MAL526 Kristent lederskap i en tverrkulturell kontekst

MAL526 Kristent lederskap i en tverrkulturell kontekst

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL526
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Førsteamanuensis Ingrid Eskilt
Undervisningsspråk Skandinaviske språk og ev. engelsk
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL526 Kristent lederskap i en tverrkulturell kontekst utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Ha overblikk over globale trender innen kristen lederskapsteologi og den flerkulturelle konteksten.
 • Ha innsikt i forskjellige syn på lederskap innen ulike kulturelle grupper, inkludert generasjonsforskjellene.
 • Ha forståelse for viktige hinder som finnes i samfunn og kirke for at ulike kulturelle grupper skal bli aktivt engasjert som ledere i menighet og kirke.
 • Ha en begrunnet refleksjon knyttet til spenningen mellom etniske (monokulturelle) menigheter og flerkulturelle menigheter (Homogenous Unit Principle)
Ferdighetsmål
 • Kunne tolke den pluralistiske og flerkulturelle konteksten teologisk og se konsekvensene av en slik teologisk forståelse for kirken og dens lederskap.
 • Kunne formulere strategier hvor det kulturelle mangfold i en organisasjon anvendes konstruktivt ved at mulige konflikter snus til en fordel.
 • Ha kompetanse til å trene og lede flerkulturelle team.
 • Kunne beskrive sitt eget lederskapssyn, hvordan egen personlighet påvirker dette, samt relatere dette til en bredere teologisk forståelse av lederskap i en flerkulturell situasjon.
Generell kompetanse
 • Ha evne til å beskrive og evaluere hvordan ens eget kulturelle perspektiv påvirker egen forståelse av lederskap.
 • Være bevisst på maktperspektivene i ulike kulturelle relasjoner.
 • Se de positive mulighetene i ulike kulturers uttrykksmåte og i den globale konteksten.
 • Ha personlig trygghet som leder i samarbeid med ulike kulturelle grupper.

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Emnet fokuserer på hvordan menighetsledelse utøves i en flerkulturell situasjon og studenten skal få hjelp til å tolke den pluralistiske og flerkulturelle konteksten teologisk og se konsekvensene av en slik teologisk forståelse for kirken og dens lederskap. Emnet omfatter også erfaring fra ulike miljøer i Norden som utgangspunkt for studentenes refleksjon om eget lederskap i en flerkulturell kontekst.
 
En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler, samt en eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.
 
Før kursstart skal studenten levere et refleksjonsnotat med oppgaveutkast.
 

Vurderingsformer

Eksamen
I dette emnet skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F.
For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Skriftlig emneprøve på 90 minutter med spørsmål fra pensum
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Gjennomgått oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av kursuken og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Dahl, Øyvind (2011). Møte mellom mennesker, Oslo: Gyldendal Akademisk, (248 sider)
 
Hiebert, Paul & Meneses, Eloise H. (1995). Incarnational Ministries. Grand Rapids : Baker Books. Kapittel om ”Urban Ministries”, s. 325-362. (37 sider)
 
Hiebert, Paul (1994). Antropological Reflections on Missiological Issues. Grand Rapids : Baker Books.  (Del II om nye menigheter, ss. 94-188, 96 sider)
 
Jenkins, Philip (2011). The Next Christendom: The Coming of Global Christianity. Oxford: Oxford University Press. (Utvalgte ca. 200 sider)
 
Kjenstadli, Knut (2008). Sammensatte samfunn, Oslo: Pax forlag. (Kap. 1-5/  21-157, 153 sider)
 
Lingenfelter, Sherwwod, (2008). Leading Cross-Culturally: Covenant Relationships for Effective Christian Leadership. Grand Rapids: Baker Academic. (176 sider)
 
Supplerende litteratur:
Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations
 
International and Cross-Cultural Management Research (SAGE Series in Management Research)
 
Elmer, Duane (2006). Cross-Cultural Servanthood - Serving the World in Christlike Humility. Downers Grove, IL: IVP Books
 
Hesselgrave, David (1991). Communicating Christ Cross-Culturally. Grand Rapids: Zondervan - (Cognitive Processes - Part IV)
 
Hiebert, Paul (2007). Transforming Worldviews. An Anthropological Understanding of How People Change. Grand Rapids: Baker Academics (367 sider)
 
House, R., Hanges, P., Javidan, M., Dorfman, P. & Gupta, V. (red.) (2004). Culture, Leadership and Organizations - The Global Study of 62 Societies. London: Sage Publications Ltd.
Oppdatert 2. mai 2018