PRA203 Ledelse og menighetsutvikling

PRA203 Ledelse og menighetsutvikling

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   5
Kode PRA203
Undervisningssemester Første undervisningsperiode 2. undervisningsår
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Høgskolelektor Gunnar A. Nordby
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2013

 

Opptakskrav

KRLE 100 Kristendom med RLE eller tilsvarende.
 

Emnebeskrivelse

Emnet PRA203 Ledelse og menighetsutvikling utgjør 5 studiepoeng av PRA200 fordypning i praktisk tologi i studieprogrammet Bachelor i Praktisk Teologi. PRA200 skal til sammen utgjøre minst 40 studiepoeng.
 
Undervisningen foregår gjennom forelesninger.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Grunnleggende kunnskap om utvalgte ledelsesteorier og modeller for menighetsutvikling
 • Grunnleggende kunnskap om lederrollens ufordringer og muligheter i en menighetsbyggende kontekst
 • Grunnleggende innsikt i hva som særpreger lederskap i lys av nytestamentlig ekklesiologi og i noen bibelske ledermodeller
Ferdighetsmål
 • Kunne kritisk vurdere ulike lederskapsteorier bruksverdi i lys av menighetens identitet og oppdrag
 • Kunne ut fra et ledersynspunkt vurdere hva som er en menighets/organisasjons behov og nødvendig videre utvikling og retning og kunne bidra til strategisk planlegging og gjennomføring
 • Kunne anvende teori om lederskap og menighetsutvikling på ulike nivåer i menigheten/organisasjonen  
 • Kunne reflektere omkring egen rolle som leder i en menighetsbyggende kontekst og kunne utvikle og oppdatere seg som leder
Generell kompetanse
 • Kunne utvikle sin identitet og integritet som leder både i sekulær og kirkelig sammenheng
 • Kunne bidra til å utvikle god lederkultur i menighet og organisasjon
 • Kunne utvikle kompetanse til å lede og utvikle menigheter i vår tid

Kursbeskrivelser og arbeidsformer 

Kurset skal gi en grunnleggende innføring i faget ledelse til bruk i samfunn, kultur og kirke – med vekt på en menighetsutviklende lederrolle. Studentene skal kjenne til den vanlige organisatoriske og samfunnsmessige bruk av begreper og modeller innenfor ledelse, grunnleggende tenkning innenfor institusjonell forståelse av lederrollen. Spesielt vektlegges forståelsen av hva som særpreger lederskap i en menighetskontekst . Undervisningen skal også legge til rette for læring og refleksjon omkring egen rolle, forutsetninger og egenskaper som leder – med vekt på den menighetsbyggende kontekst.
 

Vurderingsformer

Eksamen
Det avholdes en 4 timers skriftlig eksamen. Eksamen vurderes etter gradert skala A – F.
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 

Pensum:

 • Berg, Morten Emil: Ledelse; Verktøy og virkemidler, Universitetsforlaget 3. utgave 2008: s. 21 – 190 + 205 – 213 175 sider
 • Råmunddal, Lars: "Hva er menighet og hvorfor menighetsutvikling?" – i: Perspektiver på menighetsutvikling og endringsledelse, Jan Inge Jenssen, Lars Råmunddal og António Barbosa da Silva (planlagt utgitt 2013) *
 • Råmunddal, Lars: "Den normative basis: Et bibel-teologisk normativt perspektiv, i: Perspektiver på menighetsutvikling og endringsledelse, Jan Inge Jenssen, Lars Råmunddal og António Barbosa da Silva (planlagt utgitt 2013) *
 • Råmunddal, Lars: "En helhetlig strategisk tilnærming til utvikling og vekst i menighet", i: Perspektiver på menighetsutvikling og endringsledelse, Jan Inge Jenssen, Lars Råmunddal og António Barbosa da Silva (planlagt utgitt 2013) *
 • Sørhaug, Tian: Om Ledelse, Universitetsforlaget 1996 (kan fås i særtrykk) s. 21 – 33 + 39 – 69. ca. 40 sider *

* Pensum merket med stjerne blir tilgjengelig som kompendium i Canvas

Oppdatert 20. juni 2018