MUS214 Musikkpedagogikk

MUS214 Musikkpedagogikk

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MUS214
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Marie Strand Skånland
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra Høsten 2019

 

Opptakskrav

Fullført og bestått MUS100 Årsstudie i musikk ved ATH eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS214 Musikkpedagogikk skal gi studenten en faglig breddeorientering med sikte på å utvikle og bevisstgjøre sin innsikt, kunnskap og sine holdninger i forhold til ulike pedagogiske problemstillinger. Emnet inneholder innføring i grunnleggende pedagogisk teori, og vektlegger hovedtemaer innen musikkpedagogikk, spesialpedagogikk og sosialpedagogikk. Samtidig har emnet et praktisk element, hvor prosjektarbeid, praktisk pedagogisk arbeid og metodisk egenutvikling står sentralt.
 
Emnet MUS214 Musikkpedagogikk utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved ATH.
 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
  • ha en grunnleggende forståelse for pedagogisk teori og metode
  • kunne redegjøre for ulike pedagogiske retninger
Ferdighetsmål:
  • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk rettede prosjekter ved hjelp av pedagogisk teori og relevant metodikk
Generell kompetanse:
  • kunne samarbeide, lede og bli ledet
  • kunne forstå og redegjøre for faglig vitenskapelig teori og metode

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Musikkpedagogikk
I kurset Musikkpedagogikk gjøres studenten kjent med ulike pedagogiske retninger innen musikkundervisning og musikkformidling. Undervisningen gis som forelesninger. Omfang: 24 forelesningstimer.
Prosjekt
I  kurset prosjekt skal studentene gjennomføre  et musikkpedagogisk prosjekt der relevant teori skal knyttes sammen med praktisk pedagogisk arbeid. Undervisningen gis som seminarundervisning, og prosjektet gjennomføres i grupper under veiledning av en lærer. Omfang: 24 seminartimer inkl. gjennomføring av prosjekt.
 
Aktiv deltakelse i kurset prosjekt er obligatorisk.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS214 Musikkpedagogikk benyttes følgende vurderingsformer:
  • En skriftlig 4 timers eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A-F.
For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:
  • Godkjent aktiv deltakelse i praktisk prosjekt.
  • Rapport fra prosjektarbeidet. Rapportens omfang skal være på ca 1000-1500 ord.

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Oppdaterte pensumlister vil du til en hver tid finne på skolens hjemmeside.
Oppdatert 2. juli 2019