PRA205 Personlig og pastoral utvikling

PRA205 Personlig og pastoral utvikling

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   5
Kode PRA205
Undervisningssemester Høst
Studiested Ansgar Teologiske Høgskole, Kristiansand
Emneansvarlig Høgskolelektor Jens Petter Jørgensen
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Januar 2015

 

Opptakskrav

KRLE 100 Kristendom med RLE eller tilsvarende.
 

Emnebeskrivelse

Emnet PRA205 personlig og pastoral utvikling utgjør 5 studiepoeng av PRA200 fordypning i praktisk tologi i studieprogrammet Bachelor i Praktisk Teologi. PRA200 skal til sammen utgjøre minst 40 studiepoeng.
 
Undervisningen foregår gjennom obligatoriske forelensinger, seminarer, samtaler og dialoger. Som en del av kurset skal den enkelte student arbeide med sin egen troshistorie.


Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • God kunnskap arbeidet med personlig identitet og troshistorie
 • Kjennskap til teorier om sammenhengen mellom et menneskes trosliv og dets personlighetsutvikling
 • Innsikt i sentrale yrkesetiske spørsmål knyttet til tjeneste i kirke og menighetsliv
Ferdighetsmål
 • Ferdigheter til å arbeide med egen og andres troshistorie
 • Kunne reflektere over betydningen av det å ha en tjenesteidentitet
 • Evne til å reflektere over egne sterke og svake sider i møte med tjenestens utfordringer
Generell kompetanse
 • Utvikle en bedre forståelse for forholdet mellom tro, kall og tjeneste
 • Utvikle forståelse for egen og andres troshistorie – og kunne anvende disse med tanke på fellesskapsbyggende arbeid

Kursbeskrivelser og arbeidsformer

Personlig og pastoral utvikling (5 studiepoeng)
Kurset Personlig og pastoral utvikling skal gi studentene anledning til å reflektere over eget liv og troshistorie samt hjelp til å reflektere over forhold i fortiden som kan påvirke liv og tjeneste i dag. Kurset skal formidle innsikt i sammenhengen mellom et menneskes trosliv og dets personlighetsutvikling samt hjelpe studentene til å arbeide med utformingen av egen tjenesteidentitet, der målet er at studentene skal kunne tjenestegjøre med personlig integritet og trygghet på egne sterke og svake sider. Dessuten vil kurset drøfte konfliktområder som forholdet mellom kallsforståelse og tjenestens ulike utfordringer - samt viktige yrkesetiske spørsmål.

Arbeidet med egen troshistorie
I løpet av kurset skal studentene arbeide med og skrive ned egen troshistorie etter en angitt mal. Studentene skal med bakgrunn i dette arbeidet dele refleksjoner de har gjort seg i gruppesamtaler og i en individuell samtale med kursleder. Hva og hvor mye fra eget liv som deles er det opp til den enkelte å avgjøre.


Vurderings- og evalueringsformer

Eksamen
Emnet vurderes til bestått/ ikke bestått.
Krav til fullføring
 • Deltagelse på minst 75 % av kursets ulike samlinger.
 • Skriving av egen troshistorie

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.


Pensum

 • Fowler, J.W.: Faith Development and Pastoral Care. Philadelphia 1987. Side 13-120 (107 sider)
 • Jørgensen, J.P.: Sterk nok til å være svak. Oslo 1999 (90 sider)
 • Malm, M.: Veivisere. Oslo 1991. Side 23-214 (191 sider)
 • Jens-Petter Jørgensen: «Når troen setter spor. Hjelp til å arbeide med din troshistorie.» Luther forlag 2014

Oppdatert 27. juni 2017