Mer om skolen

Kort historikk

Ansgar Teologiske Høgskole har sine røtter i Det Norske Misjonsforbunds - Missionsskole”-, som ble opprettet i 1913. Skolens primæroppgave var å utdanne pastorer og misjonærer. Etter noen år ble studieprogrammet fireårig. I 1968 ble studiene åpne for studenter uten tilhørighet i Det Norske Misjonsforbund. Fram til 1988 hadde skolen tilhold i Oslo, inntil den i 1988 flyttet til sine nåværende lokaler på Hånes i Kristiansand.

På 1980-tallet styrket Ansgar Teologiske Høgskole sin posisjon som utdannelses- og forskningsinstitusjon, og i 1986 ble den fireårige utdanningen godkjent som et uspesifisert storfag (40 vekttall). I forbindelse med kvalitetsreformen og overgang til nytt gradssystem, fikk høyskolen i 2002 retten til å tildele graden bachelor. I 2006 fikk høyskolen retten til å tildele graden master.

Høyskolen har de siste ti årene utviklet seg fra å være et teologisk lærested til å bli en høyskole med et variert studietilbud med flere studieprogram.

Visjon og formål

Ansgar Teologiske Høgskole har følgende visjon for sin virksomhet:
 
"ATH er en ledende og samtidsorientert evangelikal  høgskole som utdanner kunnskapsrike, troverdige, engasjerte og fremtidsorienterte mennesker med basis i høgskolens kristne verdigrunnlag" (Strategisk plan for ATH 2009-2011).
 
Ifølge vedtektene for Ansgar Teologiske Høgskole fremgår det at formålet er ”å gi menighet og misjon, skole og samfunn kunnskapsrike, troverdige, engasjerte og fremtidsrettede ledere ved personlig forming, trening, utdanning og forskning.” I ”Utfyllende regler for Ansgar Teologiske Høgskole” utvides formålet med utgangspunkt i høyskolens primærvirksomhet:
 
Institusjonens formål er:
  • å gi høyere utdanning og tilføre kirke og samfunn ny kunnskap på høyskolens fagområder
  • å utføre forskning og faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt nivå
  • å formidle forskningsresultater og kunnskap i offentligheten og være et kompetanse- og ressurssenter for kirke- og samfunnsliv

Organisering

Aksjeselskapskonsernet Ansgarskolen
Ansgar Teologiske Høgskole har de senere årene arbeidet aktivt med å finne den organisasjonsform som er mest hensiktsmessig i forhold til høyskolens primæroppgaver. Med utgangspunkt i kvalitetsreformen og ny felles lov om universiteter og høyskoler, har høyskolen de senere årene gjennomført omfattende utredningsarbeid og endringsprosesser når det gjelder organisering av høyskolen og utvikling av institusjonens infrastruktur.
 
Ansgar Teologiske Høgskole er fra 1. januar 2006 registrert som datterselskapet Ansgar Høgskole AS under aksjeselskapskonsernet Ansgarskolen AS, som også er registrert i Brønnøysund-registrene fra samme dato. Aksjeselskapskonsernet består av de fire selskaper Ansgar Høgskole AS, Ansgar Drift og Eiendom AS, Ansgar Bibelskole AS og Ansgar Sommerhotell AS. Alle aksjene i konsernet eies av Det Norske Misjonsforbund.
 
Rektor er daglig leder av Ansgar Høgskole AS og Ansgarskolen AS, og velges for fire år om gangen med mulighet for to perioder.  Rektor representerer høyskolen utad og fører tilsyn med virksomheten. ATH ledes av et høyskolestyre, hvor medlemmene velges for to år om gangen. Styrene i konsernets selskaper er gjennomgående for de faste medlemmene, og de velges i konsernets eiermøte.
 
De sentrale administrative funksjonene ved høyskolen er plassert i selskapet Ansgar Drift og Eiendom AS. Direktør er daglig leder av Ansgar Eiendom og Drift AS, som står ansvarlig for eiendomsforvaltning, økonomistyring og studieadministrative tjenester.
 

