MUS211 Musikkutøving II

MUS211 Musikkutøving II

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MUS211
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Pål Rake
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Høsten 2012

 

Opptakskrav

Fullført og bestått MUS100 Årsstudie i musikk ved ATH eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS211 Musikkutøving II bygger på emnet MUS121 Musikkutøving I. Her får studenten mulighet til å videreutvikle seg som musiker og fordype seg i sitt hovedinstrument.
 
Emnet MUS211 Musikkutøving II utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved ATH.
 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
  • kunne tolke og vurdere ulike musikalske presentasjoner og uttrykk
Ferdighetsmål:
  • tilegne seg musikalske og tekniske ferdigheter på et instrument som gjør ham/ henne i stand til å formidle musikk på en ekte og personlig måte, både alene og sammen med andre.
  • tilegne seg ferdigheter i å anvende musikkteori og hørelære i sin egen musikalske praksis
Generell kompetanse:
  • erfaring med og reflekterte holdninger til ulike problemstillinger knyttet opp mot formidling av musikk

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Hovedinstrument
I kurset Hovedinstrument gis studenten muligheter til å videreutvikle seg teknisk og musikalsk på et selvvalgt instrument eller et annet formidlingsområde (som for eksempel direksjon, lydteknikk, DJ’ing, programmering og lignende). Undervisningen gis normalt en til en, hvor studenten i samarbeid med lærer lager et individuelt tilpasset opplegg. Egenøving er en viktig faktor for utviklingen.
Interpretasjon
I kurset Interpretasjon skal studenten jobbe med å bevisstgjøre seg hvordan ulike tolkninger påvirker en fremførelse. Undervisningen gis som seminartimer, hvor egenaktivitet og deltakelse i form av musikalske presentasjoner og diskusjoner utgjør hoveddelen av kurset.
Hørelære
I kurset Hørelære skal studenten jobbe med å videreutvikle sitt musikalske gehør og knytte dette sammen med sin egen musikkutøvingspraksis. Undervisningen er både teoretisk og praktisk og gis i nivåinndelte grupper.
 
All undervisning i emnet MUS211 Musikkutøving II er obligatorisk.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS211 Musikkutøving II benyttes følgende vurderingsformer:
  • Hovedinstrument: eksamenskonsert hvor studenten presenterer et selvvalgt program av 15 minutters varighet. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 60 % av emnet
  • Hørelære: en skriftlig del og en muntlig del. Vurderes etter gradert skala A-F, hvor karakteren teller 40 % av emnet.
For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:
  • Interpretasjon

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Oppdaterte pensumlister vil du til en hver tid finne på skolens hjemmeside.
Oppdatert 2. juli 2019