KRLE111 Bibelen

KRLE111 Bibelen

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   15
Kode KRLE111
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Høgskolelektor Cato Gulaker
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Mai 2016

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet KRLE111 Bibelen utgjør 15 studiepoeng av KRLE100 Kristendom med RLE. KRLE100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integret del av studieprogrammet Bachelor i teologi / Bachelor i Praktisk teologi (3-årig studieløp) ved ATH.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger og  seminarer. Seminarene har obligatorisk fremmøte.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Få oversikt over Bibelen og ulike teorier om de bibelske bøkenes opprinnelse, herunder tekst- og kanonhistorie.
 • Kunne gjøre rede for ulike teorier om forholdet mellom Det gamle og Det nye testamentet
 • Identifisere ulike tekst- og sjangertyper i Bibelen
Ferdighetsmål
 •  Utføre eksegese av utvalgte bibeltekster på bakgrunn av moderne oversettelse og et enkelt metodeskjema, og ved hjelp av vitenskapelige kommentarer og relevante oppslagsverk.
Generell kompetanse
 •  Forståelse av ulike tilnærminger til Bibelen og fortolkning av ulike teksttyper.
 •  Evne til å formidle kunnskap om bibelens opprinnelse, betydning og budskap.


Kursbeskrivelse og arbeidsformer

Emnet KRLE111 består i alt av 4 ulike kurs. Studie av Det gamle testamentet har to kurs på til sammen 7,5 studiepoeng. Studiet av Det nye testamentet har to kurs på til sammen 7,5 studiepoeng.
 
Det gamle testamente – innledning og oversikt
Studentene skal i dette kurset tilegne seg faktakunnskaper til forståelse av Det gamle testamente, oversiktsmessig kjennskap til dets innhold og de ulike typer av litteratur, samt oversikt over noen sentrale bibelteologiske temaer. Denne delen fokuserer hovedsakelig på viktige historiske sider ved GT, herunder innledningsvitenskap, kanonhistorie og tekst- og oversettelseshistorie. I tilknytning til dette drøftes spørsmål knyttet til Israels historie i gammeltestamentlig tid.
 
Det gamle testamente: tekster og tolkning
I dette kurset er det det eksegetiske og litterære arbeid med utvalgte gammeltestamentlige skrifter/tekster som står i sentrum. Tekstene studeres på grunnlag av norsk bibeloversettelse og ved hjelp av en vitenskapelig kommentar. Studentene skal oppøve ferdigheter til å kunne analysere bibeltekster ved hjelp av grunnleggende eksegetisk og litteraturvitenskapelig metodikk. Også sentrale bibelteologiske emner vil bli behandlet i tilknytning til tekstgjennomgangene.
 
Tekstutvalg og temaer
1. Mosebok Kapittel 12,1-9; 15 (17),22,1-19
De ti bud 2. Mosebok 20,1-17 og 5. Mosebok 5,6-21
Jesaja 6,1-7,17; 9,1-7; 11,1-10; 40,1-31; 52,13-53,12; 55,1-13; 61,1-7; 65,17-25
Salmene 8; 22; 23; 46; 51 og 73
 
Det nye testamente – innledning og oversikt
Studentene skal i dette kurset skaffe seg en oversikt over innholdet i Det nye testamente og kjennskap til de viktigste bibelteologiske temaer. Studentene skal videre tilegne seg kunnskap om de nytestamentlige skrifters litteraturformer og tekst- og kanonhistorie. Videre skal studiet gi kunnskap om den nytestamentlige tidshistorie med spesiell vekt på jødedommen på nytestamentlig tid og de første kristne menigheters situasjon i den romersk-hellenistiske verden.
 
Det nye testamente – tekst og tolkning
I dette kurset legges hovedvekten i NT-studiet på eksegese av utvalgte nytestamentlige tekster. Tekstene eksegeres med utgangspunkt i en moderne norsk bibeloversettelse og ved hjelp av en vitenskapelig kommentar. Tekster fra Matteus-evangeliet studeres ut fra sin synoptiske sammenheng. Studentene skal videre tilegne seg innsikt i de viktigste eksegetiske metoder for å kunne studere bibeltekster med bakgrunn i deres litterære og miljøhistoriske sammenheng.
 
Tekstutvalg og temaer
Matteus-evangeliet
Tekster: 3,13-4,11; 51,-12; 6,7-15; 8,1-4; 13,1-8.18-23; 16,13-23; 17,1-12; 28,16-20.
I tillegg studeres følgende temaer knyttet til tekster fra synopsen
Bergprekenens tolkningstyper og helhetsforståelse.
Underberetningene hos synoptikerne.
Jesu bruk av lignelser.
Apostlenes gjerninger (Acta)
Tema:  Den Hellige Ånd i Acta.
Menighet og menighetsliv i Acta.
Misjonsforkynnelse og misjon i Acta.
 

Vurderingsformer

Seminaroppgave
I dette emnet skriver studenten en seminaroppgave på 4000 ord under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • innledende oppgaveseminar
 • innlevering av oppgaveutkast, inkludert problemstilling og selvvalgt pensum
 • en veiledningssamtale med faglærer/veileder
 • presentasjon av oppgavens problemstilling og struktur i grupper (avsluttende oppgaveseminar)
 • minst 75 % deltagelse på obligatoriske seminartimer
 • skriftlig emneprøve på 90 minutter med kortsvarsoppgaver fra pensum
Studenter som ikke følger undervisning ved skolen kan søke om alternativ eksamensform (skriftlig 4 timers eksamen) Søknad må sendes senest en uke etter at undervisningsperioden for emnet har startet, bruk eget skjema.


Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminar etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Det gamle testamente – innledning og oversikt Litteratur (ca 250 sider)
 • Hagelia, H: Hva er Det gamle Testamentet. 2016
Det gamle testamente - tekster og tolkning, litteratur (ca 280 sider)
 • Kartveit, M. (red.): Det gamle Testamente, Oslo 2000. ISBN 82-521-6290-8, side 71-122, 183-227, 248-308 og 311-377
Det nye testamente – innledning og oversikt, litteratur (ca 245 sider)
 • Hvalvik, R og T. Stordalen: Den store fortellingen. Om Bibelens tilblivelse, innhold, bruk og betydning. Oslo 1999. ISBN 82-541-0545-6. Side 32-50; 176-382 (224 s.)
 • Noack, B.: Det nye Testamente og de første kristne årtier. København 1992. ISBN 87-12-64856-6, side 42-98 (57 s.)
 • Carson and Moe An introduction to The New Testament 2.ed 2005 ISBN 978-0-310-23859-1, side 285-331 (45 sider)
Det nye testamente – tekst og tolkning, litteratur (ca 280 sider)
 • Kvalbein, H.: Matteusevangeliet. Bind I og II. Oslo 1998/90. Bind I, ISBN 82-531-6063-1: side 15-32; 92-115; 124-138; 168-179; 201-216; 252-263; Bind II, ISBN 82-531-6065-8 : side 11-23; 63-73; 79-84; 287-293 (ca. 140 sider)
 • Hvalvik, R.: Fra Jerusalem til jordens ender. Hovedtrekk i Apostlenes gjerninger. 5 utgave. Genesis Oslo 2002. ISBN 82-476-0239-3. Side 45-85; 96-104 (ca. 45 sider).

Oppdatert 27. juni 2017