MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse

MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   20
Kode MUS225
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Marie Strand Skånland
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Høsten 2017

 

Opptakskrav

Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved ATH eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon. I tillegg kreves fullført og bestått i emnet MUS224 Tekst og forskningsmetode MH (eller tilsvarende fra annen institusjon) før bacheloroppgaven kan fremmes for sensur.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse skal gi studenten mulighet til å planlegge, forberede, tilrettelegge og gjennomføre et forskningsprosjekt relatert til musikk og helse.  Prosjektet skal i stor grad gjennomføres som et selvstendig arbeid, og skal avspeile vitenskapelig refleksjon rundt en metodisk tilnærming til oppgavens problemstilling. Studenten vil gjennom prosjektet måtte knytte sammen teori og praksis, og vil måtte jobbe med ulike yrkesrelevante problemstillinger ved hjelp av selvstendige og reflekterte løsninger. Studenten skal gjennom prosjektet forske i eget uttrykk, reflektere rundt sine valg og utvikle selvstendighet gjennom det erfaringsgrunnlaget som prosjektarbeidet gir.
 
Emnet MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse utgjør 20 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikkteknologi (3-årig studieløp) ved ATH.
 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
  • kunne vise bred kunnskap om teorier, problemstillinger og metoder innen musikk og helse, med særlig dybdekunnskap innenfor det valgte feltet.
  • kunne reflektere rundt ulike metodiske problemstillinger
Ferdighetsmål:
  • kunne gjennomføre et vitenskapelig forskningsprosjekt
  • kunne anvende begreper og teorier knyttet til fagfeltet
  • kunne samle, vurdere, strukturere og analysere informasjon ut fra egen observasjon og relevante teorier og perspektiver
Generell kompetanse:
  • kunne finne, vurdere og anvende relevant fagstoff
  • kunne formidle fagkunnskap, både muntlig og skriftlig

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Bacheloroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig forskningsarbeid, hvor studenten skal knytte samme teoretisk og metodisk kunnskap i et skriftlig arbeid. Studenten velger selv tema og problemstilling, og skal gjennom arbeidet vise høy grad av både faglig oversikt, dybdekunnskap og refleksjon gjennom sin tilnærming til materialet. Studenten vil få individuell veiledning underveis.
 
Obligatoriske krav:
  • En muntlig presentasjon av bachelorprosjektet.

Vurderingsformer

I emnet MUS225 Bacheloroppgave i musikk og helse benyttes følgende vurderingsformer:
  • En skriftlig oppgave. Oppgaven vurderes etter gradert skala A-F. Omfang: 8000 ord.

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Selvvalgt pensum i samråd med faglærer/ veileder. Minimum 1000 sider.
 
Oppdatert 3. juli 2019