PRA207 Menighetspraksis

PRA207 Menighetspraksis

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   10
Kode PRA207
Undervisningssemester 1. undervisningsår (deltidsstudiet)
Studiested Praksisplasser
Emneansvarlig Førstelektor Øyvind Skjegstad
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
August 2016

 

Opptakskrav

Allmenn studiekompetanse eller tilsvarende, og et arbeidsforhold i kirke, menighet eller tilsvarende der studentene kan gjennomføre sin praksis under veiledning. Se studieplanens vedlegg for utfyllende informasjon. Emnet tilbys normalt bare til studenter som tatt opp på deltidsstudiet.
 

Emnebeskrivelse

Emnet PRA207 Menighetspraksis utgjør 10 studiepoeng av deltidsstudiet i Praktisk teologi.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • Ha kunnskap om praksisfeltets særtrekk, utfordringer og muligheter
 • Grunnleggende kjennskap til egne ferdigheter som leder og forkynner
 • Ha kunnskap om hvordan strukturer og organisasjonsmodeller former praksis
Ferdighetsmål
 • Evne til å reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne i dialog med praksisveileder
 • Utvikle egne ferdigheter som forkynner og kommunikator
 • Evne til å anvende praksiskunnskapen i utvikling av rasjonelle ferdigheter og samarbeidsevner
Generell kompetanse
 • Ha innsikt i hvordan egne styrker og svakheter aktualiseres i en yrkessituasjon
 • Utvikle en grunnleggende forståelse for praksisfeltets yrkesetiske utfordringer 
 • Kan utveksle erfaringer omkring egen kalls- og tjenesteforståelse, og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.
 • Kan planlegge og gjennomføre prosjekter som strekke seg over tid
 

Kursbeskrivelser og arbeidsformer 

Menighetspraksis (10 studiepoeng)
Emnet menighetspraksis er en veiledet praksis med utgangspunkt i egen arbeidssituasjon i menighet eller organisasjonsliv. Forutsetning for emnet er at en har et ansettelsesforhold i kirke, menighet eller organisasjonsliv og at arbeidsgiver har ressurser til å bidra med veiledning. Hensikten er at kandidaten gjennom veiledning og tilbakemeldinger skal få utvikle sin egen selvforståelse og ble bedre kjent med egne evner og ferdigheter. Kandidaten skal få mulighet til å utvikle en yrkes- og kallsforståelse og praksisen skal gi grunnlag for å forstå forholdet mellom teori og praksis i studiet som helhet.
 
Obligatoriske arbeidskrav
PRA207 Menighetspraksis har et omfang på ca. 250 arbeidstimer. Emner har normalt oppstart ca. 1. september og skal være fullført inne utgangen av mai måned.
 
Det er to obligatoriske samlinger på Ansgarskolen, en på høsten og en på våren
 
Det skal leveres 4 refleksjonsnotater (ca. 600 ord hver) etter fast satt mal og tema. To notater skal levers i løpet av høsten, og to i løpet av våren.
 • Et notat skal omhandle en forkynnelse eller annen kommunikasjonssituasjon
 • Et notat skal omhandle refleksjon over egen rolle som leder
 • Et notat skal behandle samarbeidsrelasjoner  
 • Et notat skal behandle egen yrkes- og kallsforståelse
Refleksjonsnotatene skal skrives etter en oppgitt mal, som vil bli gitt i læringsplattformen Canvas, her vil også frister for innlevering bli gitt.
 
Det skal gjennomføres regelmessig (ukentlige) samtaler med praksisveileder.
Det skal gjennomføres to samtaler med praksisleder fra Ansgarskolen.
Det skal skrives praksislogg på ukentlig basis, denne skal godkjennes av  praksisveileder ved Ansgarskolen.
 

Vurderingsformer

Emnet vurderes til bestått / ikke bestått, alle obligatoriske arbeidskrav må være fullført og godkjent
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i Ansgarskolens kvalitetssikringssystem.
 
