MUS113 Musikkhistorie

MUS113 Musikkhistorie

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   20
Kode MUS113
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Høyskolelektor Bodil Kvernenes Nørsett
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2012

 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS113 Musikkhistorie består av en musikkhistorisk innføring og en grunnleggende innføring i analyse og formlære, som til sammen skal gi studenten en bred oversikt over den vestlige musikkens historie og dens ulike uttrykksformer fra antikken og frem til i dag. Emnet binder sammen det vi i dag kaller klassisk musikk og populærmusikk, og viser hvordan ulike musikalske uttrykk har påvirket hverandre på tvers av historiens epoker og stilarter. Studenten gis også ferdigheter i å forstå og analysere musikk fra ulike epoker og stilarter, for på den måten å bedre forstå både den historiske uviklingen og den musikalske egenarten musikk har. Målet er å utvikle studentens historiske forståelse og analytiske evner. Emnet har ”den analytiske musikeren” i sentrum.
 
Emnet MUS113 Musikkhistorie utgjør 20 studiepoeng av MUS100 Årsstudie i musikk. MUS100 Årsstudie i musikk skal til sammen utgjøre 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved ATH.
 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
  • ha en grunnleggende forståelse for den vestlige kunstmusikkens historie og utvikling
  • ha en grunnleggende forståelse for den vestlige populærmusikkens historie og utvikling
  • ha en grunnleggende forståelse for sammenhengen mellom den vestlig kunstmusikkens og populærmusikkens utvikling.
  • ha en grunnleggende forståelse for musikkens oppbygging og form i ulike tidsepoker og stilarter
Ferdighetsmål:
  • kunne benytte relevant analyseverktøy til å presentere selvstendige analyser av musikk fra ulike epoker og stilarter
Generell kompetanse:
  • tilegne seg erfaringer og ferdigheter rundt faglig diskusjon og refleksjon
  • tilegne seg ferdigheter i å formidle fagstoff, både muntlig og skriftlig

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Musikkhistorie før 1900
I kurset Musikkhistorie før 1900 skal studenten tilegne seg kunnskap om den vestlige kunstmusikken historie frem til ca 1900. Undervisningen gis som forelesninger.
 
Musikkhistorie etter 1900
I kurset Musikkhistorie etter 1900 skal studenten tilegne seg kunnskap om den vestlige musikkens ulike retninger på 1900-tallet. Sentralt er skillet mellom kunstmusikk og populærmusikk; hvordan dette skillet oppstod, hva som kjennetegner de ulike musikalske uttrykkene, og hvordan de har påvirket hverandre. Undervisningen gis som forelesninger.
 
Analyse og formlære
I kurset Analyse og formlære skal studenten tilegne seg kunnskap om sentrale musikalske former og deres kjennetegn, og utvikle ferdigheter i å benytte relevante analysemetoder i arbeidet med å beskrive og forstå musikkens egenart. Kurset tar for seg musikk fra ulike epoker og genre, og studenten får arbeide med analyseoppgaver, både individuelt og i grupper. Undervisningen gis som seminartimer.
Undervisningen i kurset Analyse og formlære er obligatorisk.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS113 Musikkhistorie benyttes følgende vurderingsformer:
  • Seminaroppgave med selvvalgt tema, som skal inneholde en analyse av et tilhørende verk eller låt. Omfang: 3 500 ord. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 50 % av emnet.
  • Muntlig eksamen i musikkhistorie. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 50 % av emnet.
For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:
  • Obligatoriske mappeoppgaver

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Pensumliste offentliggjøres nærmere studiestart.
 
Oppdatert 26. juni 2017