MAL526 Kristent lederskap i en tverrkulturell kontekst

MAL526 Kristent lederskap i en tverrkulturell kontekst

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL526
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Førsteamanuensis Ingrid Eskilt
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende (les mer om de spesifikke opptakskravene).
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL526 Kristent lederskap i en tverrkulturell kontekst utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Ha overblikk over globale trender innen kristen lederskapsteologi og den flerkulturelle konteksten
 • Ha innsikt i forskjellige syn på lederskap innen ulike kulturelle grupper, inkludert generasjonsforskjellene
 • Ha forståelse for viktige hinder som finnes i samfunn og kirke for at ulike kulturelle grupper skal bli aktivt engasjert som ledere i menighet og kirke
 • Ha en begrunnet refleksjon knyttet til spenningen mellom etniske (monokulturelle) menigheter og flerkulturelle menigheter (Homogenous Unit Principle)
Ferdighetsmål
 • Kunne tolke den pluralistiske og flerkulturelle konteksten teologisk og se konsekvensene av en slik teologisk forståelse for kirken og dens lederskap
 • Kunne formulere strategier hvor det kulturelle mangfold i en organisasjon anvendes konstruktivt ved at mulige konflikter snus til en fordel
 • Ha kompetanse til å trene og lede flerkulturelle team
 • Kunna beskriva sitt eget lederskapssyn, hvordan egen personlighet påvirker dette syn, samt relatere dette til en bredere teologisk forståelse av lederskap i en flerkulturell situasjon
Generell kompetanse
 • Ha evne til å beskrive og evaluere hvordan ens eget kulturelle perspektiv påvirker egen forståelse av lederskap
 • Være bevisst på maktperspektivene i ulike kulturelle relasjoner
 • Se de positive mulighetene i ulike kulturers uttrykksmåte og i den globale konteksten
 • Ha personlig trygghet som leder i samarbeid med ulike kulturelle grupper

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Emnet fokuserer på den hvordan menighetsledelse utøves i en flerkulturell situasjon. Med utgangspunkt i den forståelse av ekklesiologi og ledelse som studiet obligatoriske mener legger til grunn arbeider dette emnet med de utfordringer og muligheter som dette mangfoldet skaper
Emnet omfatter også erfaring fra ulike miljøer i Norden som utfangspunkt for studentene refleksjon om eget lederskap i en flerkulturell kontekst.
 
Undervisning
 • En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler
 • En eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger

Vurderingsformer

Eksamen
I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med spørsmål fra pensum

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

(ca. 850 sider)
 • Øyvind Dahl (2011) Møte mellom mennesker, Oslo Gyldendal Akademisk 248 sider
 • Sherwwod Lingenfelter (2008): Leading Cross-Culturally: Covenant Relationships for Effective Christian Leadership. Baker Academic,  176 sider
 • Jenkins, Philip (2011): The Next Christendom: The Coming of Global Christianity. Oxford U P, utvalgte sider ca. 200 sider
 • Kjenstadli, Knut (2008) Sammensatte samfunn, kap. 1-5  Oslo, Pax forlag 21-157, 153 sider
 • Hiebert, Paul and Meneses, Eloise H.(1995):  Incarnational Ministries. Baker Books  kapittel om ”Urban Ministries” 325-362, 37 sider
 • Hiebert, Paul (1994): Antropological Reflections on Missiological IssuesBaker Books.Del II om nye menigheter, 94-188, 96 sider
Supplerende litteratur:
 • Hiebert, Paul (2007): Transforming Worldviews An Anthropological Understanding of How People Change Baker Academics 367 sider
 • Festskrift til Knud Jørgensen del III om lederskap 301-371) 70 sider
 • W Dyrness & W-M Kärkkäinen, ed., The Global Dictionary of Theology
 • Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations Across Nations [Paperback]International and Cross-Cultural Management Research (SAGE Series in Management Research) [Paperback]
 • Elmer, Duane (2006), Cross-Cultural Servanthood - Serving the World in Christlike Humility (Downers Grove, IL: IVP Books, 2006)
 • Hesselgrave, David (1991), Communicating Christ Cross-Culturally (Grand Rapids: Zondervan,) - (Cognitive Processes - Part IV)
 • House, Robert, med Paul Hanges, mansour Javidan, Peter Dorfman och Vipin Gupta (eds.) (2004), Culture, Leadership and Organizations - The Global Study of 62 Societies (London: Sage Publications Ltd

Oppdatert 16. september 2015