IFO118 Migrasjon og minoritetspsykologi

IFO118 Migrasjon og minoritetspsykologi

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode IFO118
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Høgskolelektor Hildegunn Tønnessen Schuff
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2013

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet PSY118/IFO118 Migrasjon og minoritetspsykologi et fordypningsemne i Bachelor i Kultur- og samfunnspsykologi ved ATH Fordypningen skal til sammen utgjøre minst 60 studiepoeng. Emnet er tilsvarende på årsstudiet IFO100 Interkulturell forståelse.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger og besøk fra/til relevante organisasjoner. Det vil legges til rette for at studentene kan delta på flerkulturelle arenaer i løpet av undervisningsperioden, og slik få muligheten til å knytte teori til praksis.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Kunne gjengi og forklare ulike psykologiske tilnærminger til å forstå menneskers atferd og identitet sett i forhold til kultur, gruppetilhørighet, migrasjon og minoritetsposisjon
 • Kunne gjøre rede for sentrale dilemmaer, identitetsprosesser og ressurser hos krysskulturelle barn og unge
 • Kunne gjengi og forklare mekanismer som driver global migrasjon og forstå grunnleggende begreper knyttet til minoriteter, migrasjon, innvandrere, asylpolitikk, integrering og etnisitet
 • Kunne gjøre rede for kompleksitet og minoritetsproblematikk i Norge som et sammensatt samfunn
Ferdighetsmål
 • Kunne trekke på kunnskapen om migrasjon og minoritetspsykologi til å bli en ansvarlig bidragsyter i lokal og nasjonal behandling av minoriteter og krysskulturelle unge
 • Kunne reflektere rundt dilemmaer angående sameksistens i flerkulturelle samfunn
 • Kunne reflektere rundt utfordringer i forhold til etniske minoriteters psykiske helse og møte med hjelpeapparatet
 • Kunne vurdere tiltak for integrering i den norske konteksten
Generell kompetanse
 • Kunne knytte sammen teori og praksis i møte med mennesker med ulik kulturell bakgrunn
 • Kunne trekke på ulike fagområder for å belyse et tema (tverrfaglig kompetanse)
 • Kunne vise respekt og forståelse i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn, og reflektere over egne holdninger overfor minoriteter

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Migrasjons- og minoritetspsykologi (5 studiepoeng)
Kurset skal gi en innføring i akkulturasjonsprosesser og minoritetspsykologi, og gi innsikt i hvordan kultur, migrasjonsprosesser og minoritetsposisjon kan påvirke menneskers psyke og livskvalitet. Å forstå krysskulturelle barn og unge og deres identitetsprosesser, dilemmaer og ressurser er et av kursets sentrale temaer.
Kurset tar for seg sosialpsykologiske perspektiver på minoriteter og majoriteter, kulturtilpasning, identitet, fordommer og diskriminering. Kurset vil belyse hvordan man ut fra kultur- og minoritetspsykologiske perspektiver kan forstå og fremme positiv identitetsutvikling og god samhandling i flerkulturelle samfunn.
 
Migrasjon og det flerkulturelle Norge (5 studiepoeng)
Kurset skal gi en innføring i migrasjonsfeltet og en oversikt over Norge som flerkulturelt samfunn. Teorier og begreper i kurset vil bli knyttet til den innvandringspolitiske debatten.
Kurset inneholder en praksisdel der studentene skal besøke et asylmottak og delta på et integreringstiltak, eksempelvis verdensmiddag eller norsktreningskafé. Å gjennomføre disse to aktivitetene og levere en praksisrapport etterpå er obligatorisk.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Praksisrapport (bestått/ikke bestått) og skriftlig eksamen 4 timer. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem
 

Pensum

Migrasjon og det flerkulturelle Norge
Eriksen, Thomas H. og Torunn Arntsen Sajjad: Kulturforskjeller i praksis. Perspektiver på det flerkulturelle Norge. Gyldendal akademisk 2011. s137-281(144 sider)
Fuglerud, Øyvind : Migrasjonsforståelse: Flytteprosesser, rasisme og globalisering 2.utgave  Oslo: Universitetsforlaget 2017(250 sider)
 
Migrasjons- og minoritetspsykologi
Chryssochoou, X: Cultural diversity: Its social psychology. Oxford: Blackwell, 2004. S. xv-96 (ca. 100 sider).
Salole, Lill: Identitet og Tilhørighet – OM Ressurser og Dilemmaer i en Krysskulturell Oppvekst. Oslo, Gyldendal Akademisk,  2018. (ca. 180sider)
Varvin, Sverre: Flyktningers Psykiske Helse. Oslo: Universitetsforlaget, 2018 (Kap.1–5).
 
Anbefalt tilleggslitteratur for dem med lite psykologibakgrunn (IFO-studenter):
Karlsen, Pål Johan: Psykologi. Inngangsporten. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. Særlig s. 22-45 og 182-212 (63 sider).
Tillegget (oversikt over teorier og modeller) i Chryssochoous bok
Oppdatert 3. juli 2019