MAL527 Åpenbaring, pneumatologi og ekklesiologi

MAL527 Åpenbaring, pneumatologi og ekklesiologi

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL527
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Førsteamanuensis Reidar Salvesen og docent Roland Spjuth 
Undervisningsspråk Skandinaviske språk og ev. engelsk
Gjelder fra
Mars 2017

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for Master i ledelse og menighetsutvikling
 

Emnebeskrivelse

MAL527 Åpenbaring, pneumatologi og ekklesiologi utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet Master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • God innsikt i bruken av systematisk teologisk metode og dens relevans for å utvikle kirkens formidlende tjeneste.
 • Inngående kunnskap om kristen åpenbaringsforståelse, læren om Den hellige ånd og om kirkens natur og oppdrag – samt sammenhengen mellom disse.
 • Emnet skal gi en kunnskapsbase for å kunne pedagogisk tilrettelegge forkynnelse og formidling innenfor emnets tematikk.
Ferdighetsmål
 • Evne til å drøfte problemstillinger knyttet til forståelsen og verdien av å bruke systematisk teologisk refleksjon i en kirkelig formidlingssituasjon.
 • Kunne formulere teologisk innsikt innenfor emneområdet med tanke på anvendelse i kristen forkynnelse og formidling.
 • Kritisk kunne vurdere ulike tilnærminger til åpenbaringsforståelsen, pneumatologien og ekklesiologien.
Generell kompetanse
 • Bli i stand til å kritisk kunne vurdere ulike teologiske standpunkter i samspill med kirkelige praksiser og kristen forkynnelse.
 • Bli i stand til å konstruktivt bruke innsikter ervervet fra emnet i menighetsbyggende fornyende tenkning og praksis.
 • Bli i stand til å kommunisere kunnskaper fra emneområdet både i faglige miljøer og i kirke og menighet. 

Kursbeskrivelse og arbeidsformer 

Emnet setter søkelys på sentrale temaer innenfor kristen teologi og drøfter disse i et hermeneutisk og systematisk perspektiv. Emnet setter fokus på den kristne åpenbaringsforståelsens særegne karakter og problematikk, Åndens genuine rolle i åpenbaringssammenheng, i frelseshistorien og som skaper av kirken – samt kirkens tilblivelse, natur og funksjon. Emnet har som formål å gi utdypet innsikt i nevnte sentrale temaer i kristen tro. Det skal dessuten gi studenten trening i å drøfte disse ut fra bibelmaterialet, i lys av tolkningshistorien, i et økumenisk perspektiv og endelig som en ressurs for forkynnelse og undervisning i kirken. 
 
En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler, samt
en eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.
 
Før kursstart skal studenten også levere bokrapport og et refleksjonsnotat med oppgaveutkast.
 

Vurderingsformer

Eksamen
I MAL527 skriver studenten en emneoppgave på 5000 ord (+/- 10 %) under veiledning. Oppgaven vurderes etter gradert skala A – F. For å få vurdert oppgaven, må følgende elementer være fullført og bestått:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær)
 • Obligatorisk innlevering etter oppgitt mal:
  • Bokrapporter
  • Refleksjonsnotat m/oppgaveutkast
 • Gjennomgått oppgaveseminar og innledende veiledning knyttet til forslag til oppgaveinnledning

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av kursuken og emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

Yong, A. (2014). Renewing Christian Theology: Systematics for a Global Christianity. Waco, Tx.: Baylor University Press (Kapitlene 1, 3, 7, 12)
 
Dulles, Avery (1980). The Symbolic Structure of Revelation, Theological Studies, 41(1), s. 51-73 
 
Gravem, Peder (2003). Ein paradigmekonflikt i systematisk teologi – Pannenberg og Lindbeck som døme. Tidsskrift for Teologi og Kirke, 74(3), s. 179-192.
 
Gregersen, Niels Henrik (2008). Dogmatik som samtidsteologi. Dansk Teologisk Tidsskrift, 71(4), s. 290-310
 
Hegertun, Terje (2017). The Spirit Driven Church. Signs of God's graceful presence. Eugene: OR: Pickwick. (Kapitlene 1, 3, 4, 7, 8, 9)
 
Henriksen, Jan-Olav (2013). Åpenbaring, erfaring og teologi.  Teologisk tidsskrift, 2(4), (s. 379-395)
 
Husbands, Mark & Treier, Daniel J. (red..) (2005).  The Community of the Word: Toward an Evangelical Ecclesiology, Downers Grove: InterVarsity Press. (Kapitlene 3, 6, 11 og 14)
 
McGrath, Allister (red.) (2017): The Christian Theology Reader. 5th ed. Chichester: Wiley. (Tekster kopieres og deles ut i undervisningen.)
 
Murphy, Nancey (2007). Beyond Liberalism & Fundamentalism. How Modern and Postmodern Philosophy set the Theological Agenda. Harrisburg, Pennsylvania: Trinity Press International. (S. 1-35)
 
Pinnock, Clark H. (1996). Flame of Love. A Theology of the Holy Spirit. Downers Grove, Illinois: IVP Academic. (S. 9-248, med unntak av ss. 113-148)
 
Rasmusson, Arne (2014). Att leva med Bibeln som berättelse. En narrativ och ecclesiologisk hermeneutik. Dansk Teologisk Tidsskrift for Teologi og Kirke, 41(3), s. 231-250.
 
Volf, Miroslav (1998). After Our Likeness. The Church as the Image of the Trinity. (Part II, ss. 127-282). Grand Rapids: Eerdmans.
 
Oppdatert 2. mai 2018