MUS224 Vitenskapelig metode MH

MUS224 Vitenskapelig metode MH

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MUS224
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Høyskolelektor Kjetil Høyer Jonassen
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Høsten 2015

 

Opptakskrav

Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved ATH eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.

Emnebeskrivelse

Emnet MUS224 Vitenskapelig metode MH skal gi studenten metodiske verktøy som vil være til hjelp i arbeidet med Bacheloroppgaven. Studenten skal settes i stand til å gjennomføre en studie på en vitenskapelig og metodisk god måte, og til å reflektere over ulike metodiske problemstillinger knyttet til et vitenskapelig arbeid. Emnet er todelt og inneholder en generell innføring i grunnleggende vitenskapelig metode, samt en innføring i musikkvitenskapelige arbeidsmåter og metodevalg knyttet opp mot prosjekter relatert til musikk og helse.

Emnet MUS224 Vitenskapelig metode MH utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikk og helse (3-årig studieløp) ved ATH..
 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
 • kunne gjengi og forklare grunnleggende begreper og prinsipper innenfor samfunnsvitenskapelig metode
 • kunne gjøre rede for utfordringer ved et forskningsprosjekt relatert til musikk og helse
 • ha kjennskap til forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet musikk og helse
 • kunne reflektere rundt ulike metodiske problemstillinger
Ferdighetsmål:
 • kunne anvende grunnleggende, kvalitativ og kvantitativ metode
 • kunne vurdere ulike metoders hensiktsmessighet i en gitt kontekst
 • kunne planlegge og gjennomføre et vitenskapelig forskningsprosjekt relatert til musikk og helse
Generell kompetanse:
 • kunne forholde seg kritisk til kilder
 • kunne forstå og gjøre bruk av faglig vitenskapelig teori og metode
 • få praktisk erfaring med hensyn til gjennomføringen av et prosjekt

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Undervisningen er delt i to kurs, hvor studenten følger deler av undervisningen i emnet IKS211 Metode, samt følger undervisningen i kurset Metoder relatert til musikk og helse.

Metode
I kurset IKS211 Metode blir sentrale vitenskapelige metoder presentert og drøftet. Kurset er en innføring i samfunnsvitenskapelige metode, med vekt på kvalitativ metode.
Undervisningen gis som forelesninger.
 
Metoder relatert til musikk og helse
I kurset Metoder relatert til musikk og helse blir sentrale vitenskapelige metoder presentert og drøftet. Undervisningen knyttes tett opp til studentens arbeid med bacheloroppgaven i musikk og helse. Undervisningen gis som forelesninger.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS224 Vitenskapelig metode MH benyttes følgende vurderingsformer:
 • En skriftlig eksamen på 90 minutter i samfunnsvitenskapelig metode. Eksamen vurderes etter gradert skala A-F.
 • En prosjektbeskrivelse som skal redegjøre for bacheloroppgavens innhold, bakgrunnskunnskap innen feltet og plan for metodisk og teoretisk tilnærming. Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på ca. 1000 ord. Den vurderes til bestått/ ikke bestått.

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Oppdaterte pensumlister vil du til enhver tid finne på skolens hjemmeside.
 
Oppdatert 26. juni 2017