MUS223 Helsefaglig teori og metode I

MUS223 Helsefaglig teori og metode I

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MUS223
Undervisningssemester Vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Marie Strand Skånland
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Høsten 2019

 

Opptakskrav

Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved ATH eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS223 Helsefaglig teori og metode I skal gi studenten en faglig orientering med sikte på å utvikle og bevisstgjøre sin innsikt, kunnskap og sine holdninger i forhold til ulike musikk- og helsefaglige problemstillinger. Emnet inneholder innføring i grunnleggende musikk- og helsefaglig arbeid,  og knytter musikk til sentrale områder innenfor psykologi og helse.
 
Emnet MUS223 Helsefaglig teori og metode I utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikk og helse (3-årig studieløp) ved ATH. Emnet er obligatorisk og skal inngå i graden Bachelor i Musikk og helse ved ATH.
 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
  • ha en grunnleggende forståelse for musikk- og helsefaglig teori og metode
  • ha innsikt i sammenhenger mellom musikk, livskvalitet og helse
  • kunne redegjøre for fagfeltets forhold til andre fagområder
Ferdighetsmål:
  • vise evne til å registrere og beskrive sosialt samspill
  • kunne dokumentere holdnings- og handlingskompetanse på det helsefaglige området
  • kunne vurdere bruk av musikk i tilknytning til bruk i ulike målgrupper
  • vise et repertoar av metoder til bruk i ulike målgrupper
Generell kompetanse:
  • kunne forstå og redegjøre for faglig vitenskapelig teori og metode

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Helse- og sosialfaglig teori
I kurset Helse- og sosialfaglig teori blir sentrale musikk- og helsefaglige teorier presentert og drøftet opp mot praktiske og etiske problemstillinger. 
            Undervisningen gis som forelesninger.
 
Helse- og sosialfaglig metode
I kurset Helse- og sosialfaglig metode skal studentene utforske, utvikle og tilrettelegge   ulike musikkaktiviteter tilpasset ulike målgrupper. Studentene skal utforske      individuelle og gruppedynamiske prosesser og utvikle sin egen metodiske tilnærming og praksis gjennom ulike øvelser. Undervisningen gis som seminartimer og er obligatoriske.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS223 Helsefaglig teori og metode I benyttes følgende vurderingsformer:
  • Hjemmeeksamen. Oppgave gis av faglærer via Inspera og studentene får 8 arbeidsdager på å besvare oppgaven. Hjemmeeksamen kan enten bestå av en stor essayoppgave på 3000 ord eller tre mindre essayoppgaver a 1200 ord Eksamen vurderes etter gradert skala A-F.
For å kunne gå opp til eksamen må følgende være bestått:
  • Deltakelse på obligatoriske seminartimer

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Oppdaterte pensumlister vil du til enhver tid finne på skolens hjemmeside.
 
Oppdatert 3. juli 2019