MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie

MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MAL528
Undervisningssemester Se ATHs nettsider
Studiested Se ATHs nettsider
Emneansvarlig Professor II Tommy Wasserman
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Mars 2017

 

Opptakskrav

Bachelorgrad i teologi eller tilsvarende, se for øvrig de spesifikke opptakskrav for master i ledelse og menighetsutvikling (les mer om de spesifikke opptakskravene).
 

Emnebeskrivelse

MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie utgjør 10 studiepoeng av emnegruppen MAL520. Emnet er et valgemne i studieprogrammet master i ledelse og menighetsutvikling.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • God innsikt i bruken av eksegetisk og bibelvitenskapelig metodisk arbeid knyttet til emnets utvalgte bibelskrifter og tekster. 
 • God kunnskap om tekstenes ekklesiologiske innhold og deres relevans for kirkens budskapsformidling i dagens situasjon.
Ferdighetsmål
 • Kunne fortolke og kommentere utvalgte tekster med utgangspunkt i den greske teksten ved hjelp av eksegetisk/bibelvitenskapelig metode.
 • Kunne anvende eksegetisk kunnskap og innsikt i ulike formidlingskontekster i kirken.
 • Kunne tilpasse innsikter fra tekstene inn i den situasjon og utfordringer som kirken befinner seg i i dag.
Generell kompetanse
 • Ha en reflektert forståelse av kirken som læringsmiljø og av bibelteologiens sentrale plass og funksjon i forhold til menigheters utvikling og ulike undervisningsmiljøer.
 • Ha evne til å kritisk evaluere og utvikle menighetspraksis i lys av bibelske tekster og tematikk

Kursbeskrivelse og arbeidsformer

Emnet skal gi innføring og trening i bruk av eksegetisk og bibelvitenskapelig metode i arbeid med nytestamentlige tekster fra1. Korinterbrev og Johannes åpenbaring. 1. Korinterbrev gir et lærerikt innblikk i en kristen menighets liv og utforinger i en hellenistisk kultur. Også Åpenbaringsboken handler om kirkens forhold til omgivelsene, men i dette apokalyptiske skriftet får omgivelsene både en litterær form og et innhold som krever særlig innsikt i sjanger og kontekst. Ved grundig eksegetisk arbeid i lys av tolkningshistorien vil emnet spesielt ha fokus på tekstenes relevans for kirkens liv og utfordringer i vår tid. Og spesielt vil kirkens kommunikative utfordringer belyses.
    
Emnet forutsetter grunnkunnskaper i gresk (min. 10 stp).
 
Undervisning
En ukes intensiv undervisning, med forelesninger, dialoger og samtaler.
En eller to ettermiddags- eller kveldssamlinger.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Et essay på 3000 ord som enten er en hermeneutisk eller pedagogisk refleksjon over en utvalgt pensumtekst.  Essayet teller 70% av samlet karakter.
 
En muntlig eksamen basert på utvalgte pensumtekster på grunnspråket vil bli avholdt på oppsatt tid etter at emnekurset er avholdt. Vilkår for at studenten kan ta muntlig eksamen er at essayet er innlevert og godkjent. Muntlig eksamen teller 30% av samlet karakter.
 
For å kunne melde seg opp til eksamen, må følgende elementer av emnet være fullført og bestått:
 • Obligatorisk kursdeltakelse (maks. 25% fravær).
 • Obligatorisk essayinnlevering skal være godkjent før kursstart.

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger etter retningslinjene i Ansgar Teologiske Høgskoles kvalitetssikringssystem.
 

Pensum

1 Korinterbrev (Pensumtekster: kapitlene 7–14)
 • Dunn, J.D.G. (ed.) (2003). The Cambridge Companion to St Paul. (Ss. 74–91, 199–212, 256–270). Cambridge University Press. ISBN: 0-521-78155-0
 • Fee, Gordon D. (2014): The first epistle to the Corinthians, NICNT. Rev. ed. Grand Rapids: Eerdmans. ISBN: 978-0-8028-7136-7. (Utvalgte sider)
 • Sanders, E.P. (1991). Paul A Very Short Introduction. (Ss.1–137) Oxford University Press. ISBN: 0-19-285451-8
Johannes Åpenbaring (Pensumtekster: kapitlene 2–5; 12–13; 20–21)
 • Bauckham, R. (1993). The Theology of the Book of Revelation. Cambridge University Press.  ISBN: 05-2135-691-1
 • Collins, J.J. (1998): The Apocalyptic Imagination an Introduction to Jewish Apocalyptic Literature. Second Edition. (Ss. 1–43, 256–280) Grand Rapids: Eerdmans.  ISBN: 978-0-8028-4371-5
 • Koester, C.R. (2014). Revelation. (Ss. 540–606) Yale University Press. ISBN: 978-0-300-21691-2
 • Witherington III, B. (2003). Revelation. Cambridge University Press.(Ss. 1–40,65–125, 239–284) ISBN: 0-521-80609-7

Oppdatert 23. juni 2017