MAL524 Ledelse av barn og unge

MAL524 Ledelse av barn og unge

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL524
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Førstelektor  Øyvind Skjegstad
Undervisningsspråk Skandinaviske språk og ev. engelsk
Gjelder fra
Mars 2013

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling
 

Emnebeskrivelse

Emnet MAL524 Ledelse av barn og unge utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • En teologisk forståelse av barn og unges plass i menighet og samfunn.
 • God kunnskap om faktorer som bidrar til modenhet i ungdoms trosutvikling.
 • Kjenne teorier om barn og ungdoms identitetsdannelse, sosialisering og utvikling i det sen-moderne samfunn.
 • Kjenne informasjonssamfunnet og den virtuelle virkelighet som tilbys barn og unge.
 • God kunnskap om modeller for ledelse av menighetens barne- og ungdomsarbeid og for å forstå barn og unges spiritualitet.
 • Kjenne strategier for barne- og ungdomsarbeidets plass i menighetens helhetstenkning.
Ferdighetsmål
 • Evne til å lede den teologiske refleksjonen om menighetens arbeid med barn, ungdom og deres familier.
 • Kunne motivere og lede arbeidet med ledertrening, være leder for ledere blant barn og ungdom.
 • Evne til å møte barn og unge med forståelse og innlevelse.
 • Evne til å hjelpe barn og unge til å utforme en livsstil og levemåte som er robust og bærekraftig. 
 • Kunne håndtere problemer knyttet til rus, seksualitet og lovovertredelser hos barn og unge i en menighets- eller forsamlingskontekst.
 • Kunne forebygge og håndtere overgrepsproblematikk for barn og unge.
 • Kunne arbeide kontekstuelt med det bibelske budskapet og barne- og ungdomskulturen.
 • Kunne reflektere over og utvikle egen og andres rolle som kristen leder.
Generell kompetanse
 • Kunne vise respekt for andres forståelse, overbevisning og livserfaring.
 • Kunne begrunne og argumentere for et kristent verdigrunnlag i en pluralistisk kontekst.
 • Kunne se betydningen av barn og unges viktige plass for menighetens liv.
 • Kunne bekrefte det enkelte menneskes verdi ut fra alle menneskers likeverd.
 • Kunne lede barne- og ungdomsarbeid i forskjellige menighetskontekster.
 • Kunne formidle kristen tro og etikk på en pedagogisk måte.

Kursbeskrivelser og arbeidsformer 

Emnet skal belyse barn og unges trosutvikling og plass i menighetsfellesskapet. Det skal gi relevant kunnskap om barn og unge til den som skal være leder. Emnet skal sette ledere i stand til å lage og gjennomføre strategier for barne- og ungdomsarbeid, og for systematisk trosopplæring. Videre skal det gi ressurser til en teologisk og etisk refleksjon omkring forholdet mellom lederen og barnet/ungdommen.
 
En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og gruppesamtaler, samt en eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.
 
Studentene skal ved undervisningens begynnelse levere inn en bokrapport etter nærmere angitt mal.  Når studenten møter til undervisningsuke, skal han/hun ha observert hvordan barne- eller ungdomsarbeidet drives i en utvalgt menighet. Notatet skal være på ca. 3 sider. Observasjonsnotatet må være levert for å få anledning til å avlegge eksamen.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Skriftlig skoleeksamen 4 timer.
Eksamen kan arrangeres på ulike steder til samme tid.
Gradert karakter A-F.
 
For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapport
  • Observasjonsnotat (se beskrivelse over)
 • Gjennomgått oppgaveseminar

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av kursuken og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Austnaberg, Hans & Mæland, Bård (red.) (2009). Grensesprengende forkynnelse for ungdom 15-18 år.  Trondheim: Tapir akademisk forlag. (275 sider)
 
Miller, S. & Staal, D. (2004). Gjør ditt barnearbeid til ukens høydepunkt for barna. Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing. (179 siderNorheim, Bård Eirik
 
Hallesby (2008). Et utvalg i: Kan tru praktiserast?: teologi for kristent ungdomsarbeid. Trondheim: Tapir, 29-72, 43 sider
 
Ulstein, J.O. & Aadnanes, P.M. (red.) (2011). Veger i Vegløysa? Ungdom, identitet og livssynsdanning i det postmoderne. Trondheim: Tapir (180 sider)
 
Ulstein, J.O. (red.) (2004). Ungdom i rørsle 2.  Faglege perspektiv og utfordringar. Trondheim: Tapir, ss.155-257, 265-290.  (125 sider)
 
Supplerende litteratur
Engedal, Leif Gunnar (2004). Huden og sansene: menneskets seksualitet i spenningen mellom livsutfoldelse og ødeleggelse. I: Ulstein, J.O. (red.) Ungdom i rørsle. Trondheim: Tapir, ss. 265-277. (13 sider)
 
Evenshaug, Oddbjørn og Hallen, Dag (2000). Barne- og ungdomspsykologi. 4. utg. Oslo: Gyldendal akademisk. (Kap. 1,3,5-7, 9-19)
 
Kleiven, Tormod (2007) Sexualitet: hvordan være en veileder for unge mennesker? Ung teologi 40, nr. 1 39-46. (7 sider)
Oppdatert 2. mai 2018