MUS218 Musikkteknologi praksis

MUS218 Musikkteknologi praksis

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MUS218
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Pål Rake
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Høsten 2013
Politiattest
Emnet har krav om politiattest for å delta i praksisopplæring

 

Opptakskrav

Fullført og bestått MUS100 Årsstudie i musikk ved ATH eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS218 Musikkteknologi praksis skal gi studenten innblikk i hvordan musikkteknologi benyttes i ulike ledd av musikkbransjen. Emnet tar sikte på utvikle og bevisstgjøre studentenes innsikt, kunnskap og holdninger i forhold til ulike musikkteknologiske problemstillinger.
 
Emnet MUS218 Musikkteknologi praksis utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved ATH.
 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
  • ha en grunnleggende forståelse om musikkteknologi som praksisfelt
  • ha kjennskap til ulike yrkesmuligheter innen fagfeltet
  • kunne redegjøre for ulike musikkteknologiske problemstillinger
Ferdighetsmål:
  • kunne planlegge, utføre og evaluere praktiske oppgaver knyttet opp mot musikkteknologi som praksisfelt
  • utvikle sin musikkteknologiske praksis gjennom veiledning og tilbakemeldinger
Generell kompetanse:
  • kunne samarbeide med ulike aktører i bransjen

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

I dette emnet blir studenten utplassert på et praksissted med en praksisveileder. Gjennom observasjon og egen praksis vil studenten få prøve seg på ulike arbeidsoppgaver knyttet opp mot musikk og musikkteknologi.
 
Aktuelle praksisplasser kan være lydstudioer, kulturhus, konsertsteder/ arrangører, kirker og menigheter, skoler og lignende som gjør bruk at musikkteknologi som opptaks- og formidlingsverktøy.
 
Praksisperioden kan ha varierende lengde og vil måtte tilpasses det enkelte praksissted, men skal i sum være på ca 150 timer (4 uker).
 
Praksis er obligatorisk.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS218 Musikkteknologi praksis  benyttes følgende vurderingsformer:
  • En evaluering fra praksisveileder. Studentens praksis vurderes til bestått/ ikke bestått.
  • Rapport fra studenten. Rapporten vurderes til bestått/ ikke bestått.

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Oppdaterte pensumlister vil du til en hver tid finne på skolens hjemmeside.
 
Oppdatert 2. juli 2019