MUS212 Musikkteknologi I

MUS212 Musikkteknologi I

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MUS212
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Kjetil Høyer Jonassen
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Høsten 2012

 

Opptakskrav

Fullført og bestått MUS100 Årsstudie i musikk ved ATH eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS212 Musikkteknologi I bygger på emnet MUS112 Musikkproduksjon. Gjennom arbeid med emnet skal studenten tilegne seg instrumentkunnskap og kunnskap om populærmusikalske arrangeringsteknikker, som skal benyttes i ulike kreative prosesser. Studenten skal lage låter selv, arrangere disse, og gjennom undervisning i musikkteknologi og studioarbeid gjøres i stand til å kunne produsere og ferdigstille sine egne låter.
 
Emnet MUS212 Musikkteknologi I utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved ATH. Emnet er obligatorisk og skal inngå i graden Bachelor i musikkteknologi ved ATH.
 

Forventet læringsutbytte                                                                                                

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
  • tilegne seg kunnskap om populærmusikkarrangering for ulike instrumentgrupper
  • tilegne seg kunnskap om instrumenter
Ferdighetsmål:
  • kunne lage arrangementer i ulike populærmusikalske genre for ulike instrumentgrupper
  • tilegne seg ferdigheter i låtskriving og låtutvikling
  • kunne bruke digitale verktøy som Sibelius og Logic som hjelpemidler i kreative prosesser knyttet opp mot låtskriving, arrangering og praktisk studioarbeid
Generell kompetanse:
  • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Musikkteknologi
I kurset Musikkteknologi skal studenten gjennom teori og praktisk arbeid utvikle sine ferdigheter i bruk av Logic Pro som programmerings- og innspillingsverktøy. I tillegg legges det mer vekt på kreativt studioarbeid, som innbefatter innspilling og bearbeiding av lyd/ musikk. Undervisningen gis som seminartimer, hvor studentene møtes enten klassevis eller i grupper, og arbeider selvstendig med oppgaver tilknyttet kurset.
Arrangering og låtskriving
            I kurset Arrangering og låtskriving skal studenten videreutvikle sin kunnskap om
sentrale populærmusikalske arrangeringsteknikker, og tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i å arrangere for ulike instrumentgrupper. Kurset inneholder også en låtskrivingskomponent, hvor studentene får kunnskap om ulike låtskrivingsprosesser, kreativ bearbeidelse og utvikling av ideer, og studentene settes i stand til å lage sine egne låter. Undervisningen gis som seminartimer, og studenten gis individuell veiledning på sine egne prosjekter.
 
All undervisning i emnet MUS212 Musikkteknologi I er obligatorisk.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS212 Musikkteknologi I benyttes følgende vurderingsformer:
  • En seminaroppgave hvor studenten gjennom to ulike, selvskrevne låter skal vise ulike populærmusikalske arrangeringsteknikker for ulike instrumentgrupper. Dette skal ved hjelp av programmering og arbeid i studio presenteres som en lydfil med tilhørende noter. Oppgaven vurderes etter gradert skala A-F.
For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:
  • Obligatoriske mappeinnleveringer.

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Oppdaterte pensumlister vil du til en hver tid finne på skolens hjemmeside.
 
Oppdatert 2. juli 2019