MUS220 Bransjekunnskap

MUS220 Bransjekunnskap

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MUS220
Undervisningssemester Vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Bodil Kvernenes Nørsett
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Våren 2015

 

Opptakskrav

Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved ATH eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS220 Bransjekunnskap skal gi studenten nødvendige forutsetninger for å kunne forstå musikkbransjen og kunne skape seg sin egen arbeidsplass. Emnet gir både en teoretisk og en praktisk innføring i musikkbransjens struktur og dens hovedaktører. Emnet vil gi studenten kunnskap om entreprenørskap, organisasjoner og aktører i bransjen, støtteordninger, etikk, opphavsrett og lignende, og vil søke å utvikle studentens egenskaper med hensyn til egen profesjon. Målet er å sette studenten i stand til å kunne orientere seg i dette landskapet, slik at forutsetningene for å lykkes som arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende blir best mulig.
 
Emnet MUS220 Bransjekunnskap utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved ATH. Emnet er et valgemne og kan inngå i graden Bachelor i musikkteknologi ved ATH.
 

Forventet læringsutbytte           

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
 • tilegne seg kunnskap om musikkbransjens struktur, sentrale aktører og organisasjoner
 • tilegne seg kunnskap om støtteordninger og økonomiske vilkår
 • tilegne seg kunnskap om medienes rolle i musikkbransjen
 • utvikle kjennskap til relevant forsknings- og utviklingsarbeid
 • tilegne seg kunnskap om bransjens historie og framtidsutsikter
 • tilegne seg kunnskap om relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger, knyttet opp mot gjeldende lover og regler (herunder åndsverkloven), forretningsdrift, eierskap og opphavsrett.
Ferdighetsmål:
 • kunne anvende faglig kunnskap om bransjen, både muntlig og skriftlig
 • kunne anvende og vise forståelse for relevant terminologi og bransjeuttrykk
 • kunne anvende kunnskapen i egen praksis
 • kunne registrere egne åndsverk og innspillinger
 • kunne skrive søknader om midler
Generell kompetanse:
 • utvikle gode arbeidsrutiner og erfaring med både selvstendig arbeid, og samarbeid i ulike grupper
 • kunne reflektere over egen faglig praksis i et overordnet bransjeperspektiv

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Bransjeteori
I kurset Bransjeteori skal studenten utvikle kunnskap om musikkbransjens historie, struktur og hovedaktører. Kurset gir i tillegg en innføring i lover og regler, etikk og profesjonalitet. Undervisningen gis som forelesninger. Omfang: 24 undervisningstimer
 
Praktisk prosjektarbeid
I kurset Praktisk prosjektarbeid skal studenten utvikle praktiske ferdigheter som behøves for å kunne jobbe i musikkbransjen. Studenten skal gjennom et konkret prosjekt, anvende sin teoretiske kunnskap og refleksjon slik at prosjektet gjennomgår alle de prosesser og går via alle de relevante aktørene som et kulturprosjekt i virkeligheten gjør. Undervisningen gis som seminartimer, hvor studenten jobber praktisk (både individuelt og i grupper) med ulike oppgaver knyttet opp mot kursets innhold. Omfang: 24 timer.
 
All undervisning i emnet er obligatorisk.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS220 Bransjekunnskap benyttes følgende vurderingsformer:
 • Mappeoppgaver: To skriftlige arbeider, hvor det ene skal være et reflekterende essay over et gitt tema (omfang: ca 1 000 ord), og det andre skal være en søknad med en gitt oppgavetekst (omfang: ca 1000 ord). Oppgavene vurderes til bestått/ ikke bestått.
 • Skriftlig emneprøve (90 minutter). Vurderes til bestått/ ikke bestått.
For å kunne gå opp til emneprøve og få mappeoppgavene vurdert, må følgende være bestått:
 • Godkjent deltakelse i seminartimene.

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Oppdaterte pensumlister vil du til en hver tid finne på skolens hjemmeside.
 
Oppdatert 2. juli 2019