PRA208 Praksis i Den norske kirke

PRA208 Praksis i Den norske kirke

 

Fakta om emnet

Studiepoeng   5
Kode PRA208
Undervisningssemester Vår 3. året
Studiested Praksisplasser i Den norske kirke
Emneansvarlig Førstelektor Øyvind Skjegstad
Undervisningsspråk Norsk
Gjelder fra
Januar 2019

 

Opptakskrav

Minst 140 av de obligatoriske studiepoengene i bachelor i praktisk teologi eller tilsvarende.
 

Emnebeskrivelse

Emnet PRA208 Praksis utgjør 5 studiepoeng av PRA200 fordypning i praktisk teologi i studieprogrammet Bachelor i Praktisk Teologi. PRA200 skal til sammen utgjøre minst 40 studiepoeng.
 
PRA208 skal gi studentene relevant praksiserfaring med henblikk på arbeid og tjeneste i Den norske kirke.
 

Forventet læringsutbytte

Kunnskapsmål
 • God kunnskap om presterollens særtrekk, utfordringer og muligheter
 • God kunnskap om egne ferdigheter som leder og forkynner
 • God kunnskap om prestens rolle som gudstjenesteleder
 • Grunnleggende kunnskap om liturgikk som fagfelt, samt god kunnskap om Ordning for hovedgudstjenesten i Den norske kirke.
Ferdighetsmål
 • Bli mer bevisst hvordan en kan benytte sine ferdigheter, styrker og svakheter. 
 • Utvikle større evne til å reflektere over rollen som leder
 • Kunne anvende og reflektere over egne kommunikasjons- og forkynnerevner i en praktisk liturgisk kontekst, herunder gudstjenester, dåp og gravferd. 
 • Kunne forberede og gjennomføre trosopplæringssamlinger med barn eller med konfirmanter
 • Inngå i veiledningsprosesser og reflektere faglig over dette
Generell kompetanse
 • Bli kjent med hvordan egne styrker og svakheter aktualiseres i en yrkessituasjon i Den norske kirke
 • Utvikle en dypere forståelse for presterollens yrkesetiske utfordringer 
 • Utvikle en dypere kalls- og tjenesteforståelse

Kursbeskrivelser og arbeidsformer 

Praksis (5 studiepoeng)
Praksisen har som målsetning å gi praktikanten teoretisk og praktisk innføring i prestetjenestens karakter, samt veiledning og øvelse i å reflektere over denne kunnskapen.  Studenten vil få grunnleggende innføring i gudstjenesteledelse, forvaltning av sakramentene, veiledning og trosopplæring.
 
Denne målsetningen søkes oppfylt ved at studenten gjennom undervisning, observasjon og deltagelse får et så utfyllende bilde som mulig av prestens rolle i et sokn og kirkens rolle i lokalsamfunnet. I praksisperioden skal praktikanten gjennomføre prioriterte arbeids- og tjenesteoppgaver, som er sentrale for praksisfeltet, under nær oppfølging av veileder, hvor det også tas hensyn til studentenes særskilte utrustning og fremtidige tanker for valg av yrke. Den ukentlige veiledningssamtale og den felles evaluering av praksistidens rapporter står sentralt.
 
Refleksjon er et viktig nøkkelord som gjør seg gjeldende på alle felt; både med hensyn til det lutherske kirkesyn, herunder kirkens organisasjon, ledelse, gudstjenesteliv og spiritualitet; ens egen tjeneste og kallsidentitet; lokalmenighetens funksjon i samfunnet; samt evangeliet kontekstualisert i møte med det moderne menneske.  
 
Arbeidskrav
3 ukers praksis, av 37,5 timer = 112,5 timer
To forberedende samlinger = 8 timer
Samtaler med lokal praksisveileder i forkant = 3 timer
Felles oppsummering og individuell samtale i etterkant = 4 timer
Reisetid til og fra praksissted = 4 timer 
 

Vurderingsformer

Emnet vurderes til bestått / ikke bestått etter gjennomført 3 ukers praksis.  Alle rapporter og evalueringer gitt i praksiskatalogen skal være fullført og godkjent.
 

Evaluering

Det vil bli avholdt evaluering av emnets forelesninger og seminarer etter retningslinjene i skolens kvalitetssikringssystem.
 
Oppdatert 15. november 2018