MUS216 Akademisk tekst

MUS216 Akademisk tekst

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MUS216
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Maria Strand Skånland
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra Høsten 2019
                

Opptakskrav

Fullført og bestått MUS100 Årsstudie i musikk ved ATH eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS216 Akademisk tekst skal gi studenten metodiske verktøy som vil være til hjelp i arbeidet med Bacheloroppgaven. Studenten skal settes i stand til å fremstille en vitenskapelig tekst etter akademiske retningslinjer. Emnet inneholder en innføring i skriveteknikk samt en veiledningsdel.
 
Emnet MUS216 Akademisk tekst utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved ATH.
 
 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
 • ha kjennskap til retningslinjer for vitenskapelig tekst
 • ha kjennskap til relevant faglig litteratur innen musikkteknologifeltet
 • ha kjennskap til ulike referanseteknikker
 • kunne reflektere rundt ulike metodiske problemstillinger
Ferdighetsmål:
 • kunne fremstille en vitenskapelig tekst etter akademiske retningslinjer
 • kunne gjennomføre strukturert litteratursøk
 • kunne referere til litteratur etter gitte retningslinjer
 • kunne planlegge et vitenskapelig forskningsprosjekt innen musikkteknologifeltet 
Generell kompetanse:
 • kunne forholde seg kritisk til kilder
 • kunne forstå og gjøre bruk av faglig vitenskapelig teori og metode
 • få praktisk erfaring med hensyn til gjennomføringen av et prosjekt

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

I kurset MUS216 Akademisk tekst gis det innføring i skriveteknikk og retningslinjer for vitenskapelig tekst, inkludert litteratursøk og bruk av referanser. Undervisningen gis som forelesninger og workshops, samt veiledning i skrivearbeidet.
 
Obligatoriske krav:
 • Deltakelse i workshops i emnet
 • Én studentpresentasjon
 • Innlevering av selvvalgt pensumliste (minimum 500 sider)

Vurderingsformer

I emnet MUS216 Akademisk tekst benyttes følgende vurderingsformer:
 • En prosjektbeskrivelse som skal redegjøre for bacheloroppgavens innhold, bakgrunnskunnskap innen feltet og plan for metodisk og teoretisk tilnærming. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på ca. 1000 ord og minimum 500 sider selvvalgt pensum (litteraturliste regnes ikke med i ordomfang). Den vurderes til bestått/ikke bestått.

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Oppdaterte pensumlister vil du til en hver tid finne på skolens hjemmeside.
Oppdatert 2. juli 2019