KRLE 115 Andre religioner

KRLE115 Andre religioner

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode KRLE115
Undervisningssemester Vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig  
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Oktober 2013

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet KRLE 115 Andre religioner utgjør 10 studiepoeng av KRLE100 Kristendom med RLE. KRLE100 skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng, og er en integret del av studieprogrammet Bachelor i teologi / Bachelor i Praktisk teologi (3-årig studieløp) ved ATH.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger og seminarer. Seminarene har obligatorisk fremmøte.
 

Forventet læringsutbytte

Læringsmål
 • Ha kunnskap om begrepet religion og om religion som forskningsfelt
 • Ha kunnskap om religiøse livssyns, historie, praksis og særtrekk
 • Kunne forklare grunnleggende sammenhenger mellom religion, samfunnsutvikling og utviklingsarbeid
 • Ha kunnskap om symboler og ritualers sentrale plass i religiøse livstolkninger
Ferdighetsmål
 • Kunne formidle kunnskap om og undervise om ulike religion og livssyn
 • Kunne sammenligne religioner og finne fellestrekk og særtrekk
 • Kunne reflektere over forholdet mellom kristendommen og andre religioner.
Generelle ferdigheter
 • Vise respekt for mennesker med ulike religioner og livssyn               

Kursbeskrivelser og arbeidsformer 

Religionshistorie (2,5 studiepoeng)
Kurset gir grunnleggende innføring i religionsvitenskapen, men særlig fokus på definisjoner og historisk forståelse av faget. Det tar også opp riter og symboler som sentrale religiøse elementer.
 
Jødedom og islam (4 studiepoeng)
Kurset gir en generell innføring i jødedom og islam ut fra et historisk perspektiv. Studiet vil drøfte utviklingen av disse religionenes tros- og adferdsformer, deres aktuelle ytringer og endringer i dagens kulturelle og religiøse brytninger.
 
Hinduisme og Buddhisme (3,5 studiepoeng)
Kurset gir en generell innføring i hinduisme og buddhisme ut fra et historisk perspektiv. Studiet vil drøfte utviklingen av disse religionenes tros- og adferdsformer, deres aktuelle ytringer og endringer i dagens kulturelle og religiøse brytninger.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen
Eksamen vurderes etter gradert skala A – F
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminar etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Religionshistorie Litteratur (ca 200 sider)
 • Gilhus og Mikaelsson Nytt blikk på religion Pax forlag 2001 ISBN: 82-530-2252-2 Side 9-59 og 80-140 (110 sider)
 • *Hjelde og Krogseth, Religions et vestlig fenomen Gyldendal akademisk 2007 ISBN:      978-82-02-37776-9 side 19-48
 • *Furseth og Repstad, Innføring i religionssosiologi Universitetsforlaget 2003  ISBN 82-15-00417-2 (side 26-42)
Jødedom og slam, Litteratur (ca 210 sider)
 • Rian, D. og Eidhamer, L.G.: Jødedommen og Islam. 2. utg. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999. ISBN 82-7634-164-0. Side 11-108; 119-230; 244-249 (198 sider)
Hinduisme og Buddhisme Litteratur (ca 315 sider)
 • Jacobsen, K.A. og Thelle, N.R.: Hinduismen og Buddhismen. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 1999. ISBN 82-7634-148-9. Side 33-334 (301 s.)
 
*tekster merket med stjerne blir tilgjengelig som kompendium
 
Oppdatert 27. juni 2017