MUS121 Musikkutøving I

MUS121 Musikkutøving I

 

Fakta om emnet

Studiepoeng  
30
Kode
MUS121
Undervisningssemester
Høst og vår
Studiested
Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig
Pål Rake
Undervisningsspråk
Norsk
Gjelder fra
Høsten 2019
 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS121 Musikkutøving I består av tre kurs som til sammen gir en innføring i grunnleggende musikkutøvende emner, og anvender disse i både individuelle og gruppeinndelte emner. Målet er å utvikle studentens musikalitet og formidlingen av denne. Emnet har ”musikeren” i sentrum.
 
Emnet MUS121 Musikkutøving I utgjør 30 studiepoeng av MUS100 Årsstudium i musikk. MUS100 Årsstudium i musikk skal til sammen utgjøre 60 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi og Bachelor i musikk og helse (3-årig studieløp) ved ATH.
 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
 • ha grunnleggende kunnskap i musikkteori
 • kunne reflektere rundt ulike problemstillinger knyttet til musikkutøving
Ferdighetsmål:
 • kunne anvende musikkteori i praksis
 • tilegne seg ferdigheter innenfor musikalsk ledelse og samspill, som gjør studenten i stand til å skape ulike musikalske uttrykk sammen med andre
 • uttrykke egen kunstnerisk identitet gjennom et musikkinstrument
Generell kompetanse:
 • ha erfaring med og reflekterte holdninger til ulike problemstillinger knyttet opp mot formidling av musikk og utøvende kunst

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Hovedinstrument 10 stp
I kurset Hovedinstrument gis studenten muligheter til å utvikle seg teknisk og musikalsk på et selvvalgt instrument. Undervisningen gis en til en eller i små grupper, hvor studenten i samarbeid med lærer lager et individuelt tilpasset opplegg etter mesterlæreprinsippet. Egenøving er en viktig faktor for utviklingen. I tillegg legges det opp til interpretasjonstimer. Her skal studenten prøves i å utøve på sitt instrument, samt å reflektere og evaluere egen og andres utøving på et konstruktivt og høyt faglig nivå.
Samspilleldelse 10 stp
I kurset samspill og ledelse skal studenten gjennom praktisk veiledning i samspillgrupper få erfaring med å utøve og formidle musikk i et ensemble. I tillegg skal studenten erfare å lede et ensemble. Gruppedynamikk, ledelsespsykologi, forståelse for de ulike instrumentenes roller i en samspillsituasjon, innstudering og direksjonsteknikk, samt formidling er aktuelle temaer. Undervisningen gis i grupper og i seminar.
Musikkteori og hørelære 10 stp
            I kurset Musikkteori og hørelære skal studenten jobbe med å utvikle sin
musikkforståelse, og knytte den teoretiske kunnskapen sammen med sin egen musikkutøvingspraksis. Undervisningen er både teoretisk og praktisk og gis i nivåinndelte grupper.
 
All undervisning i emnet MUS121 Musikkutøving er obligatorisk, og hvert enkelt kurs følger ATHs maksgrense på 25 % fravær. Faglige aktiviteter tilknyttet ATH som tilsvarer læringsutbyttebeskrivelsene, vil kunne gi dispensasjon fra fraværsgrensen etter gitte retningslinjer.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS121 Musikkutøving benyttes følgende vurderingsformer:
 • Hovedinstrument: eksamenskonsert hvor studenten presenterer et selvvalgt program av 15 minutters varighet. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 50 % av emnet
 • Musikkteori og hørelære: en skriftlig del og en muntlig del. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 25 % av emnet.
 • Samspilledelse: praktisk prøve hvor studenten skal lede et ensemble i en innstuderingsoppgave (gis tre virkedager før eksamen) og en direksjonsoppgave. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 25 % av emnet.
For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:
 • Studenten må ha utført en samspillskonsert.
 • Interpretasjon i hovedinstrument skal være avholdt etter gitter retningslinjer

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Oppdaterte pensumlister vil du til en hver tid finne på skolens hjemmeside.

 
Oppdatert 2. juni 2019