 
 

Vedlegg til studieplan

Krav til praksisveiledere
 • Praksisveileder må være ansatt i den samme sammenheng (Kirke, menighet eller tilsvarende) som praksisen skal gjennomføres i.
 • Praksisveileder må ha minst 5 år relevant utdanning/ erfaring.
 • Praksisveileder må ha resurser til å følge opp studenten gjennom praksisperioden.
Praksisveilederes oppgaver
 • Regelmessige (ukentlige) samtaler med praktikanten
 • Evaluering av forberedelses, gjennomføring og etterarbeid
 • Gi veiledning i møte med nye oppgaver og utfordringer
Arbeidskravet består i:
 • 22-26 samtaler med praksisveileder (28 timer)
 • Skriving av loggbok en time pr. uke (28 timer)
 • Arbeid med refleksjonsnotater (40 timer)
 • Samlinger på Ansgarskolen (14 timer)
 • Samtaler med praksisleder (2 timer)
 • Forberedelse, gjennomføring og evaluering av praksisrelaterte oppgaver (125 -135 timer)

Mal for refleksjonsnotater

Et notat skal omhandle en forkynnelse eller annen kommunikasjonssituasjon
 • Ta utgangspunkt i en situasjon hvor du forkynner (eller holder et foredrag eller lignede) for en gruppe.
 • Beskriv kort hensikt og forløp
 • Nådde du målsetning
 • Hvordan opplevde du din egen rolle
 • Hvilke sterke og svake sider hos deg ble aktualisert
 • Hvordan kan du utvikle det på dette området
Et notat skal omhandle refleksjon over egen rolle som leder
 • Hva er din motivasjon som leder
 • Hvilke kvaliteter har du og ønsker å utvikle
 • Hvilke utfordringer ser du
Et notat skal behandle samarbeidsrelasjoner  
 • Ta utgangspunkt i en samarbeidsrelasjon du står i nå (ikke til din nærmeste leder eller praksisveileder)
 • Hvordan fungere den
 • Hvilke kvaliteter hos deg bidrar til at dette fungerer godt
 • Hvordan kan du utvikle dine samarbeidsevner
Et notat skal behandle egen yrkes- og kallsforståelse
 • Hvor henter du motivasjon til arbeidet ditt
 • Forholdet mellom arbeidstid og fritid og frivillig engasjement

Praksislogg (forslag til mal for din personlige praksislogg)

HENSIKT

Til privat bruk
Denne journalen er privat og det du skriver er først og fremst for deg selv. Hva og hvor mye du vil dele med den lokale veileder og andre bestemmer du selv.
 
Personlig og åndelig vekst
Hensikten med å skrive prosessjournal må være å fremme selvinnsikt og kjennskap til Gud.

INNHOLD

Noter ned dagens hendelser
Som en hjelp til å bearbeide de erfaringer du gjør deg under praksisen, vil det være en
fordel om du observant noterer ned de tanker og følelser du gjør deg (f.eks. i forbindelse med tanker om kall og tjeneste, menigheten, før og etter en preken/andakt og et sykebesøk.)
 
Reflekter over utvalgte hendelser og episoder
Foreta en bevisst utvalg av dagens opplevelser ved dagens slutt.
Reflekter over dagens hendelser og opplevelser, indre (følelser og tanker) og ytre. Hva
kan dagens begivenheter lære meg om meg selv, Gud, menigheten og Guds vilje? Har
Gud villet si meg noe gjennom disse episodene? Har min personlighet, mitt indre menneske blitt styrket, eller kunne den blitt det?
 
Lytt
Vi går ofte glipp av viktig lærdom dagens hendelser kan gi oss, fordi vi ikke er bevisst på å lytte. Refleksjon er en måte å lytte på.
 
Vær ærlig og oppriktig
Utbyttet av det du skriver blir større jo mer ærlig og usensurert du skriver ned dine tanker, følelser og innfall. Selv om det melder seg tanker og følelser som du skammer deg over eller er redde for, er oppfordringen - skriv dem ned!
 
Søk etter årsaker
Fokuser på hvorfor i stedet for bare på hva og hvem.