MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi

MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   20
Kode MUS217
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Trond Tellefsen
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Høsten 2019

 

Opptakskrav

Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved ATH eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon. I tillegg kreves fullført og bestått i emnene MUS212 Musikkteknologi I og MUS213 Musikkteknologi II (eller tilsvarende fra annen institusjon) før bacheloroppgaven kan fremmes for sensur.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi skal gi studenten mulighet til å planlegge, forberede, tilrettelegge og gjennomføre et større prosjekt innen musikkproduksjon. Prosjektet skal i stor grad gjennomføres som et selvstendig arbeid. Studenten vil gjennom prosjektet måtte knytte sammen teori og praksis, og vil måtte jobbe med ulike yrkesrelevante problemstillinger ved hjelp av selvstendige og reflekterte løsninger. Studenten skal gjennom prosjektet forske i eget uttrykk, reflektere rundt sine valg og utvikle selvstendighet gjennom det erfaringsgrunnlaget som prosjektarbeidet gir.
 
Emnet MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi utgjør 20 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved ATH.
 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
 • ha bred kunnskap om produksjonsformer, prosesser, teknologi og produksjonsutstyr
 • ha kunnskap om produsentens rolle i arbeid med musikkproduksjon
 • ha bred kunnskap om forskjellige kunstneriske uttrykksformer som involverer anvendelse av musikkteknologi
 • kunne gjøre rede for utfordringer ved et forskningsprosjekt innen musikkteknologifeltet
Ferdighetsmål:
 • kunne anvende sine teoretiske kunnskaper og ferdigheter i sin utøvende, kunstneriske virksomhet med musikkteknologi.
 • utvikle selvstendighet i arbeid med kunstneriske prosjekt.
 • kunne skrive en akademisk tekst som drøfter tekniske og estetiske sider ved et kunstnerisk prosjekt i musikkteknologi
 • kunne reflektere over egne tekniske og akustiske løsninger
 • beherske lydproduksjon innen forskjellige musikalske uttrykk og instrumenteringer
 • kunne anvende relevante digitale og analoge musikk- og lydfaglige verktøy
Generell kompetanse:
 • kunne finne, vurdere og anvende relevant fagstoff
 • få praktisk erfaring med hensyn til gjennomføringen av et prosjekt

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Emnet er knyttet opp mot gjennomføringen av fire ulike oppgaver rettet mot lydteknisk arbeid med musikk. Oppgavene skal gi studenten øvelse i anvendelse av lydverktøy så vel som lydfaglige produksjonsmetoder og teknikker knyttet til musikkinnspilling og etterarbeid. Arbeidet skal resultere i fire bearbeidede lydfiler og det skal dokumenteres gjennom en skriftlig oppgave, hvor studenten drøfter de prosesser som oppgavene gjennomgår og reflekterer rundt vurderinger og valg som foretas underveis, samt knytter dette til relevant faglitteratur.
 
Studenten vil få veiledning underveis, men vil i stor grad måtte jobbe selvstendig og knytte til seg de aktørene som trengs for å gjennomføre prosjektet.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS217 Bacheloroppgave i musikkteknologi benyttes følgende vurderingsformer:
 • Dokumentasjon av det kunstneriske produktet i form av lydfiler. Lydfilene vurderes etter gradert skala A-F, og teller 60% av karakteren på bacheloroppgaven.  
 • En skriftlig oppgave som drøfter prosessene de ulike oppgavene har gjennomgått, samt knytter arbeidet til relevant faglitteratur. Teksten vurderes etter gradert skala A-F, og teller 40% av karakteren på bacheloroppgaven. Omfang: ca 3 500 ord.

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Oppdaterte pensumlister vil du til en hver tid finne på skolens hjemmeside.
 
Oppdatert 2. juli 2019