KRLE112 Fag og Formidling

KRLE112 Fag og formidling

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   5
Kode KRLE112
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Førstelektor Øyvind Skjegstad
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2013

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet KRLE 112 Fag og Formidling utgjør 5 studiepoeng av KRLE100 Kristendom med RLE. KRLE100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integret del av studieprogrammet Bachelor i teologi / Bachelor i Praktisk teologi (3-årig studieløp) ved ATH.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger.
 

Forventet læringsutbytte  

Kunnskapsmål
 • Beskrive forholdet mellom religion og pedagogikk historisk og aktuelt
 • Beskrive religionsundervisningspens plass og posisjon i norsk skole
 • Gjengi sentrale teorier om forholdet med barns utvikling og religion/ livssyn
 • Forklare sentrale elementer som utgjør rollen som religions og livssynslærer/ formidler
Ferdighetsmål
 • Gjennomføre planlegging av religionsundervisning
 • Være oppmerksom på yrkesetiske problemstillinger
 • Identifisere religionsundervisningens særtrekk og egenart
Generell kompetanse
  
 • Forståelse for religionsmangfoldet i norsk skole og evne til å til rette legge fagstoff om religion og livssyn pedagogisk

Kursbeskrivelse og arbeidsformer 

Kurset i fag og formidling vil gi en innføring hvor det særlig fokuseres på oppdragelse og undervisning i grunnskolen. Studentene skal tilegne seg kunnskaper som gjør dem i stand til å vurdere den faglige formidling av kristendom, andre religioner og livssyn, innholdsmessig så vel som metodisk. Noen grunnlagsspørsmål vil debatteres samt en del religions-psykologiske tema. Kurset skal videre bevisstgjøre studentene på religionenes plass og funksjon i skolen.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Det avholdes en 3 timers skriftlig eksamen
Eksamen vurderes etter gradert skala A – F
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminar etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem
 

Pensum

Litteratur (ca 350 sider)
 • Sødal, H.K. (red.): Religions og livssynsdidaktikk. En innføring. 4. utgave. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2009 side 11-149 og 171-176
 • Repstad, P.: Religiøst liv i det moderne Norge. Et sosiologisk kart. 2. utgave. Kristiansand: 2000. ISBN 82-7634-290-6.Side 9-44; 101-114 (48 sider)
 • *Leer-Salvesen, Levi Geir Eidhamar, Vigdis Hølen: Den andre. Etikk og filosofi i skolen. Høyskoleforlaget, Kristiansand 2007. ISBN 978-82-7634-716-6 side 2007 side  148- 170 og 244- 268
 • *Gunn Imsen Lærerne verden Innføring i generell didaktikk Universitetsforlaget 2006 side 191-224
 • *Gunn Imsen Elevens verden Innføring i Pedagogisk psykologi 4. Utg. Universitetsforlaget 2005 side 161- 178 og 251- 274
 • Læreplan i religion, livssyn og etikk http://www.udir.no/Lareplaner/Grep/
 • Kunnskapsløftets innledende del http://www.udir.no/Lareplaner/
*tekster merket med stjerne blir tilgjengelig som kompendium
Oppdatert 27. juni 2017