Høyskolestyret

Høyskolestyret er institusjonens ansvarlige organ, med ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet, og for at institusjonen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder. Videre fastsetter høyskolestyret mål og resultatkrav for institusjonen, og trekker opp strategien for institusjonens utdannings- og forskningsvirksomhet. Dessuten har styret det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø, og sørger for at det oppnevnes et Læringsmiljøutvalg (LU). Styret ansetter rektor for institusjonens faglige og administrative virksomhet. Rektor ansettes på åremål for fire år om gangen, og kan maksimalt være ansatt sammenhengende i åtte år.
 
Skolestyret for Ansgarskolen 2018-2020:
 
Svein-Tore Råmunddal, Kristiansand - styreleder
Olav Vikse, Nedenes - styremedlem
Per Ravna, Bodø - styremedlem
Ellen Helleberg Bjerk, Skien - styremedlem
Christiane Marie Ødegård, Kristiansand - styremedlem
Siv Kathrine Stark, Tromsø - 1. varamedlem
Hans Hodne, Høvåg - 2. varamedlem
 

Høyskolens vedtaksorganer

Høyskolen har tre vedtaksorgan under høyskolestyret: Studienemnda, FoU-rådet og Læringsmiljøutvalget. Høyskolens tre fagområder (musikk, psykologi og teologi) ledes av  en studiekoordinator som har det faglige og administrative ansvaret for fagområdet.

Studienemnda er høyskolens utdanningspolitiske organ, og skal gi råd og strategiske innspill i strategiske saker som gjelder utdanning. Videre er studienemnda et kollegialt organ som skal ivareta helhetsperspektivet i høyskolens utdanningsvirksomhet.  I studienemnda sitter følgende stemmeberettigede medlemmer: høyskolens studiesjef, studiekoordinatorer for hver faggruppe, én representant fra hvert av høyskolens tre fagområder og to studentrepresentanter. I tillegg har følgende personer møterett: rektor, FoU-leder, kvalitetsleder, bibliotekar og eksamensinspektør. Studienemnda møtes annen hver uke.

FoU-rådet er et koordinerende arbeidsutvalg for høyskolens FoU-virksomhet, og ivaretar helhetsperspektivet i høyskolens forskningsvirksomhet. Videre gir FoU-rådet strategiske innspill i saker som gjelder forskning og utvikling, samt behandle saker som delegeres fra høyskolestyret. FoU-rådet ledes av høyskolens forskningsleder, som er ansatt i 20 %. FoU-rådet har følgende sammensetning: én representant på minimum førstenivå fra hvert av høyskolens fagområder, forskningsleder og rektor. I tillegg har høyskolens bibliotekar møterett. FoU-rådet innkalles fire ganger i året. 

Læringsmiljøutvalget har det overordnede ansvaret for å sikre studentenes læringsmiljø, og har det operative ansvaret for området ”Fysisk læringsmiljø og universell tilrettelegging” i høyskolens kvalitetssikringssystem. Læringsmiljøet innbefatter alle faktorer som påvirker studentenes trivsel og studiesituasjon, unntatt det faglige studietilbudet. I læringsmiljøutvalget sitter like mange representanter fra studenter (tre representanter) og ansatte (tre representanter), og ved oppstarten av et nytt studieår velges ny leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. Læringsmiljøutvalget møtes en gang i måneden.

I tillegg til dette har Ansgarskolen et koordinerende utvalg: Ansgarskolens ledergruppe koordinerer den løpende virksomheten mellom de tre selskapene Ansgar Eiendom, Ansgar Høgskole og Ansgar Bibelskole, og ivaretar behovet for informasjonsstrøm mellom selskapene. I noen tilfeller vil også ledergruppen ha ansvaret for å følge opp og iverksette vedtak som er fattet i høyskolestyret eller de andre vedtaksorganene. Studiesjef og rektor representerer høyskolen i Ansgarskolens ledergruppe. Rektor leder ledergruppa og innkaller til møter annen hver uke.
 

Høyskolens faglige og administrative organisering

Fra og med høsten 2016 er studiesjefen hovedansvarlig for høyskolens fagområder og studieprogram. Hvert fagområde (musikk, psykologi og teologi) ledes av  en studiekoordinator som har det faglige og administrative ansvaret for fagområdet.