MUS222 Pedagogikk og musikkterapi

MUS222 Pedagogikk og musikkterapi

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MUS222
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Førsteamanuensis Hege Bjørnestøl Beckmann
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Høsten 2016

 

Opptakskrav

Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved ATH eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Emnebeskrivelse

Emnet MUS222 Pedagogikk og musikkterapi skal gi studenten en faglig breddeorientering med sikte på å utvikle og bevisstgjøre sin innsikt, kunnskap og sine holdninger i forhold til ulike pedagogiske og musikkterapeutiske problemstillinger. Emnet inneholder innføring i grunnleggende pedagogisk teori og vektlegger hovedtemaer innen musikkpedagogikk, spesialpedagogikk og sosialpedagogikk. I tillegg inneholder emnet en innføring i musikkterapi som fag. Emnet har også et praktisk element, hvor prosjektarbeid, praktisk pedagogisk arbeid og metodisk egenutvikling står sentralt.

Emnet MUS222 Pedagogikk og musikkterapi utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikk og helse (3-årig studieløp) ved ATH. Emnet er obligatorisk og skal inngå i graden Bachelor i Musikk og helse ved ATH.
 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
  • ha en grunnleggende forståelse for pedagogisk teori og metode
  • kunne redegjøre for ulike pedagogiske retninger
  • ha innsikt i musikkterapi som fag
Ferdighetsmål:
  • kunne planlegge, gjennomføre og evaluere pedagogisk rettede prosjekter ved hjelp av pedagogisk teori og relevant metodikk
  • kunne planlegge, gjennomføre, begrunne og vurdere tiltak innenfor området musikk og helse
Generell kompetanse:
  • kunne samarbeide, lede og bli ledet
  • kunne forstå og redegjøre for faglig vitenskapelig teori og metode

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Pedagogisk teori
I kurset Pedagogisk teori blir sentrale pedagogiske teoretikere og teorier presentert og drøftet. Undervisningen gis som forelesninger og følger undervisningen i emnet MUS214 Pedagogisk teori og metode.
Omfang: 12 forelesningstimer.

Musikkpedagogikk
I kurset Musikkpedagogikk gjøres studenten kjent med ulike pedagogiske retninger innen musikkundervisning og musikkformidling. Undervisningen gis som forelesninger, og følger undervisningen i emnet MUS214 Pedagogisk teori og metode.
Omfang: 12 forelesningstimer.

Musikkterapi
I kurset Musikkterapi skal studentene få en innføring i musikkterapi som fag. Undervisningen gis som 12 timer forelesninger og 12 timer praktisk prosjekt. Praktisk prosjekt er obligatorisk.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS222 Pedagogikk og musikkterapi benyttes følgende vurderingsformer:
  • Hjemmeeksamen. Oppgave gis av faglærer i Inspera Assessment og studentene får 8 arbeidsdager på å besvare oppgaven. Hjemmeeksamen kan enten bestå av en stor essayoppgave på 3000 ord eller tre mindre essayoppgaver a 1200 ord. Oppgaven vurderes etter gradert skala A-F.
For å kunne gå opp til hjemmeeksamen og få denne vurdert, må følgende være bestått:
  • Godkjent deltakelse i praktisk prosjekt.

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Oppdaterte pensumlister vil du til enhver tid finne på skolens hjemmeside.
 
Oppdatert 26. juni 2017