MUS226 Praksis musikk og helse

MUS226 Praksis musikk og helse

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode MUS226
Undervisningssemester Høst og vår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Pål Rake
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Høsten 2017
Politiattest
Emnet har krav om politiattest for å delta i praksisopplæring

 

Opptakskrav

Fullført og bestått MUS100 Årsstudium i musikk ved ATH eller tilsvarende utdanning ved en annen godkjent institusjon.
 

Emnebeskrivelse

Emnet MUS226 Praksis musikk og helse skal gi studenten kjennskap til og erfaring med ulike yrkesroller. Gjennom observasjon, deltakelse og ledelse av ulike praksisaktiviteter, får studenten utviklet og bevisstgjort sin innsikt, kunnskap og holdninger i forhold til ulike musikk og helse-relaterte problemstillinger.
 
Emnet MUS226 Praksis musikk og helse utgjør 10 studiepoeng, og er en integrert del av studieprogrammet Bachelor i musikk og helse (3-årig studieløp) ved ATH. Emnet er obligatorisk og skal inngå i graden Bachelor i Musikk og helse ved ATH.
 

Forventet læringsutbytte

Etter fullført studium skal studentene:
 
Kunnskapsmål:
  • ha en grunnleggende forståelse om musikk og helse som praksisfelt
  • ha kjennskap til ulike yrkesmuligheter innen fagfeltet
  • kunne redegjøre for ulike yrkesetiske og praktiske problemstillinger
Ferdighetsmål:
  • kunne planlegge, utføre og evaluere praktiske oppgaver/ opplegg/ konserter knyttet opp mot musikk og helse som praksisfelt
  • utvikle sin praksis gjennom veiledning og tilbakemeldinger
Generell kompetanse:
  • kunne samarbeide med ulike aktører

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Studenten skal i løpet av studiet ha praksis ved minst to forskjellige praksissteder og med to ulike målgrupper. Eksempler på praksisarenaer kan være barnehage og skole, sykehus og institusjoner, frivillig barne- og ungdomsarbeid/ miljøtiltak, kirke- og menighetsliv og i kultur- og interesseorganisasjoner. Praksis kan bestå av observasjon, eller ulike former for deltakelse og/ eller styring av praksisaktiviteter. Et sentralt tema er planlegging, gjennomføring og evaluering av en konsertproduksjon, hvor studenten skal observere og kartlegge praksisplass og brukergruppe, planlegge, begrunne og gjennomføre tiltak, og kritisk vurdere og evaluere sin egen og gruppens gjennomføring av prosjektet.
 
Studenten skal ha 200 timer praksis i løpet av studiet, inkludert for- og etterarbeid. Praksis organiseres fortløpende gjennom studieåret.
 

Vurderingsformer

I emnet MUS226 Praksis musikk og helse benyttes følgende vurderingsformer:
  • Obligatorisk aktiv deltakelse med evaluering fra praksisveileder. Studentens praksis vurderes til bestått/ ikke bestått.
  • Rapport fra studenten. Rapporten vurderes til bestått/ ikke bestått. Omfang ca 3000 ord.

Evaluering

Det vil bli avholdt regelmessige evalueringer av emnet etter ATH’s gjeldende retningslinjer.
 

Pensum

Oppdaterte pensumlister vil du til enhver tid finne på skolens hjemmeside.
 
Oppdatert 3. juli 2019