
Studenter som ikke har anledning til å følge seminarundervisningen, kan søke om å levere en individuell praktisk formidlingsoppgave med refleksjon skriftlig i stedet.
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Kultur og kommunikasjon
 • Dahl, Øyvind (2013): Møter mellom mennesker. Innføring i interkulturell kommunikasjon. Oslo: Gyldendal Akademisk. (ca. 250 sider)
 • Jensen, Per og Ulleberg, Inger (2013) Mellom ordene. Oslo: Gyldendal. ISBN 9788205397385.
Kreativ og kontekstuell formidling
 • Holtskog, Vibeke (2018): Formidling som funker. Din guide til gode presentasjoner. Universitetsforlaget (180 sider)
 • Eide, Hilde og Tom Eide (2008): Kommunikasjon i relasjoner. Samhandling, konfliktløsning, etikk. Kap 16  (19 sider)
 • Kvalbein, Asbjørn (2000): God kontakt. Praktisk kommunikasjonslære.  IJ-forlaget/Høyskoleforlaget. Kap. 5, 6, 7 og  9 (48 sider)
 • Ruud, Even (2001): Varme øyeblikk. Om musikk, helse og livskvalitet. S. 5-6 og 105-141 (39 sider)
Oppdatert 3. juli 2019