MUS212 Musikkteknologi I

MUS212 Musikkteknologi I

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MUS212
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Høyskolelærer Trond Tellefsen
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2012

 

Opptakskrav

Fullført og bestått MUS100 Årsstudie i musikk ved ATH eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS212 Musikkteknologi I bygger på emnet MUS112 Musikkproduksjon. Gjennom arbeid med emnet skal studenten tilegne seg instrumentkunnskap og kunnskap om populærmusikalske arrangeringsteknikker, som skal benyttes i ulike kreative prosesser. Studenten skal lage låter selv, arrangere disse, og gjennom undervisning i musikkteknologi og studioarbeid gjøres i stand til å kunne produsere og ferdigstille sine egne låter.
 
Emnet MUS212 Musikkteknologi I utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved ATH. Emnet er obligatorisk og skal inngå i graden Bachelor i musikkteknologi.
 

Forventet læringsutbytte                                                                                                

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
  • tilegne seg kunnskap om populærmusikkarrangering for ulike instrumentgrupper
  • tilegne seg kunnskap om instrumenter
Ferdighetsmål:
  • kunne lage arrangementer i ulike populærmusikalske genre for ulike instrumentgrupper
  • tilegne seg ferdigheter i låtskriving og låtutvikling
  • kunne bruke digitale verktøy som Sibelius og Logic som hjelpemidler i kreative prosesser knyttet opp mot låtskriving, arrangering og praktisk studioarbeid
Generell kompetanse:
  • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Musikkteknologi
I kurset Musikkteknologi skal studenten gjennom teori og praktisk arbeid utvikle sine ferdigheter i bruk av Logic Pro som programmerings- og innspillingsverktøy. I tillegg legges det mer vekt på kreativt studioarbeid, som innbefatter innspilling og bearbeiding av lyd/ musikk. Undervisningen gis som seminartimer, hvor studentene møtes enten klassevis eller i grupper, og arbeider selvstendig med oppgaver tilknyttet kurset.
 
Arrangering og låtskriving
I kurset Arrangering og låtskriving skal studenten videreutvikle sin kunnskap om sentrale populærmusikalske arrangeringsteknikker, og tilegne seg kunnskaper om og ferdigheter i å arrangere for ulike instrumentgrupper. Kurset inneholder også en låtskrivingskomponent, hvor studentene får kunnskap om ulike låtskrivingsprosesser, kreativ bearbeidelse og utvikling av ideer, og studentene settes i stand til å lage sine egne låter. Undervisningen gis som seminartimer, og studenten gis individuell veiledning på sine egne prosjekter.
 
All undervisning i emnet MUS212 Musikkteknologi I er obligatorisk.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS212 Musikkteknologi I benyttes følgende vurderingsformer:
  • En seminaroppgave hvor studenten gjennom to ulike, selvskrevne låter skal vise ulike populærmusikalske arrangeringsteknikker for ulike instrumentgrupper. Dette skal ved hjelp av programmering og arbeid i studio presenteres som en lydfil med tilhørende noter. Oppgaven vurderes etter gradert skala A-F.
For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:
  • Obligatoriske mappeinnleveringer.

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Pensumliste offentliggjøres nærmere studiestart.
 
Oppdatert 26. juni 2017