MAL524 Ledelse av barn og unge

MAL524 Ledelse av barn og unge

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL524
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Førstelektor  Øyvind Skjegstad
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende (les mer om de spesifikke opptakskravene).
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL524 Ledelse av barn og unge utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • En teologisk forståelse av barn og unges plass i menighet og samfunn
 • God kunnskap om faktorer som bidrar till modenhet i ungdoms trosutvikling
 • Kjenne teorier om barn og ungdoms identitetsdannelse, sosialisering og utvikling i det sen-moderne samfunn
 • Kjenne informasjonssamfunnet og den virtuelle virkelighet som tilbys barn og unge
 • God kunnskap om modeller for ledelse av menighetens barn- og ungdomsarbeid og for å forstå barn og unges spiritualitet.
 • Kjenne strategier for barne- og ungdomsarbeidets plass i menighetens helhetstenkning
Ferdighetsmål
 • Evne til å lede den teologiske refleksjonen om menighetens arbeid med barn, ungdom og deres familier
 • Kunne motivere og lede arbeidet med ledertrening, være leder for ledere blant barn og ungdom.
 • Evne til å møte barn og unge med forståelse og innlevelse
 • Evne til å hjelpe barn og unge til å utforme en livsstil og levemåte som er robust og bærekraftig.
 • Kunne håndtere problemer knyttet til rus, seksualitet og lovovertredelser hos barn og unge i en menighets eller forsamlingskontekst
 • Kunne forebygge og håndtere overgrepsproblematikk for barn og unge
 • Kunne arbeide kontekstuelt med det bibelske budskapet og barn- og ungdomskulturen
 • Kunne reflektere over og utvikle egen og andres rolle som kristen leder
Generell kompetanse
 • Kunne vise respekt for andres forståelse, overbevisning og livserfaring
 • Kunne begrunne og argumentere for et kristent verdigrunnlag i en pluralistisk kontekst
 • Kunne se betydningen av barn og unges viktige plass for menighetens liv
 • Kunne bekrefte det enkelte menneskes verdi ut fra alle menneskers likeverd
 • Kunne lede barne- og ungdomsarbeid i forskjellige menighetskontekster
 • Kunne formidle kristen tro og etikk på en pedagogisk måte

Kursbeskrivelser og arbeidsformer 

Emnet skal belyse barn og unges trosutvikling og plass i menighetsfellesskapet. Det skal ta gi relevant kunnskap om barn og unge til den som skal være leder. Emne skal sette ledere i stand til å lage og gjennomføre strategier for barne- og ungdomsarbeid, og for systematisk trosopplæring. Videre skal det gi ressurser til en teologisk og etisk refleksjon omkring forholdet mellom lederen og barnet/ ungdommen.
 
Undervisning
 • En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler
 • En eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger
 • Studentene skal ved undervisningens begynnelse lever inn en bokrapport etter nærmere angitt mal

Vurderingsformer

Skriftlig skoleeksamen 4 timer.
Eksamen kan arrangeres på ulike steder til samme tid.
Obligatorisk bokrapport må være bestått for at studentens skal kunne gå opp til eksamen.
Gradet karakter A-F
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

(ca. 900 sider)
 • Ulstein og Andenes red. (2011) Veger i Vegløysa? Ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne Kyrkjefaglig Profil Volda, 180 sider
 • Austnaberg og Mæland red. (2009) Grensesprengende Forkynnelse for ungdom 15-18 år.Tapir Akademisk forlag Trondheim 275 sider
 • Ulstein red.(2004) Ungdom i Røsle 2Faglege perspektiv og utfordringar Tapir Akademisk forlag Trondheim s.155-257, 265-290125 sider
 • Miller & Staal (2004) Gjør ditt barnearbeid til ukens høydepunkt for barna Zondervan publishing Grand Rapids, Michigan 179 sider
 • Norheim, Bård Eirik Hallesby (2008), "Et utvalg" i: Kan tru praktiserast?: teologi for kristent ungdomsarbeid Trondheim: Tapir, 2008, 29-72, 43 sider
Supplerende litteratur
 • Austnaberg: Hans: Hvordan tenker ungdommene å nå dem som ikke tilhører et kristent fellesskap?
 • Brunstad; Paul Otto: Det grensesprengende: Om grensers egenart og betydning I møte med dagens ungdomskultur i Austnaberg, Hans og Mæland, Bård: Grensesprengende. Tapir Forlag, Trondheim 2009 s 49-72 og 99-114
 • Kleiven, Tormod (2007),"Sexualitet: hvordan være en veileder for unge mennesker?" Ung telogi 40, nr. 1 39-46, 7 sider
 • Engedal, Leif Gunnar (2004), "Huden og sansene: menneskets seksualitet i spenningen mellom livsutfoldelse og ødeleggelse" Ungdom i rørsle/ Jan Ove Ulstein red. Oslo: Tapir., 265-277 13 sider
 • Evenshaug, Oddbjørn og Dag Hallen (2000), "Kap. 1,3,5-7, 9-19" Barne- og ungdomspsykologi 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk, (xx s)

Oppdatert 16. september 2015