Konferanser og seminarer

Skandinavisk låg- och frikyrka i förändring: Workshop på Örebro Teologiska Högskola den 5-6 november 2015.

 

Arrangører

Örebro Teologiska Högskola, Örebro
Høyskolen for Ledelse og Teologi, Oslo
Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
 

Tidspunkt og sted

Tid: 5-6 november 2015
Lokalisering: Örebro Teologiska Högskola, Örebro, Sverige (http://www.orebromissionsskola.se/utbildningar/orebro-teologiska-hogskola
 

Informasjon og påmelding

Mer konkret program vil komme senere og sendes ut til de som melder sin interesse. For øvrig kan Greger Andersson (greger.andersson@efk.se) eller Roland Spjuth (roland.spjuth@efk.se) gir mer informasjon.
De som ønsker å delta og bidra med prosjektpresentasjon kan sende et kort abstract til greger.andersson@efk.se, senest den 30 september.
Workshopen er kostnadsfri og deltakerantallet begrenset. Påmelding skjer til missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se. Siste frist for påmelding er 15 oktober.
 

Generell informasjon

Workshopen ingår i en serie av fyra workshops eller konferenser som arrangeras av Ansgars Teologiska Högskola, Kristiansand, Högskolan för ledarskap och teologi, Oslo och Örebro Teologiska Högskola. Verksamheten finansieras med forskningsinitieringsmedel från Riksbankens jubileumsfond och stöd från frikyrkliga forskningsrådet. Det forskningsområde som fokuseras är ”Skandinavisk låg- och frikyrka i förändring”, ämnesperspektivet är i första hand, men inte enbart, praktisk teologi.
 
Syftet med den nu aktuella workshopen är att dra upp riktlinjer för framtida forskningsprojekt (eller ett gemensamt forskningsprogram). Det innebär, som framgår av terminologin, att samlingen snarare ska uppfattas just som en workshop än som en konferens där man presenterar redan genomförd eller pågående forskning.
 
Inom det bredare formulerade ämnet ”Skandinavisk låg- och frikyrka i förändring” har vi valt en koncentration på tematiken ”transformativ identifikation”. Detta är ett sociologiska begrepp som utifrån ett emiskt perspektiv rymmer termer som omvändelse eller efterföljelse.  Finns en religiositet i Skandinavisk låg- och frikyrka idag som har effekter som kan beskrivas som transformativ identifikation? Hur ser en sådan religiositet i så fall ut och hur förhåller den sig till tidigare uttryck för en sådan kristendomstolkning i de aktuella kyrkorna?
 
Denna workshop syftar till att pröva och utveckla den övergripande forskningsidén speciellt i relation till några särskilt inbjudna resurspersoner. Men för att kunna diskutera hur ett tänkt forskningsprogram med inriktning mot skandinavisk låg- och frikyrklighet i förändring och ”transformativ identifikation” relaterar till tidigare och nu pågående forskning kommer några föredragningar under workshopen att behandla just sådan forskning. Andra sessioner kommer i första hand vara inriktade mot metodologi med fokus dels på möjligheten att genom kvantitativ datainsamling bygga upp goda databaser, dels på olika typer av kvalitativa studier.
 

Call for paper

Vi hoppas också att flera konkreta forskningsprojekt/idéer ska presenteras som anknyter till och ryms inom det tänkta programmet. Det är framför allt i relation till det senare området, dvs. möjliga konkreta projekt inom den tänkta tematiken, som vi gör en öppen inbjudan eller ett slags modifierat ”call for paper”. Modifikationen innebär att vi i första hand är intresserade av projekt som kan rymmas inom den planlagda forskningstematiken. Det är också möjligt att pröva mer tentativa forskningsidéer. Vi ser gärna projektförslag som:
  • Präglas av en dialog mellan ett etiskt och ett emiskt perspektiv
  • Vid sidan av deskriptiva studier även har utvärderande och preskriptiva inslag
  • Består av interventionsforskning och aktionsforskning
  • Innehåller historiska studier såväl som samtidsanalyser
  • Står i en dialog mellan etnografiska studier och teologiska analyser
De som vill delta under workshopen och bidra med en projektpresentation kan skicka en kort abstract till greger.andersson@efk.se, senast den 30 september.
Workshopen är kostnadsfri och deltagarantalet begränsat. Anmälan till workshopen görs till missionsskolan@evangeliskafrikyrkan.se Sista anmälningsdag är 15 oktober. För information kring workshopens uppläggning och innehåll vänd dig antingen till Greger Andersson (greger.andersson@efk.se) eller Roland Spjuth (roland.spjuth@efk.se).
 
Oppdatert 31. august 2015, Thorkild Bruhn