Overgang til prestestudiet

Orientering om nye kurs på Master i ledelse og menighetsutvikling

 
Følgende nye kurs er nå lagt til masterprogrammet:
  • MAL527 Åpenbaring, pneumatologi og ekklesiologi (10 st.)
  • MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie (10 st.)
  • MAL529 Nyere teologi- og kirkehistorie (10 st.)
Som oversikten nedenfor viser, vil disse emnene inngå i masteren for å styrke det tredje fokusområde masteren har. I oversikten er valgfrie emner kursivert og nye valgfrie emner er i tillegg uthevet med fete typer.
 
Menighetsutvikling og menighetsledelse
Spiritualitet i et menighetsperspektiv
Forkynnelse og formidling i vår tid
MAL511 Menighetsutvikling og den misjonale menighet (10 st)
 
MAL512 Ledelse lederutvikling og etikk (10 st)
 
MAL515 Endringsledelse og endringsprosesser i menighet (10 st)
 
MAL525 Relasjonell ledelse, omsorg og sjelesorg i menighetsutvikling (10st)
 
MAL523 Menighetsplanting med praktisk orientering (10 st)
MAL513 Den hellige ånd,
spiritualitet og
menighetsutvikling (10 st)
 
MAL522 Gudstjeneste, litur-
gikk og møtedesign (10 st)
 
MAL524 Ledelse av barn og
unge (10 st)
 
MAL526 Kristent lederskap i
en tverrkulturell kontekst (10
st)
MAL514 Bibelforståelse og
formidling i et menighets- 
utviklende perspektiv (10 st)
 
MAL521Endringsforkynnelse
(10 st)
 
MAL527 Åpenbaring, pneu-
matologi og ekklesiologi (10
st)
 
MAL528 Eksegese, ekklesi- 
ologi og virkningshistorie (10
st)
 
MAL529 Nyere teologi- og
kirkehistorie (10 st)
 
 
MAL516 Vitenskapelig metode (10 st)
 
 
Bakgrunnen for denne «utvidelsen» av kursporteføljen på masteren er at de samarbeidende institusjonene Örebro Teologiska Högskola, Høyskolen for Ledelse og Teologi og Ansgar Teologiske Høgskole i lengre tid har ønsket en «utvidelse» av masteren med flere klassiske teologiske emner. Tanken har vært at utvikling av emner innenfor eksegetisk, systematisk og historisk teologi også kan være en støtte for den praktisk-teologiske profil som dagens master har – slik oversikten over viser.
 
I tillegg er det slik at ved Ansgar Teologiske Høgskole har studenter i mange år ønsket å utdanne seg til prestetjeneste i Den norske kirke. Skolen har i den sammenheng hatt relativt tett kontakt med Bispedømmekontoret for Agder og Telemark. Det teologiske menighetsfakultet har nå godkjent utdanningen fra ATH (med Master i ledelse og menighetsutvikling). Betingelsen har vært at emner/kurs av den typen som nå er lagt til vår master blir en del av kursporteføljen til kandidatene.  Med ett år tillegg på MF, vil studentene få godkjent master fra ATH + ett år tillegg på MF som profesjonsutdanning/cand.theol.
Vi gjør de av studentene som gjerne vil fylle opp med nok studiepoeng for å skrive «liten» master på 30 st. om at de tre nye kursene bør være svært gode alternativer ved side av de obligatoriske. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at kurset MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie er det krav om elementære kunnskaper i gresk (min. 10 st.).
 
Som du vil se av vedlagte oversikt over masterkurs 2017v-2019v, vil disse emnene bli tilbud som ordinære masterkurs slik:
  • Uke 48-2017: 27. november – 1. desember: MAL528 Eksegese, ekklesiologi og virkningshistorie (10 st.)
  • Uke 9-2018: 26. februar – 2. mars 2018: MAL527 Åpenbaring, pneumatologi og ekklesiologi (20 st.)
  • Uke 49-2018: 3. – 7. desember: MAL529 Nyere teologi og kirkehistorie (10 st.)
Revidert studieplan, med de nye emnene innlagt, vil snarest bli tilgjengelig på ATHs nettsider.
 
Ansgar Teologiske Høgskole 24. mai 2017
Reidar Salvesen (studiesjef)
Lars Råmunddal (programansvarlig master)